Abelia

Innhold

Høring

Publisert

Høringsinnspill fra Abelia: Revidert nasjonalbudsjett

Abelia savner en grønn tilnærming i omstillingsforslagene, - en omstilling som ikke bare Sør-Vestlandet, men hele landet må gjennom.

Innledning

Abelia deler regjeringens ambisjon om et kunnskapsbasert Norge. Etter vårt syn er en fortsatt satsing på anvendt forskning, innovasjon, kommersialisering og teknologi avgjørende for norsk omstillingsevne, produktivitet og verdiskaping.

Anmodningsforslag om effektivisering av offentlig sektor

Abelia har forståelse for at en revidering av et statsbudsjett ikke kan inneholde de store midlene for endringer, og vi ser at regjeringen i år har valgt å sette inn nødvendige ekstraordinære tiltak mot en økt arbeidsledighet på Sør-Vestlandet. Flere av tiltakene som er foreslått for å motvirke ledigheten er gode.

Abelia savner en grønn tilnærming i omstillingsforslagene, - en omstilling som ikke bare Sør-Vestlandet, men hele landet må gjennom.

Regjeringen har siden budsjettet ble vedtatt før jul mottatt flere rapporter som gir innsikt og forslag til tiltak, for hvordan regjeringen bør prioritere for å starte omstillingen. Spesielt har produktivitetskommisjonen gitt et viktig bidrag. Dette ble også påpekt i anmodningsvedtak fra Stortinget:

- Flertallet viser til at Produktivitetskommisjonen vil levere sin endelige rapport i februar 2016. Produktivitet i offentlig sektor er et av områdene den ser særskilt på. På denne bakgrunn ber disse medlemmer regjeringen om å komme med konkrete forslag til oppfølging av kommisjonens rapport, spesielt for å redusere byråkrati og effektivisere staten, i revidert nasjonalbudsjett 2016.

Abelia er bekymret for veksten i det statlige byråkratiet. Vi har forslått en økning av avbyråkratiseringskuttet, samt en utredning med sikte på en utskilling av statens operative IKT-miljøer, statlig forskning og teknisk rådgivning.

I tillegg til Abelias forslag foreligger det mange gode tiltak i produktivitetskommisjonens andre rapport. Her mener Abelia regjeringen burde hatt flere forslag til hvordan konkurranseforholdene mellom privat og offentlig sektor kan bedres, f.eks. gjennom å utvide konkurransetilsynet sitt mandat.

Norge må investere for å unngå kritisk kompetansemangel innen IKT

Skal vi leve av kunnskap, må vi ha en høyt utdannet befolkning med relevant fagkompetanse.
- IKT og digitalisering er avgjørende for å oppnå nødvendige klima- og miljøgevinster, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet regjeringens konferanse om grønn omstilling og framtidens digitale hverdag, 11 mai. IKT-fag blir særlig viktige, fordi teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Opprettholdes utdanningskapasiteten på dagens nivå, styrer Norge mot kritisk kompetansemangel.

Regjeringen la i april fram stortingsmeldingen om digital agenda, hvor de også selv påpeker den store mangelen på IKT-kompetanse, men uten å følge opp med nødvendige studieplasser i revidert budsjett. I meldingen påpeker regjeringen at det er Stortinget, og ikke regjeringen selv som har sørget for økninger av IT-studieplasser. "I revidert nasjonalbudsjett 2015 besluttet Stortinget å tildele om lag 520 nye studieplasser. Over 230 av disse var prioritert mot teknologi og realfag. 45 av studieplassene var rettet mot 2-årig mastergradsutdanning i informatikk og 40 studieplasser var innrettet mot femårig teknologiutdanning ved NTNU. Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 besluttet Stortinget å tildele ytterligere 550 nye studieplasser. 50 av disse studieplassene er prioritert mot bachelorutdanninger i informatikk og 50 mot masterutdanninger i informatikk."

Abelia ber Stortinget om også i revidert budsjett for 2016 å bidra til å bevilge midler til flere studieplasser på IKT.

Tidligere har noe av begrunnelsen til regjeringen vært at det ikke har vært tilstrekkelig etterspørsel etter en studieplass innen IKT, men det har også begynt å snu de siste årene. Samordnet opptak kunne rapportere en svært positivt økning i antall søkere på IKT ved vårens tall. Opprettelse av nye studieplasser vil også være et godt tiltak for å møte økt ledighet i sørvest landet.

Abelias kommentarer til konkrete endringer i budsjettet

Utvidelse av medfinansieringsordningen (Kap 540, post 25 under fagproposisjonen til KMD). Abelia er svært fornøyd med at medfinansieringsordningen for lønnsomme IKT – prosjekter utvides. Dette har vært en viktig sak for våre medlemmer, og vi tror at ordningen vil gi gode offentlige digitaliseringsprosjekter. Særlig viktig er det at det kreves gevinstrealisering på prosjektene, på denne måten sikrer man en god skalering av prosjektene. Vi mener midlertid at ordningen bør utvides til også å gjelde prosjekter i kommunene. Dette mener vi vil styrke både omfanget og kvaliteten på de tiltak som mottar støtte. Vi håper Stortinget kan anmode regjeringen om at de i statsbudsjett for 2017 både øker ordningen ytterligere og utvider den til kommunene.

Abelia er positive til økningen på Innovative næringsmiljøer om bedriftsnettverksordningen. (kap. 2421, post 71 under KD) Dette er en ordning som bidrar til å skape ny vekts og svært mange av Abelias mindre bedrifter bruker denne ordningen aktivt.

Til kuttet på Post 76 Miljøteknologi så har Abelia fått forsikring fra Innovasjon Norge om at det ikke vil ha noen negativ konsekvens for prosjektene i ordningen, fordi det finnes overførbare midler fra 2015 som sikrer en rekordhøy ramme for miljøteknologi i 2016. Bærekraft vil dessuten prioriteres i alle de andre ordningene som Innovasjon Norge disponerer. Vi ser derfor ingen behov for at kuttet reverseres.

Innovasjon Norge har nå satt inn krav om at alle søkere heretter må gjøre rede for miljøeffekten og samfunnseffekten av prosjektet i søknadene, i tillegg til økonomiske opplysninger. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre virkemiddelaktører. Innovasjon Norge har informert om at 38% av prosjektene i 2015 hadde grønn profil (opp 10 % fra 2014).

Abelia er svært fornøyd med at regjeringen vil etablere Svalbard Integrated Arctic Observing System (SIOS) på Svalbard (Kap. 285 Norges forskningsråd, post 54 Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse). Vi mener at miljøet på UNIS vil kunne ta en viktig rolle for tverrvitenskapelige studier av jordsystemet, havstrømmer, atmosfæriske og geologiske forhold.

Abelia er også positiv til regjeringens satsning på sjøsikkerhet gjennom den foreslåtte økningen til Redningsselskapet (Post 74 Tilskudd til Redningsselskapet under SD). Vi har tidligere sendt inn forslag på dette til Samferdselsdepartementet, og vi vet at disse midlene vil være viktig for det samfunnsansvaret og det arbeidet Redningsselskapet bidrar med.

Abelia har ved tidligere anledninger tatt til orde for et tidligfase-investeringsselskap, og mener regjeringen har en veldig riktig innretting på etableringen av Fornybar AS, som oppfølging av anmodningsvedtaket fra budsjettbehandlingen. Det er positivt at regjeringen er tydelig på at formålet med fondet er å bidra til økt kommersialisering av norsk teknologi, og at man gjennom det nye fondet kan ta høyere risiko enn markedet ved å incentivere private investeringsmiljøer i fond-i-fond løsninger som ligner det nye svenske investeringsselskapet Fondinvest AB. Abelia vil følge prosessen med en eventuell etablering av dette selskapet.

Abelia er ikke motstander av en økt bevilgning til petroleumsforskning (Kap. 1830 Forskning, Post 50 Overføring til Norges forskningsråd under OED), men mener at det også må bevilges ytterligere midler til klimaforskning.

Forslag til et anmodningsvedtak

Abelia er opptatt av å opprettholde og styrke den teknologiske utviklingen i Norge. Norge er verdensledende hva gjelder utvikling og bruk av satellitt-teknologi for presisjonsinnflyvning. GBAS – Ground Based Augmentation System – er neste generasjons satellittbasert landingssystem og er en videreføring av konseptet som har vært i bruk i Norge siden 2007. Det nye GBAS-systemet vil kunne føre til redusert støy ved innflyvning, vesentlig mindre drivstoff-forbruk og redusert CO2-utslipp per landing i forhold til dagens systemer.

Abelia-medlemmet Indra Navia har investert i og utviklet et GBAS-system som er i prøvedrift på Gardermoen og Frankfurt. Imidlertid må GBAS gjennomgå en omfattende godkjenningsprosess før det kan tas i operativt bruk. Dessverre mangler Avinor mulighet til å kunne kjøre denne prosessen videre innenfor egne økonomiske rammer. Derfor ber Abelia om at Stortinget anmoder regjeringen på å redusere utbytte fra Avinor for neste års statsbudsjett, slik at de har tilstrekkelige rammer for å investere i et sertifiseringsprosjekt for GBAS i fellesskap mellom Avinor, Luftfartstilsynet Indra Navia og Norwegian Air Shuttle.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: