Abelia

Innhold

Arbeidsplasser

Arbeid på laboratoriumet.

Foto: Pexels.com

Det må skapes flere nye jobber i privat sektor.

Fremover blir staten stadig mer avhengig av et næringsliv som skaper arbeidsplasser og betaler skatt. Høyproduktive arbeidsplasser som forsvinner må erstattes med nye. Fellesskapet vil også bli stadig mer avhengig av innovative løsninger som kan redusere kostnader og samtidig øke kvaliteten på offentlige tjenester. Staten må legge til rette for at også private bedrifter kan være med på å skape et bedre tilbud til innbyggerne.

Norge trenger mange nye, bærekraftige vekstbedrifter som kan gi sysselsetting og eksportinntekter. Vi må skaffe 100.000 nye jobber gjennom satsing på det "ufødte" og "nyfødte" næringslivet. Samtidig må flere bidra i arbeidslivet. Vi må ha økt fleksibilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tiltak:

  • Arbeidstakerbegrepet i Arbeidsmiljøloven beholdes, men sysselsatte i og utenfor arbeidstakerforhold skal gis likere rettigheter etter folketrygden og likere muligheter for opptjening til pensjon, forutsatt at det er samsvar mellom de ulike gruppenes innbetaling til fellesskapet.
  • Det innføres et opsjonsprogram for oppstartsselskaper (OPO) for å fremme nyskaping og vekst, hvor opsjoner i selskaper som faller innenfor programmet hverken er gjenstand for lønnsbeskatning for opsjonsinnehaveren eller arbeidsgiveravgift for selskapet, i stedet ilegges kapitalskatt på lik linje med Sverige og Storbritannia. Videre innføres det Rett skatt til rett tid for alle unoterte bedrifter ved at skatten på beregnet gevinst ved erverv av aksjer til underkurs, ved utøvelse av opsjoner, forfaller først det året aksjene selges, slik at den ansatte har en reell mulighet å betale skatten.
  • Norges omstillingsevne og konkurransekraft må styrkes. Forsknings- og innovasjonstakten må øke ved at offentlig finansiert forskning øker til 1,2% av BNP i en overgangsperiode, som stimulering til økt forskningsaktivitet i næringslivet og i offentlige virksomheter.
  • Delingsøkonomien gir muligheter for bedre ressursutnyttelse, næringsutvikling og bedre tjenester. Der det er behov for regulering, bør prinsippet være at regelverksendringer må fremme, ikke hemme innovasjon.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: