Abelia

Innhold

Høring, Utdanning

Publisert

Høringsinnspill til KUF-komiteen

Abelia etterlyser noe mer justering på forskning fra de andre fagdepartementet, da vi registrerer at mange av disse ikke følger opp Langtidsplanen.

Samfunnets behov må styre prioritering av forskningsmidler

Abelia er svært fornøyd med at regjeringen satser offensivt på forskning, og særlig mener vi det er positivt med en ytterligere konkretisering av tiltakene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Abelia støtter den skisserte øremerkingen av 20 PhD-stillinger til teknisk-industrielle institutter og at de store instituttene prioriteres. Gledelig er også en styrkning av marin forskning med 170 millioner kroner samt muliggjørende teknologier på 40 mill. Vi registrerer med glede også at regjeringen fortsetter de viktige stimuleringstiltakene for Horisont 2020 (Stim-EU, PES og POS), og at det ytterligere styrkes med 135 millioner kroner.

Abelia etterlyser noe mer justering på forskning fra de andre fagdepartementet, da vi registrerer at mange av disse ikke følger opp Langtidsplanen. Vi er bekymret for den manglende forskningsinnsatsen i justissektoren og spesielt beklagelig er det at Klima- og miljødepartementet har en samlet budsjettnedgang for forskning, og ikke en gang følger opp de 10 millionene i påplussing som kom etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Reversering av kutt i basisbevilgningene til forskningsinstituttene

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at departementene opprettholder nivået på basisbevilgning til forskningsinstituttene med kompensasjon for prisøkning, men deretter gjør en reduksjon i basisbevilgningen til instituttene på 0,5% som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering i statlig virksomhet. Kutt i basisbevilgning til forskningsinstituttene vil ikke bidra til mål om effektivisering eller avbyråkratisering i statlig forvaltning eller administrasjon.

Abelia tror ikke det var hensikten med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, og ber stortinget omgjøre den teknisk reduksjonen på 0,5% i basisbevilgningen til forskningsinstitutter i de ulike departementene i 2016.

Kommersialisering av forskning er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Abelia overleverte i august vår omstillingspakke til regjeringen med 35 konkrete tiltak som vil sikre nye arbeidsplasser i framtids- og eksportrettet virksomhet. Flere av disse har kommet med i forslaget til statsbudsjett, for eksempel SkatteFunn med 60 millioner kroner, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner, presåkorn med 100 millioner, FORNY med 90 millioner og Klimateknologifondet med 14,25 milliarder. Dette mener Abelia er særlig positivt, og er noen av de viktigste tiltakene for å kommersialisere forskning, som igjen vil skape flere nye arbeidsplasser.

Norge styrer mot kritisk kompetansemangel innen IKT

Abelia har i flere år etterlyst en prioritering av kompetanse innen IKT, fordi vi vet at teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Vi er ikke alene, senest denne uken etterlyser flere selskaper i Trondheim IT-ingeniører , og EUs Digitale Agenda slår fast at 50 prosent av produktivitetsveksten vil komme fra bruk av IKT. Mangelen på folk med solide teknologikunnskaper truer derfor utviklingen av en bærekraftig og sterk norsk IKT-næring, men ringvirkningene er større: Mangel på IKT-kompetanse vil ramme norske kommuner, fylkeskommuner, statlig sektor, næringslivet og utdanningssystemet.

Dette er imidlertid ikke tiltak rettet mot å møte den kritiske kompetansemangelen Norge vil oppleve på dette feltet innen 2030. Vi ber derfor stortinget prioritere en økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 prosent i 2016.

Kompetanseinnvandring

Abelia er fornøyd med at Regjeringen nå foreslår å etablere et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Trondheim i 2016.

Endringer i NOKUT

NOKUT forventer over 10.000 søknader i 2016, en økning på 25 % fra 2015. Uten ekstratildeling kan saksbehandlingstiden for andre grupper øke kraftig. Det er positivt at det signaliseres at ekstraordinære tiltak for hurtigvurdering av flyktninger vil startes opp, jf BLDs budsjett, men Abelia mener likevel at NOKUTs godkjenningsordninger må styrkes betydelig. Vi har registrert at Kunnskapsdepartementet vurderer å flytte NOKUT sin enhet for godkjenning av utenlandsk utdanning til FSAT sammen med en del andre tjenester rettet mot høyskoler og universiteter. Dette mener Abelia er uheldig, og håper planene reverseres, og at godkjenning av utenlandsk utdanning forsetter å være en del av NOKUTs portefølje.

Abelia ber Stortinget holde på regjeringens prioriteringer på følgende tiltak i statsbudsjettet for 2016:

  • Vi støtter regjeringen opptrapping av forskningsmidlene, og spesielt økningen på KD og NFD sine budsjetter. Vi synes imidlertid det er bekymringsfullt at flere av de andre fagdepartementene ikke følger opp sine forpliktelser i langtidsplanen.
  • Vi er fornøyd med styrkingen av Forskningsrådets FORNY2020-program og håper på en endelig opptrapping på 300 millioner kroner. Det samme gjelder prioriteringen av 100 millioner til presåkornordningen.

Abelia ber Stortinget prioritere følgende tiltak i statsbudsjettet for 2016:

  • En økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019. Estimert kostnad for dette er 40-45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.
  • Rene forskningsmidler er en investering i forskning og innovasjon i samfunnet og er ikke statlig virksomhet. Kutt i forskningsmidler med 0,5% vil ikke bidra til "effektivisering og avbyråkratisering i staten" men derimot svekke forskningssatsingen og bør ikke gjennomføres.
  • NOKUTs godkjenningsordninger må styrkes betydelig, og godkjenning av utenlandsk utdanning må forbli et helhetlig ansvar i NOKUT, fremfor en flytting til FSAT.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: