Abelias innspill til Familie- og kulturkomiteen - SB2017 (barnehage)

Flere og ulike aktører vil også skape rom for innovative og nyskapende barnehager.

Våre overordnede hovedbudskap til budsjettet

I Abelia er vi positive til at regjeringen fortsetter satsningen med å løfte kvaliteten i barnehagene. En offensiv kompetansepolitikk vil medvirke til kvalitetsutvikling, samt bidra at alle barnehager får mulighet til å holde en høy standard.

Flere barn enn noensinne går i dag i barnehagen , og dagens barnehagebarn har over 60 år i arbeidslivet foran seg – i et samfunn som står i kraftig omstilling. Dermed er best mulig kvalitet i barnehagene en viktig målsetning. I tillegg til å utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, skal barna få mulighet til å praktisere utforskertrang, undring og skaperglede. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Når man skal utvikle og tilby barnehager av høy kvalitet, er en tilrettelegging for både offentlige og private barnehager et viktig virkemiddel. Ved å skape mangfold, skaper vi også sunn konkurranse om å utvikle og tilby barnehager av høy pedagogisk kvalitet.

Flere og ulike aktører vil også skape rom for innovative og nyskapende barnehager.

Private barnehager har behov for en forutsigbar finansieringsordning. Dagens finansieringssystem sikrer ikke at overføringene kommer barna til gode. I dag oppmuntres kommunene til å kutte i barnehagekvalitet fordi det er økonomisk effektivt og fordi manglende kvalitetskrav gjør det mulig. For hver krone som spares per barn i kommunale barnehager, spares det samtidig en krone i overføring per barn i private barnehager. I stedet for å belønne kvalitet, belønnes økonomisk effektivitet. Vi etterspør dermed et system som belønner utvikling og kvalitet.

Videre er ansatte med god kompetanse en avgjørende faktor for barnehagenes kvalitet. Private barnehageeiere bør få likeverdig mulighet til å iverksette kompetansetiltak i sine barnehager i tråd med statlige føringer og strategier. Abelia anbefaler dermed at om lag halvparten av midlene som skal gå til kompetanseheving, går til kompetanseheving i de private barnehagene. Det bør utvikles en fast ordning der barnehageeiere kan søke finansiering av kompetansetiltak for sine barnehager direkte fra Utdanningsdirektoratet.

Tilsyn av norske barnehager er viktig, og vi mener at det ikke løses best på kommunalt nivå slik det er i dag. Det er ikke hensiktsmessig at kommunene driver tilsyn av både egen og konkurrerende virksomhet. Derfor bør det etableres et uavhengig, statlig tilsyn hos enten Fylkesmannen eller Udir.

Hovedoppgave: Flere arbeidsplasser i næringslivet

Norge har den største offentlige sektoren i OECD-området. Hver tredje sysselsatte jobber i offentlig sektor, og NRK viser til at 76,1 prosent av jobbene som er skapt i denne stortingsperioden er i offentlig sektor. I tillegg har Norge i flere år hatt kraftig utgiftsøkning på statsbudsjettene.
Dette er ikke bærekraftig over tid og Abelia har derfor valgt å gi innspill på hvordan veksten i offentlig sektor kan reduseres, og hvordan vi kan omstille oss gjennom digitalisering og et bedre samspill mellom offentlig og privat sektor. I tillegg må det legges til rette for utvikling av nye virksomheter og næringer med eksportpotensial. Abelia mener regjeringens satsing på kunnskap og vekstfremmende skatteendringer er en god begynnelse.

I dette høringsbrevet har vi inkludert Abelias hovedinnspill på hvordan vi kan effektivisere offentlig sektor, samtidig som vi fremhever de mest hensiktsmessige investeringstiltakene for barnehagesektoren.

Vi vil spesielt fremheve følgende tiltak på vegne av våre private barnehager:

  • Det må utvikles et system som belønner utvikling og kvalitet fremfor økonomisk effektivitet.
  • Private og kommunale barnehager må ha lik tilgang på finansiering av kompetansetiltak. Det må utvikles et fast system der barnehageeiere kan søke finansiering av kompetansetiltak for sine barnehager direkte fra Utdanningsdirektoratet.
  • Etablering av et uavhengig statlig barnehagetilsyn hos enten fylkesmannen eller Udir.
  • For å sikre bærekraftige budsjetter ber Abelia Stortinget prioritere:
  • At alle statlige virksomheter gis i oppdrag å utrede om fristilling/utskilling av hele eller deler av deres underliggende etater kan gi bedre tjenester og øke samfunnets samlede produktivitet. IKT-utvikling, forskning og rådgivning er særskilte oppgaver som vurderes for fristilling.
  • En økning i avbyråkratiseringskuttet fra 0,5 prosent til 1,5 prosent. Utgiftsområder som fremmer næringsutvikling og FoU må skjermes.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

Last ned publikasjon

Last ned høringsinnspillet her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: