Abelia

Innhold

Et statsbudsjett for omstilling?

Nyhet

Publisert

Her legger Håkon Haugli frem Abelias høringsinnspill til Finanskomiteen.

Stortinget er nå i gang med behandlingen av budsjettforslaget og Abelia deltar på høringer i elleve fagkomiteer.

"Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag" kaller regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Regjeringen viderefører satsingen på forskning, innovasjon og digitalisering. Samtidig er den fortsatte veksten i offentlig pengebruk urovekkende. Stortinget er nå i gang med behandlingen av budsjettforslaget og Abelia deltar på høringer i elleve fagkomiteer.

Den politiske debatten handler i stor grad om enkeltposter på budsjettets utgiftsside. Abelia ønsker å bidra til oppmerksomhet om hvordan vi kan sikre inntektssiden på fremtidige statsbudsjetter. Vi bekymrer oss for om satsingene på digitalisering og fornying innen det offentlige er kraftige nok og om tiltakene for utvikling av neste generasjons norsk næringsliv er ambisiøse og treffsikre nok. Vi bekymrer oss i sum for om vi i 2017 får et statsbudsjett for reell og helt nødvendig omstilling.

Skatte- og avgiftsopplegg

Regjeringens forslag er basert på enigheten i Stortinget om en skattereform. Selskapsskatten foreslås redusert til 24 prosent (den er gradvis redusert fra 28 prosent i 2013 og ifølge skatteforliket skal satsen videre ned til 23 prosent i 2018). Stortingsflertallet ba i budsjettforliket for 2016 regjeringen om å "utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskaper og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017." Abelia/FIN har i samarbeid med NVCA utarbeidet et forslag til modell. Stortingets bestilling til tross: Regjeringen har ikke lagt inn midler til dette i sitt budsjettforslag. Vi håper Stortinget vil følge opp intensjonen fra i fjor.

Forskning og innovasjon

Regjeringen følger opp Langtidsplanen på viktige områder, men flere av departementene er "unnasluntrere". I våre innspill har vi påpekt at målet om tre prosent av BNP til FoU må følges opp med årlig opptrapping i offentlig finansiert forskning rettet mot de tematiske prioriterte områdene i Langtidsplanen. Det gjelder særlig næringsrettet forskning som stimulerer næringslivets egen forskningsaktivitet. Økning i forskningsmidler må fordeles gjennom Forskningsrådet, slik at fellesskapets midler styres mot den forskningen som har høyest kvalitet og er mest samfunnsnyttig. Regjeringen foreslår økninger til BIA og FORNY-programmet, introduserer et nytt virkemiddel (katapult), etablerer en ny satsing på kreative næringer og øker rammene for SkatteFUNN. Pre-såkornordningen, som Abelia har vært opptatt av å få på plass, foreslås videreført, men økes ikke. Dette, sammen med overraskende forslag til kutt i den tematiske forskningen, i Investors investeringsramme og Norges deltakelse i romfartssamarbeidet i ESA, er blant de utgiftsposter vi mener Stortinget bør styrke.

Digitalisering og IKT

Det er flere gode digitaliseringstiltak i regjeringens budsjettforslag, som fulldigitalisering av domstolene og oppstart av det digitale Norsk helsearkiv. Vi ønsker oss et enda høyere ambisjonsnivå og opptrapping av incentiver som utløser digitalisering og innovasjon i det offentlige generelt og innen helse- og omsorgssektoren spesielt (medfinansieringsordning). Regjeringen adresserer ikke det økende behovet for IKT-kompetanse i alle samfunnssektorer. Norge er blant landene i OECD-området som utdanner færrest teknologer og innen IKT styrer vi mot kraftig underdekning. Sammen med Tekna, NITO og IKT-Norge fremmet vi felles krav som vi jobber for at Stortinget skal følge opp.

Høringer i elleve fagkomiteer

Vi jobber kontinuerlig med regjeringen og stortingsrepresentantene for å få gjennomslag for våre saker. Et viktig ledd i arbeidet med statsbudsjettet er å delta på komitéhøringer. Budskapene våre tilpasses den enkelte fagkomite, men overordnet er vi opptatt av at Stortinget nå må prioritere, dvs. flytte penger, ikke plusse på. Vi står overfor store miljø- og samfunnsutfordringer som vil kreve kontinuerlig omstilling i årene som kommer. Budsjettet må derfor ha som hovedmål å utvikle lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser i privat sektor og styrke norsk eksport.

Vi har laget en egen nettside der vi har samlet all informasjon om Statsbudsjettet 2017. Her finner du videoklipp fra alle høringene og våre reaksjoner.

Ønsker du å motta vårt ukentlige nyhetsbrev? Registrer deg her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: