Abelia

Innhold

4.0 Grensegangen mellom offentlig og privat

Dette er kapittel 4 i Abelias høringssvar til Digital agenda.

Gå direkte til:

4.1 Forslag til tiltak

Offentlig sektor vokser både i omfang og som andel av den totale økonomien. Utgiftene i statsbudsjettet har hatt betydelig økning over flere år, og vi ser en stadig økende offentlig sektor. Dette kostnadsnivået er ikke bærekraftig på lang sikt, og digitaliseringen i offentlig sektor har en sentral rolle både som løsning og som utfordring.

Norge er det landet i OECD som har størst andel offentlige ansatte – med ca. 1/3 av arbeidsstyrken. Tar vi med den delen av arbeidsstyrken som er under utdanning eller mottar ulike former for ytelser er mer enn 50 % av befolkningen i arbeidsfør alder avhengig av det offentlige. Dette er forhold som Produktivitets-kommisjonen har problematisert i både første- og endelig sluttrapport.

En viktig og underkommunisert årsak til veksten i offentlig sektor er at staten i stort omfang tiltar seg oppgaver hvor det eksisterer et velfungerende marked og sterke etablerte fagmiljøer utenfor staten. Denne "statliggjøringen" av oppgaveløsningen skjer delvis gjennom nye program og prosjekter og delvis ved insourcing av oppgaver hvor markedet tidligere har løst oppgaven. Disse forholdene kan dokumenteres gjennom en rekke eksempler og har vekst i det sentrale statsapparatet, spesielt i direktoratene som effekt. Nedenfor følger en langt fra uttømmende liste over hva dette handler om:

  • Statens Kartverk utvikler selv løsning for digital tinglysning der konkurranseutsatt aktør allerede har en løsning utviklet. Statens Kartverk utvikler også nye løsninger i direkte konkurranse med markedsaktører.
  • Det nyetablerte Direktoratet for e-Helse bemanner opp et stort eget ikt-miljø, sannsynligvis med ambisjoner om å selv utvikle løsninger.
  • Staten tilbyr, ved NSM, tjenester som er i direkte konkurranse med private informasjonssikkerhetsleverandører. NSM tilbyr tjenestene vederlagsfritt.
  • Helsedirektoratet har besluttet at Kristiansand kommune skal drifte trygghetsalarmer for hele kommune-Norge basert på en løsning direktoratet skal bruke to år på å definere. Trygghetsalarm er en etablert tjeneste i et velfungerende marked med konkurranse mellom flere kommersielle aktører.
  • I Helse Sør Øst virksomhet Sykehuspartner, arbeider det 1300 ansatte med IT, HR og logistikk. I størrelse ville de vært rangert som det 8. største IT selskapet i Norge, målt i antall ansatte. På en rekke områder er de i direkte konkurranse med privat næringsliv.

Når næringslivet utvikler løsninger, tjenester og produkter for det offentlige har aktørene et marked i andre potensielle kunder, ikke minst internasjonalt. Når staten utvikler løsningene selv er de ikke for å selge til andre, og vi mister muligheter for verdiskaping. I tillegg innebærer egenutvikling en betydelig risiko for innlåsing i teknologi som raskt utdateres. Det har formodningen for seg at en bedrift med flere kunder i ulike markeder og med ulike behov, raskere vil utfordres på sine løsninger og dermed være mer innovativ enn en aktør med ett, myndighetsdefinert oppdrag.

Offentlig virksomhet har naturligvis helt andre rammebetingelser enn næringslivet. Dersom staten selv utvikler egne løsninger på områder hvor det finnes et fungerende marked, vil markedet over tid kunne forvitre ved at private bedrifter ikke kan eller vil konkurrere på ulike betingelser. Dermed reduseres konkurransen om å levere smarte og innovative løsninger og kunden og sluttbrukerne blir skadelidende.

Det er vesentlig for både næringslivet og samfunnet som helhet at det er et ryddig og forutsigbart grensesnitt mellom hva det offentlige selv skal gjøre og hvilke tjenester som skal leveres fra eksterne kommersielle leverandører. Vi har med glede registrert uttalelser fra regjeringen om at forvaltning og forretning ikke skal sammenblandes- Dette er et viktig og prinsipielt skille.

Abelia mener at samfunnets ressurser utnyttes best mulig ved at IKT-utvikling konkurranseutsettes, slik at det offentlige kan velge leverandøren med den beste løsningen. På den måten dekkes det offentliges behov optimalt, leverandørene skjerpes av konkurransen og fellesskapets midler brukes mest hensiktsmessig.

Abelia oppfatter Digital agenda som utydelig i føringer om hva det offentlige skal gjøre selv og hva som skal etterspørres i markedet. Videre kan vi ikke se at Stortingsmeldingen setter noen føringer for begrensning av statens inntreden i allerede velfungerende markeder.

4.1 Forslag til tiltak

(Tilbake til toppen av siden) 

  • Stortinget ber regjeringen avklare det prinsipielle skillet mellom hva det offentlige skal drive av eget IKT-utviklingsarbeid og hva som skal overlates til næringslivet, for slik å sikre både bedre leveranser til det offentlige og forutsigbare konkurransevilkår for private aktører.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere om hele eller deler av statlige IKT-virksomheter kan skilles ut fra staten.
  • Stortinget ber regjeringen om å utvide Konkurransetilsynets mandat til å omfatte overvåking og begrensning av statens inntreden i velfungerende markeder. Dersom det skal gjøres noe som genererer inntekter for offentlig sektor skal det først utredes – av Konkurransetilsynet – om det er i konflikt med et eksisterende eller mulig marked for næringslivet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: