FINs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen – statsbudsjettet 2021

FIN er fornøyd med den sterke satsingen på forskning, næringsutvikling og eksport i det europeiske samarbeidet. Regjeringen har startet en større gjennomgang av hvordan Norge skal kommersialisere mer fra offentlig finansiert forskning, og vi har innspill til denne prosessen.

FIN mener det er positivt at Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil samarbeide med andre departement om å gjennomgå TTOenes finansiering og rolle, i tillegg til insentiver og virkemidler for kommersialisering. Kommersialisering er langsiktige løp og rammebetingelsene må være stabile og forutsigbare for aktørene involvert, som TTOer, dersom Norge skal lykkes med å få frem flere suksesshistorier i fremtiden.

FORNY-programmet er i endring. Det er det vesentligste virkemiddelet TTOene benytter til å delfinansiere framdrift i kommersialiseringsprosjektene. Det er en fare for at midler til fleksibel tidligfase-finansiering tas ut av programmet fra og med 2022. Da mister TTOene midler til å avgjøre hvordan innovasjonene best mulig kan komme til nytte for samfunnet. Så godt som alle kommersialiseringsprosjektene har vært avhengige av disse midlene i en fase. Om man ikke finner en ny finansiering av denne fasen, vil kommersialiseringen svekkes.

FIN ber Stortinget om å be regjeringen sikre fleksibel tidligfase-finansiering av TTOenes prosjekter, senest ifbm. forslag til statsbudsjettet for 2022.

Les FINs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen her