Abelia

Innhold

Abelias innspill til regjeringens koronapakke

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Abelia har i helgen sendt våre vurderinger av koronopakken til Stortinget og regjeringen. Vi mener at de første tiltakene som ble lagt frem fredag er en god start, men pakken er ikke tilstrekkelig for å hjelpe bedriftene gjennom krisen.

Norsk næringsliv og mange av våre medlemmer er inne i en svært vanskelig periode på grunn av utbruddet av Covid-19. Abelia er derfor opptatt av det iverksettes politiske tiltak som gjør at norske bedrifter klarer å komme seg gjennom den pågående krisen. 

Sammen med NHO har vi særlig lagt vekt på behovet for lavere kostnader ved permittering og sykemelding og utsatte eller reduserte skatter og avgifter.  Les mer om dette her: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/nhos-syn-pa-regjeringens-koronapakke/

Abelia har også spilt inn en rekke vurderinger og tiltak som trengs for å hjelpe våre medlemsbedrifter. 

Kunnskaps- og teknologinæringen rammes av Covid-19 epidemien på flere forskjellige måter. Mange av bedriftene vil bli hardt økonomisk presset i tiden fremover, flere av bedriftene våre er avgjørende for å opprettholde kritisk infrastruktur og mange bedrifter har mulighet til å bidra med løsningene i denne krisen: 

Det må fremmes en tiltakspakke for gründere, vekstbedrifter og mindre bedrifter. 

Gründere, vekstbedrifter og mindre bedrifter er særlig utsatt ved langvarige rystelser i driften. Bedriftene har store lån, og små kapitalbuffere. Samtidig er det varene og tjenestene fra disse bedriftene som vil danne grunnlaget for morgendagens næringsliv. Vi mener derfor regjeringen må foreslå en tiltakspakke spesifikt rettet mot dette segmentet av næringslivet. Dette innebærer f.eks. at arbeidsgiveravgiften for selskap med 25 ansatte eller mindre, kuttes i en begrenset periode, Innovasjon Norge må utsette krav om tilbakebetaling av lån, utsatt skatteinnkreving må også gjelde små aksjeselskap, og staten og bankene må samarbeide om likviditetslån. 

Muliggjøre oppskalering av helseteknologi 

Helseteknologiselskapene jobber nå på spreng med å utvikle teknologi som kan bidra til å avlaste helsevesenet, og finne løsninger på håndtering av epidemien. Regjeringen må derfor se på muligheten for å gi nullrentelån til helseteknologiselskaper som arbeider med løsninger knyttet til Covid-19.  

Det må sikres fortsatt kapasitet og investering i fremtidsrettet digital infrastruktur 

Digitale løsninger og elektronisk kommunikasjon utgjør en svært viktig samfunnsfunksjon, og er veldig viktig for å håndtere den pågående situasjonen. Presset på leverandørene for å drifte systemene er stort, og vi må sørge for bedriftene har nok ressurser for å holde systemene gående gjennom krisen.   

Sikre forskning og utdanningsinstitusjonene  

Vi er avhengig av at vi har institusjoner som kan drive med forskning og utdanning under og etter den pågående epidemien. Store deler av forsknings- og utdanningsvirksomheten er og blir hardt rammet den pågående epidemien. Utdanningsinstitusjonene som har fått pålegg om å stenge, må få dekket kostnader knyttet til konsekvensene av dette. Skal vi sikre gode forskningsmiljøer fremover, må også forskningsinstituttene kunne tåle et stort bortfall av eksterne prosjektmidler i en periode. Dette kan for eksempel løses gjennom en engangsbevilgning til instituttenes grunnfinansiering. 

Ta i bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket for å muliggjøre flere anskaffelser 

Mange bransjer i tjenesteytende sektor opplever nå å måtte permittere ansatte på grunn av lavere etterspørsel. Et virkemiddel kan være at det offentlige igangsetter prosjekter, men det vil være tidkrevende dersom det må gjennom normale prosedyrer for offentlige anskaffelser. På grunn av den ekstraordinære situasjonen mener Abelia regjeringen kan være tydeligere på, og bruke mer aktivt, unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket for å stimulere til at offentlige aktører gis økt kapasitet til å kjøpe tjenester. 

Du kan lese hele innspillsdokumentet vårt her: https://www.abelia.no/politikk/horinger/abelias-innspill-til-regjeringens-krisepakke---covid-19/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: