Abelia

Innhold

FFAs høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteen

Det er viktig at Stortinget gir et tydelig signal om viljen til å legge til rette for langsiktig forskning på utviklingsområdet.

FFAs innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen

Vi takker for muligheten til å gi høringsinnspill til statsbudsjettet.

Forskningsinstituttenes Fellesarena anmoder komiteen om å:

  • Klargjøre at Stortinget vil legge til rette for langsiktig forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for Norges utviklingspolitiske satsinger.
  • Øke bevilgningen på post 165.70 med 50 mill. kr for å finansiere slik forskning gjennom Forskningsrådet (NORGLOBAL-programmet).

Betydelig forskningssatsing, men nedgang på utenriks- og utviklingsfeltet
Forslaget til statsbudsjett legger opp til en realvekst i forskningsbevilgningene på 3,1%. Vi ser det som svært positivt at regjeringen vil legge til rette for kunnskapsbasert omstilling mot et mer innovativt, kunnskapsintensivt og bærekraftig næringsliv og samfunn.

På utenriks- og utviklingsområdet har imidlertid bevilgningene falt kraftig. Forslaget til bevilgning på posten Forskning (165.70) er 35 mill. lavere i 2017 enn i 2015 – en reduksjon på 20%. Budsjettene til Forskningsrådets program for utviklingsforskning (NORGLOBAL), som i stor grad finansieres over denne posten, har falt fra 70 mill. kr i 2013 til null i 2016. Budsjettet for 2017 legger opp til en videreføring av dette historiske bunnivået.

Norge har stort ansvar og gode forutsetninger for å bidra til kunnskapsutviklingen
Norge er en stor internasjonal aktør på bistandsfeltet. Med dette følger et betydelig ansvar for at våre innsatser er fundert på forskningsbasert kunnskap. Norge må derfor innta en sentral rolle også i kunnskapsutviklingen på feltet.

Vi har gode forutsetninger for å lykkes med dette. Over lang tid har Norge bygget opp gode kunnskapsmiljøer på utenriks- og utviklingsområdet. De utenrikspolitiske forskningsinstituttene (CMI, FNI, NUPI, PRIO) scorer svært bra i fagevalueringer og gjør det skarpt i internasjonal konkurranse. Det er nå fare for at deler av denne kompetansen vil forvitre.

Stopp i bevilgningene til langsiktig utviklingsforskning

I forslaget til statsbudsjett fornyer regjeringen sin forpliktelse til satsing på utdanning, helse, humanitær bistand, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og energi, samt menneskerettigheter og likestilling. Utenriksdepartementet finansierer i dag så godt som ingen langsiktig forskning i Norge på noen av disse satsingsområdene, med unntak av global helse. NORGLOBAL-programmet har ikke hatt midler til nye utlysninger på flere år. Dette viser at bevilgningen over post 165.70 er for liten til å finansiere langsiktig kunnskapsutvikling i Norge.

I vårsesjonen annonserte utenriksministeren i Stortinget at regjeringen vil legge fram en strategi for forskning på det utenriks- og utviklingspolitiske området tidlig i 2017. Det er et prisverdig initiativ. En forskningsstrategi vil imidlertid ha liten verdi med mindre den følges opp med midler til langsiktig forskning. Det er det altså ikke rom for innenfor de foreslåtte budsjettrammene.

Betydelige konsekvenser

Konsekvensene av kraftige kutt i bevilgningene til utviklingsforskning vil bli store. Opphør av finansiering gjennom Forskningsrådet fører nå til stopp i aktivitet i forskningsinstitusjonene. Forskningsinstituttene rammes hardest. Instituttene henter 80-85% av sine inntekter fra løpende prosjekter, og kontinuitet og forutsigbarhet i bevilgningene er derfor avgjørende. Ved lengre bortfall av forskningsfinansiering vil instituttene måtte omstille seg til andre kunnskapsområder, og sterke kunnskapsmiljø vil forvitre.

Utenriksdepartementet inngikk i 2016 rammeavtaler med flere forskningsinstitutter om leveranser av oppdragsforskning. Dette er et viktig tiltak for å styrke dialogen mellom forvaltningen og forskningsmiljøene og bidra til økt bruk av forskningsbasert kunnskap. En forutsetning for at forskningsmiljøene skal levere oppdragsforskning av høy kvalitet, er imidlertid at de samtidig er engasjert i langsiktig forskningsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Rammeavtaler for oppdragsforskning kan derfor ikke erstatte den langsiktige kunnskapsutviklingen gjennom Forskningsrådets prosjekter. Disse er komplementære, og begge deler må være til stede i et velfungerende kunnskapssystem.

Forslag til tiltak

På denne bakgrunn er det nå viktig at Stortinget gir et tydelig signal om viljen til å legge til rette for langsiktig forskning på utviklingsområdet – både for bidra til å løse de store utviklingsutfordringene og for å styrke kunnskapsgrunnlaget for norske utviklingspolitiske satsinger.

For å realisere dette anmoder vi komiteen om å øke bevilgningen på post 165.70 med 50 mill. kr. for å finansiere NORGLOBAL programmet i Forskningsrådet. NORGLOBAL dekker alle de store tematiske satsingene på utviklingsområdet med unntak av global helse, og 50 mill. kr anses derfor som et minimum og et utgangspunkt for senere opptrapping.

Vi ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

Last ned publikasjon

Last ned høringsinnspillet her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: