FIN og Abelias innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Dette er FIN og Abelias felles innspill til regjeringens eksporthandlingsplan.

Vi mener at en eksporthandlingsplan må ha et særlig fokus på å øke eksportinntekter fra nye og fremvoksende næringer. Digitale næringer, sirkulære og grønne vekstbedrifter, livsvitenskap og helseindustri er eksempler på slike.

Planen må følges opp av en kraftfull strategi med tydelige mål, tilhørende ressurser og et koordinert virkemiddelapparat. Det vil være behov for å gjøre endringer i virkemiddelapparatet for å tilpasse det til de store omstillings- og eksportbehovene vi nå stor overfor. Det er behov for å se eksport, skalering, internasjonalisering og venture-investeringer mer i sammenheng. "Team Norway" må koordineres ytterligere, og eksisterende spisskompetanse og nettverk må utnyttes bedre.

Klyngene bør gis en større rolle

Vi mener regjeringen bør bygge videre på eksisterende strukturer og satse på de klyngene som lykkes med å ta internasjonale markedsandeler. Det er i særdeleshet klyngenes rolle som fasilitator mellom den internasjonale kunden og de norske selskapene, spisskompetanse om den enkelte industri og deres regulatoriske krav og barrierer og markedsmuligheter, nettverk av spesialister og kunder, og klyngenes inngående kjennskap til hver enkelt bedrifts produkter og løsninger, som i mye større grad enn i dag må utnyttes.

Det haster å få vedtatt delprogram for modne klynger, slik at klyngene kan bidra med mobiliserende effekt og løfte internasjonal vekst og skalering av norsk eksportrettet industri.