Abelias innspill til Energi- og miljøkomiteen - SB 2017

Vi er nå ett steg nærmere målet om å skape likeverdige rammevilkår for datasenterindustri med andre land.

Opptak av Abelias innspill til Energi- og miljøkomiteen

Vårt overordnede budskap til budsjettet

Grønn omstilling gir fantastiske muligheter for forretningsutvikling, verdiskaping og nye arbeidsplasser. Digitalisering og sirkulær tenking gjør det mulig for både enkeltpersoner og bedrifter å selge alt fra energi til overnattinger. Mennesker, prosesser, intelligente systemer og fysiske omgivelser kobles nå raskt sammen og kommuniserer med hverandre. Kartleggingen av genomer og enzymer innebærer at vi kan gjenbruke og videreforedle naturressurser og biomasse på nye måter. Dette kan gi nye veksteventyr for Norge. Derimot henger Norge etter i den grønne omstillingen, noe som bekreftes av OECD og internasjonale rangeringer. Vi trenger en ny oppskrift for å lykkes.

Tiden er inne for en radikal nytenkning av virkemidler. Bransjerettede ordninger har utspilt sin rolle. En fellesnevner ved mange nye globale vinnere er at mange opererer på tvers av tradisjonelle bransjeskiller. Facebook stammer ikke fra mediebransjen, og Tesla kom ikke fra bilbransjen. Også mange av de norske grønne vekstselskapene oppstår på utsiden av bransjer: Et av Norges mest lovende maritime selskap, Xeneta, kommer ikke fra maritim næring, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen.

Fremover trenger Norge ordninger som legger til rette for innovasjon på tvers av tradisjonelle bransje- og sektorskiller, og som bidrar til at kompetanse flyttes til dit det er behov for den. Generelt vil det ikke være behov for mer penger, men at vi omfordeler eksisterende midler slik at midler tildeles de beste prosjektene uavhengig av bransjetilhørighet.

For øvrig vil Abelia adressere at offentlig sektor fortsetter å ese ut og at offentlig sektors andel av økonomien nå er størst i OECD-området. Dette er ikke bærekraftig over tid og vi vil derfor påpeke at veksten i offentlige utgifter kan reduseres gjennom digitalisering og et bedre samspill mellom offentlig og privat sektor.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Abelia mener regjeringens satsing på kunnskap og vekstfremmende skatteendringer så langt har vært gode grep. Det er for øvrig positivt at regjeringen viderefører og styrker flere av satsningene på innovasjon og kommersialisering til bl.a. Forny 2020 og BIA.

Derimot bekymrer det Abelia at ikke flere departementer og fagområder prioriterer forskning ytterligere. Hvis næringslivets andel av forskningsinnsatsen skal øke til to prosent av BNP innen 2030, er det behov for en ytterligere økning i offentlig finansiert forskning i en overgangsperiode fra 2017 til 2030. Denne økningen må styrke virkemidler som utløser forskning i og for næringslivet.

Videre er det gjennom tiltakspakken for sør- og vestlandet foreslått en større økning rettet mot petroleumsforskning. Det er velkjent at olje- gassektoren besitter mye kompetanse som vil være viktig å benytte seg i utviklingen av nye og mer bærekraftige næringer. Abelia ber derfor Stortinget påse at disse midlene også bidrar til å stimulere teknologioverføring til nye næringer.

Enova

Vi er positive til endringene som foreslås for Enova. Endringene bygger også opp under stortingets behandling av energimeldingen, hvor det slås fast at en vil dreie oppmerksomheten fra støtte til kjente produksjonsteknologier over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. Dette er skritt i riktig retning. Vi ber samtidig at det understrekes at Enovas rolle må ses i sammenheng med andre tunge virkemiddelaktørers rolle som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, Transnova med flere for å unngå fragmentering og sikre bedre effekt av offentlige midler.

Grønne datasentre/redusert el-avgift

Vi er svært glad for at regjeringen går inn for å redusere elavgiften også for mindre aktører, ved at særregelen skal gjelde datasentre med uttak over 0,5 MW, ikke bare 5 MW som nå.

Det gjør at vi nå er ett steg nærmere målet om å skape likeverdige rammevilkår for datasenterindustri med andre land.

For å sikre bærekraftige budsjetter ber Abelia Stortinget prioritere:

  • En økning i avbyråkratiseringskuttet til 1,5 prosent. Utgiftsområder som fremmer næringsutvikling og FoU direkte må skjermes.
  • At økningen til petroleumsforskning også bidrar til å stimulere teknologioverføring til nye næringer og samfunnsområder.

Abelia ber Stortinget anmode regjeringen om:

  • At alle departement gis i oppdrag å utrede om fristilling/utskilling av hele eller deler av deres underliggende etater kan gi bedre tjenester og øke samfunnets samlede produktivitet.
  • Å legge bedre til rette for innovasjon og virkemidler på tvers av tradisjonelle bransje- og sektorskiller, slik at kompetanse flyttes dit det er behov for.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

Last ned publikasjon

Her kan du laste ned innspillet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: