Abelia

Innhold

Høring

Publisert

Høringsinnspill til Justiskomiteen

Særlig innen sikkerhet er IKT-kunnskaper viktig, men i dag har Norge ingen helhetlig studieløp på cybersikkerhet. Dette bekymrer oss.

Abelias forslag for videre vekst og velferd

Abelia deler regjeringens ambisjon om et kunnskapsbasert Norge. Etter vårt syn er en fortsatt satsing på anvendt forskning, innovasjon, kommersialisering og teknologi avgjørende for norsk omstillingsevne, produktivitet og verdiskaping. Overordnet leverer budsjettet godt på kunnskap og forskning, men Abelia savner en satsning på kunnskap samt at vi er sterkt bekymret for det økende kostnadsbilde i offentlig sektor. Oppgavene i offentlig sektor må gjøres smartere, og i tettere samarbeid med næringslivet.

Kompetanse på digital sikkerhet

EUs Digitale Agenda slår fast at 50 prosent av produktivitetsveksten vil komme fra bruk av IKT. Mangelen på folk med solide teknologikunnskaper truer derfor utviklingen av en bærekraftig og sterk norsk IKT-næring, men ringvirkningene er større: Mangel på IKT- kompetanse vil ramme norske kommuner, fylkeskommuner, statlig sektor, næringslivet og utdanningssystemet.

Abelia mener derfor vi umiddelbart trenger en kraftig opptrapping i antall studieplasser innen IKT (med påfølgende utvidelse i utdannings- og infrastrukturkapasiteten) allerede i studieåret 2016/2017, og en gradvis opptrapping til en kapasitetsøkning på 50 prosent innen 2019.

Særlig innen sikkerhet er IKT-kunnskaper viktig, men i dag har Norge ingen helhetlig studieløp på cybersikkerhet. Dette bekymrer Abelia. Derfor har vi også etterlyst flere studieplasser innen IKT, og kanskje særlig innen IKT-sikkerhet. Stortinget bør vurdere en øremerking av de nye studieplassene som er bevilget, til IKT-sikkerhet.

IKT-sikkerhet er heller ikke prioritert i forslag til statsbudsjett, men det henvises til en strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet som Justis- og beredskapsdepartementet la frem i juni. Denne strategien gir prioriteringer og 15 tiltak for justismyndighetenes arbeid med å sikre samfunnets evne til å forebygge, avdekke og etterforsker IKT-kriminalitet.

Abelia registrerer at justis- og beredskapsdepartementet la frem en FOU strategi for justis og beredskapssektoren den 6. oktober. Strategien legger små nye føringer, og her mener Abelia at departementet forspiller en viktig sjanse for å legge trykk og tiltak på viktige samfunnsutfordringer. Investering i rett kompetanse, samt en videreføring av gode forskningsprosjekter gjennom forskningsrådet hadde bare vært noen av de tiltak regjeringen kunne prioritert i en slik strategi.

Abelia synes også det er positivt at regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 10,4 millioner kroner til tiltak som skal øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse.

Avslutningsvis mener vi også det er positivt at det er satt av 100 millioner til IKT- modernisering i politiet, og at denne moderniseringen ser ut til å ta inn over seg at det helhetlige anbudet bør deles i mindre og mer fleksible anbudsavtaler med ulike leverandører.

Abelia ber Stortinget holde på regjeringens prioriteringer på følgende tiltak i statsbudsjettet for 2016:

 • • 10,4 millioner kroner til tiltak som skal øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse.
 • • 100 millioner til IKT-modernisering i politiet. Det helhetlige anbudet bør deles i mindre og mer fleksible anbudsavtaler med ulike leverandører.
 • Abelia ber Stortinget prioritere følgende tiltak for statsbudsjettet for 2016:
 • Målet om tre prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til forskning og utvikling følges opp med årlig opptrapping i offentlig finansiert forskning, rettet mot de tematisk prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
 • Økningen i tematisk innrettede forskningsmidler fordeles mellom de prioriterte områdene slik:
  • IKT og muliggjørende teknologier med 65 millioner kroner
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi med 130 millioner kroner
  • Fornyelse i offentlig sektor, inkl. Offentlig-PhD, med 100 millioner kroner
  • Hav med 90 millioner kroner
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv (inkl. Nærings-PhD, BIA, og SkatteFUNN) med 155 millioner kroner
  • Samfunnssikkerhet gjennom styrking av Forskningsrådets SAMRISK-program med 15 millioner kroner
  • Stimulering til deltakelse i Horisont 2020 gjennom StimEU, PES og POS med 160 millioner kroner
 • En økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019. Estimert kostnad for dette er 40-45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.
 • En øremerkning av nye studieplassene som er bevilget, til IKT-sikkerhet bør vurderes.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: