Abelia

Innhold

 • Abelia
 • Politikk
 • Abelias innspill til koronapakken - innovasjon, næringsutvikling og forskning

Abelias innspill til koronapakken - innovasjon, næringsutvikling og forskning

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Abelia har i helgen sendt våre vurderinger av koronapakken til Stortinget og regjeringen. Her kan du lese våre innspill knyttet til innovasjon, næringsutvikling og forskning.

Gründer-, vekst- og mindre bedrifter 

Gründerbedriftene i Norge er de som skal utvikle teknologien, tjenestene og forretningsmodellene som skal utgjøre morgendagens næringsliv. Gründerbedrifter og små bedrifter er særlig utsatt i denne situasjonen, med høy avhengighet til enkeltkunder og at de i liten grad har en kapitalbuffer for å komme seg gjennom vanskelige tider.  

Abelia foreslår derfor at det fremmes en pakke for å støtte opp om oppstartsbedrifter og gründerbedrifter spesifikt for å hindre at kortsiktige utfordringer i krisetid gir sterke langsiktige konsekvenser.  

Abelia anbefaler at: 

 • Arbeidsgiveravgiften for selskap med 25 ansatte eller færre, kuttes. 

 • Utsetting av skatter og avgifter er et effektivt tiltak. Regjeringen har foreslått utsatt skatt som innbefatter særlig selvstendig næringsdrivende. Små aksjeselskap som betaler skatt og avgift på ansatte eller omsetning, bør også få samme utsettelse av krav om skattebetaling. Utsettelsene bør ha umiddelbar virkning. 

 • Innovasjon Norge utsetter tilbakebetaling av lån  

 • Innovasjon Norge gis rammer for å bidra til bedre likviditet for gründere og oppstartsselskaper. Staten og bankene må samarbeide om likviditetslån, der staten avlaster noe av risikoen for bankene.  

Innovasjonsselskapene og inkubatorer 

Innovasjonsselskapene er, på samme måte som forskningsinstituttene, avhengige av midler fra staten og næringslivet. Det er nå sterk frykt for at næringslivet trekker seg ut av økosystemene for innovasjon. Innovasjonsselskapene må gis forutsigbarhet fremover, og rapporteringskravene må tilpasses situasjonen. 

Abelia anbefaler at: 

 • SIVA og Innovasjon Norge, som finansierer inkubatorprogrammet, næringshageprogrammet, Norsk katapult og klyngeprogrammet, hensyntar at det har blitt produsert færre tjenester i den perioden hvor innovasjonsselskapene har holdt stengt når tellekantene skal gjøres opp mot slutten av 2020. 

 • Tildele de avsatte pre-såkornmidlene i statsbudsjettet 2020 til inkubatorer og TTOer snarest fremfor å avvente administrative prosesser med overføring av ansvaret fra Innovasjon Norge til Investinor.  

 • Det innføres betalingsfritak for bedrifter som er del av inkubatorer, og øke rammene tilsvarende for inkubatorene. 

Muliggjøre og skalere helseteknologi i møte med epidemien 

Selskapene innen helseteknologi spiller en svært viktig rolle i hvordan vi effektivt kan møte utfordringene epidemien gir ossHelseteknologiselskapene opplever for tiden sterk etterspørsel, og de må settes i stand til å utvikle løsninger raskt. 

Abelia anbefaler at: 

 • Kapitalvirkemidler som gjør at helseindustri som skal skalere produksjon kan låne penger til meget lav/ingen rente. 

 • I denne sammenheng – se på muligheten for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for Innovasjon Norge til raskt å kunne agere når det kommer henvendelser fra helsenæringen/næringsliv i Norge. Dette inkluderer: 

 • Garantier til produksjon og anskaffelse av materiell 

 • Lån: IN må få fire på kravene til egenkapital til selskapene. Vurdere nullrente. 

 • Lempe på krav til å innvilge innovasjonskontrakter i Innovasjon Norge, slik at IN raskt kan innvilge denne type prosjekter som gjør at selskaper raskt kan utvikle nødvendige produkter. 

 • Finansiering til utvikling av en digital markedsplass mellom helsetjenesten og helseindustrien. Norway Health Tech kan ta ansvar for å utføre jobben. Kan iverksettes/utføres på 2-3 uker. Ca 700 000 NOK. 

 • Tiltak som kan avhjelpe rekrutteringsbehov til norsk helseindustri. Tiltak: egen digital plattform/mobilisering: inntil 500 000 NOK. 

 • Etablering og bevilgning til «pilot-h»: Se forslag som ble spilt inn og utviklet som del av Stortingsmelding 18 – Helsenæringen. Dette vil bidra til at bedrifter raskt kan utvikle og verifisere nye produkter og løsninger. 

 • Etablering av fond for helseindustrien – 500 millioner NOK til 1 mrd NOK – for 50/50 finansiering av egenkapital mellom privat og offentlig. Dette vil også stimulere investorer til å investere i en fremtidsorientert, global sektor og skape arbeidsplasser i Norge. 

 • Finansiering til klyngen Norway Health Tech / klyngene som nå jobber iherdig med å mobilisere eksisterende helsenæring inn mot sykehus, kommuner og fastlegene. Det er mye helseindustri i Norge som kan levere løsninger, men grunnet en helsetjeneste i Norge som ikke har kjøpt av norsk helseindustri, er det ikke etablerte linjer og dialog mellom partnere. Dette jobber aktører som Norway Health Tech nå med å etablere, men p.t. uten finansiering. En pakkefinansiering på 2 millioner NOK er svært nødvendig. 

 • Tiltak for omstilling av annen industri til helseindustri – med fokus på utvikling, test og produksjon. SIVA kan forvalte virkemiddelet. Klyngene utføre. Inntil 5 millioner NOK. 

Forskningsinstituttene 

Norge har en stor instituttsektor som er svært viktig for kunnskapsutviklingen i Norge, for kommersialisering av forskningsresultater og næringsrettet forskning- og utvikling. Forskningsinstituttene befinner seg i dag i en sårbar posisjon ved at de er svært avhengig av eksterne midler både fra offentlige virkemiddelaktører som Norges forskningsråd og fra private samarbeidspartnere. De opplever nå at bedrifter utsetter og terminerer forskningssamarbeid, med den konsekvens at instituttene vil måtte ta ned kapasitet gjennom permittering. Det er viktig at de offentlige bidragsyterne til forskningsinstituttenes prosjekter tilpasser seg situasjonen. 

Abelia anbefaler at: 

 • En strakstiltakspakke som innebærer engangsøking av forskningsinstituttenes grunnfinansiering for å sikre at de kommer gjennom situasjonen med utsatte/forsinkede prosjekter. 

 • En tiltakspakke for samtidig forskning på konsekvensene av korona-viruset. En slik tiltakspakke bør ha et bredt vitenskapelig tilfang, slik at vi kan bygge solid forståelse for epidemiens konsekvenser på samfunnet.  

 • Søknadsfristene til Forskningsrådet for mai må utvides, tildelingsprosedyrene må endres og overføring av prosjektmidler for 2021 må håndteres fleksibelt. 

Les mer om Abelias innspill til myndighetene her: https://www.abelia.no/politikk/nyheter/abelias-innspill-til-regjeringens-koronapakke/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: