Ny regjeringsplattform

Nyhet

Publisert

Skjermdump av Hurdalplattformens forside

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt frem sin regjeringsplattform. Abelia mener regjeringen foreslår mange gode tiltak for å bygge et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn.

- Det er gledelig å se at den nye regjeringen er ambisiøse i sin satsing på kunnskap, innovasjon og digitalisering. Plattformen inneholder en rekke saker og tiltak som Abelia og våre medlemmer har jobbet for i lang tid, slik som flere studieplasser, satsing på livslang læring, ny opsjonsskatteordning og høyhastighet bredbånd over hele landet, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Abelia er også glad for at den nye regjeringen sier de vil gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet, styrke SIVA, fullfinansiere momskompensasjon for frivillig sektor, og legge til rette for deling av offentlig data. 

På den annen side er det bekymringsfullt at regjeringen tar til orde for mindre kompetansedeling gjennom konsulentkutt, og at det ikke foreslås tiltak for å gjøre det lettere å hente internasjonal kompetanse.

– Vi er spente på nivået på en del av tiltakene, og mener noen av dem vil bremse omstillingen av Norge.  Alt i alt er dette likevel en plattform som vil hjelpe Norge på veien mot et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn, sier Søreide.

Økt satsing på teknologi og digitalisering

Mangel på IKT-kompetanse er den største barrieren for å skape nye arbeidsplasser og vekst i teknologinæringslivet, og særlig da høyt kvalifisert spisskompetanse.

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen lover å satse både på IKT-studieplasser og på livslang læring. Det er også bra at Abelias forslag  om en ordning som skal muliggjøre særlig SMBers mulighet til å investere i digital kompetanseutvikling er blant tiltakene, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

Mange i Norge  har fortsatt ikke godt nok bredbånd. Tilskuddesordningen for bredbåndsutbygging er underfinansiert, og  på Abelias initiativ har 17 organisasjoner sendt et felles  krav til Stortinget og Regjeringen om en årlig bredbåndsmilliard. 

- Våre krav har blitt lyttet til, og vi er veldig glade for at Ap og Sp har bredbånd til alle høyt på sin agenda. Vi forventer at dette gir utslag når statsbudsjettet for 2022 skal behandles om noen få uker, sier Thorvik Brun.

Plattformen inneholder også en rekke løfter for å styrke industriens teknologibruk og konkurranseevne. Abelia vil gi honnør til Støre og Vedum for å hente frem forslaget fra Digital21 om å satse på Forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND). Videre at datasenternæringen skal styrkes gjennom økt kapasitet strømnettet og klargjøring av grønne industriområder.

- Abelias forslag om å gå gjennom lovverket for å avdekke hindre mot innovasjon og digitalisering er også med blant regjerings tiltak, og vi gleder oss til å se hvordan målet om økt deling av data vil tas ut i praksis, sier Thorvik Brun.

Han er samtidig redd for at planene for digitalisering av offentlig sektor vil hemme jobbskaping og norsk konkurranseevne.

-Digitalisering av offentlig sektor er avgjørende for å få bedre offentlige tjenester og for å takle de store og krevende samfunnsutfordringene. Vi er derfor bekymret for at det offentlige ikke skal få hente inn ekstern kompetanse der det trengs.  Målet bør være å sikre et samarbeid mellom offentlig og privat som skaper best mulig tjenester og størst mulig verdiskaping for Norge - både innenfor og utenfor offentlig sektor, sier Thorvik Brun.  

Innovasjon og entreprenørskap

Plattformen gir gode signaler om at den nye regjerningen vil prioritere innovasjon og gründerskap.  Det foreslås en rekke tiltak som Abelia har jobbet for over tid, slik som opsjonsskattesaken, tidligfase kapital og endringer i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

- En velfungerende opsjonsskatteordning er en vinn-vinn sak ettersom den bidrar til å tiltrekke seg kompetanse, og den gjør at ansatte får ta del i verdiøkningen i selskapene etter hvert som de vokser, sier Sondre Jahr Nygaard, konstituert leder innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Han trekker også frem tidlig-fase kapital som avgjørende for at vi skal få flere vekstkraftige bedrifter i Norge.

- Kapitaltilgangen er i dag dårlig, særlig risikokapital myntet på bedriftenes aller tidligste stadium. Derfor er det gledelig å se at regjeringen ønsker å bruke virkemiddelapparatet for å forbedre dette, sier Nygaard.

Abelia hadde også håpet at den nye regjeringen skulle adressere utfordringen Norge har med å tiltrekke seg utenlands kompetanse.  

- Det er overraskende at regjeringen ikke har prioritert en ordning for å tiltrekke seg utenlandske talenter til norsk næringsliv. Bedriftene skriker etter kompetanse her og nå, og vi må ha gode ordninger for å tiltrekke oss riktig kompetanse fra utlandet. Men selv om dette ikke står eksplisitt i plattformen, vil Abelia fortsette å jobbe med dette, sier Nygaard.

Vil styrke forskning

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i plattformen at vil styrke norsk forskning, og prioritere et løft for forskning på klima og omstilling.

- Regjeringen er tydelig på at forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å skape verdier og løse de store samfunnsutfordringene. Det er positivt at de vil satse på forskningsinfrastruktur på hav gjennom Ocean Space Center, har høye ambisjoner for Grønn plattform, og anerkjenner forskningsinstituttenes sentrale rolle. 3%-målet og forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND) er gode tiltak, sier Carina Hundhammer, leder høyere utdanning og forskning i Abelia.

Regjeringen synes samtidig å ha som mål å utvide og styrke finansieringen av UH-sektoren.

- Det siste året har finansieringen av UH-sektoren fått mye oppmerksomhet. Ytterligere pengebruk og ønske om at kunnskapen skal bygges i staten er ikke veien å gå for å løse de store samfunnsproblemene og skape flere jobber, sier Hundhammer.

Kunnskap og livslang læring

Regjeringen vil gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet og legge frem en langtidsplan for livslang læring.  Abelia ønsker tiltaket velkommen.

-Digitaliseringen av samfunnet fører til at det er et spesielt stort kompetansebehov i IKT-sektoren – og i resten av arbeidslivet, ettersom IKT-kompetanse er etterspurt i de fleste sektorer. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å følge opp Stortingets vedtak om å etablere KompetanseFUNN Digital for små- og mellomstore bedrifter – som den påtroppende regjeringen selv tok initiativ til, sier Øystein Eriksen Søreide.

Uklok innstramming av friskoleloven

Friskoler står sentralt i å løse to viktige samfunnsoppgaver. For det første ivaretar de retten for elever og foreldre å velge en alternativ skole som dekker deres behov. For andre bidrar friskoler med mange nyskapende og innovative skoler. De kan igjen stimulere og inspirere andre skoler til å utvikle læringsmiljøer av stadig bedre kvalitet til det beste for hvert enkelt barn.

- Forslaget om å stramme inn friskoleloven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring vil svekke viktige tilbud i norsk skole - f.eks. profilskoler som vektlegger entreprenørskap eller yrkesfagskoler innen mat- og restaurantfag som bidrar med sårt trengt kompetanse til norske restauranter og reiseliv, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler, en bransjeforening i Abelia.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolene utøver et viktig samfunnsoppdrag ved å tilby utdanninger som er målrettet for omstilling i norsk arbeidsliv, og for den enkeltes behov for kompetanseheving og omskolering.

Abelia støtter derfor fullt ut regjeringens satsning på høyere yrkesfaglig utdanning med opptrappingsplan av studieplasser, styrket finansiering, pedagogisk kompetanse, flere bransjeprogram og opprettelse av et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter.

Fullfinansiert momskompensasjon for frivillige organisasjoner

- Det er svært gledelig at den påtroppende regjeringen vil prioritere å fullfinansiere momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og i tillegg å gjøre ordningen regelstyrt slik Abelia har bedt om. På dette punktet leverer regjeringen over forventningene, sier Kjartan Almenning, leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia.

Den nye regjeringen poengterer i plattformen at de vil gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtteordninger for frivilligheten, og samle dem i en felles søknadsportal.

– Dette er bra så lenge målet er forenkling og forutsigbarhet også for mottakerne, og tilgang til støtte på like vilkår. Abelia mener at også rapportering bør innlemmes i tilskuddsportalen som er planlegges, i tråd med prinsippet om "kun én gang". Vi forutsetter også at portalen realiseres i samarbeid med markedet der det allerede er utviklet mange gode løsninger, sier Almenning.

Satsingen på høyere digitaliserings- og innovasjonstakt i organisasjonslivet er mindre ambisiøs.

- Ideelle og frivillige organisasjoner har mindre investeringsevne i digitale løsninger og innovasjonsprosjekter enn resten av næringslivet, ettersom innsamlede og offentlige midler ofte har sterke føringer på bruk. Vi har bedt om et innovasjonsfond for ideell sektor, og et bransjeprogram for digitalisering. Dette vil vi fortsette å arbeide for, sier Almenning.

LES HELE HURDALSPLATTFORMEN HER

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: