Abelia

Innhold

Høring, Utdanning

Publisert

FRIs høringsinnspill til KUF-komiteen

Forum for Friskoler ser med bekymring på at regjeringen, godt over et år senere, ennå ikke har fulgt opp Stortingets bestilling om en utredning av hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget.

Opptak av FRIs innspill til KUF-komiteen

Friskoler står sentralt i å løse to viktige samfunnsoppgaver. For det første ivaretar de retten for elever og foreldre å velge en alternativ skole som dekker deres behov. For andre bidrar friskoler med mange nyskapende og innovative skoler. De kan igjen stimulere og inspirere andre skoler til å utvikle læringsmiljøer av stadig bedre kvalitet til det beste for hvert enkelt barn.

Friskolene må få dekket alle kostnadene til husleie

I forbindelse med at Friskoleloven ble vedtatt i juni 2015 ga komiteen uttrykk for at «...tilskudds-grunnlaget i større grad bør ta utgangspunkt i reelle kostnader knyttet til skoledrift, og at private skoler må få tilskudd som sikrer mulighet for gode, funksjonelle lokaler.» og kom med følgende anmodning:
«Flertallet ber regjeringen utrede hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget og utrede innlemming av avskrivning av varige driftsmidler i tilskuddsgrunnlaget til friskolene.»

Denne anmodningen er også i tråd med regjeringserklæringen. Ikke minst er det viktig for at friskolene skal få det lovfestede tilskuddet på 85% av de offentlige skolenes kostnader. Forum for Friskoler ser derfor med bekymring på at regjeringen, godt over et år senere, ennå ikke har fulgt opp Stortingets bestilling.

Kristne Friskolers Forbund (KFF) har i den forbindelse kommet med et godt fundert, enkelt, forutsigbart og konstruktivt forslag:
«KFF mener at det er en enkel og forutsigbar løsning å legge avskrivningene registrert i KOSTRA for skolebygg i fylker og kommuner til grunn for godtgjørelse ved at disse beløpene tas inn i tilskuddsgrunnlaget. Vi er trygge på at en slik ordning ikke vil medføre fare for en overfinansiering av friskolene. Både ved at tilskuddet gis for 85% av tilskuddsgrunnlaget, ved at avskrivningssatsene er lavere enn de burde være og ved at renter holdes utenfor eller på et lavt nivå, vil godtgjørelsen ligge godt under de reelle kostnadene selv om mva inngår i avskrivningsgrunnlaget.»

Forum for Friskoler stiller seg fullt ut bak dette forslaget og anmoder komiteen om anbefale dette ovenfor regjeringen.

Alvorlige kutt i tilskudd til Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur uten et dokumentert grunnlag rammer skoler og elever.

Utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur har blitt lagt om til studieforberedende programmer. Udir har i den forbindelse foreslått et kutt i tilskuddsgrunnlagene på over 20.000 per elev, ned på nivå med studiespesialisering, og med virkning fra 1. januar 2017. Dette skjer på tross av at Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur fortsatt har krav på 35 uketimer undervisning mot Studiespesialisering 30 uketimer undervisning, eller 842 årstimer mot 982 årstimer. I tillegg forutsetter fagplanene til begge utdanningsprogrammer større investeringer i teknisk utstyr, programvare og materiell. Til sammen medfører dette ekstra kostnader på godt over 20.000 per elev.

På tross av at omleggingen har være kjent i flere år skjer dette uten forvarsel og i et allerede påbegynt skoleår. Forslag til kutt er på hele 16%, og foreslås innført i et allerede igangsatt skoleår. Dette vil ramme i underkant av 400 elever ved 10 skoler fra nyttår av, og ved full gjennomføring godt over 1000 elever. Dersom dette blir stående vil skolene måtte igangsette oppsigelser umiddelbart.

Det foreslåtte kuttet i tilskuddene vil føre til at friskolene ikke får det lovfestede tilskuddet på 85% av de offentlige skolenes kostnader. Det vil få alvorlige konsekvenser for både elevene og skolene som ikke ser hvordan det er mulig å levere 35 t/uke undervisning for et tilskudd som er beregnet etter 30t/uke undervisning, og med større ekstra kostnader til teknisk utstyr, programvare og materiell.

Forum for Friskoler og Steinerskoleforbundet har tatt opp saken med Udir, men så langt foreligger det ingen avklaring fra deres side. Vi anmoder derfor komiteen om å følge opp denne saken ovenfor Kunnskapsdepartementet slik at ikke 10 skoler og flere hundre elever rammes av et urimelig kutt i tilskuddsgrunnlaget som igjen vil få konsekvenser for undervisningstilbudet.

Last ned publikasjon

FRIs høringsinnspill kan du laste ned her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: