Abelia

Innhold

Setter fart på omstillingen av Norge

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Norsk næringsliv må utvikle nye produkter og tjenester som kan skape nye eksportinntekter for landet. Abelia mener regjeringens forslag til grønn omstillingspakke, som ble lansert i dag, er et godt bidrag til omstilling av norsk økonomi.

- Regjeringens satsing på forskning, bedre kapitaltilgang, grønn næringsutvikling og kompetanseheving er svært gode tiltak for å ruste Norge for fremtiden. Pakken peker fremover mot en mer kunnskapsbasert norsk økonomi, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Behovet for omstilling av Norge er forsterket av korona-krisen. Arbeidsledigheten er historisk høy, og mange tusen arbeidsplasser i privat sektor står i fare for å forsvinne. Norges ensidige næringsstruktur og store offentlig sektor gjør situasjonen særlig utfordrende.

- Velferdssamfunnet vårt knaker i sammenføyningene, og en langvarig økonomisk nedtur vil utfordre dette ytterligere.  Situasjonen krever at vi må få fart på omstillingen samtidig som vi holder hjulene i gang. Løsningen er å bruke offentlige midler til å holde aktiviteten oppe, men samtidig vri ressursbruken over på tiltak som fremmer omstilling, konkurransekraft og en mer bærekraftig økonomi, sier Søreide.

Statsminister Erna Solberg var på dagens pressekonferanse tydelig på at nå er avgjørende å få fart på omstillingen av norsk økonomi.

- Vi må ruste Norge for fremtiden. Situasjonen vi står i, kombinert med rask teknologiutvikling og økende internasjonal konkurranse, har styrket behovet for omstilling, sa Erna Solberg.

Solid gjennomslag

Søreide mener dette har vært en god dag, sett med Abeliabriller.

 - Det går en gjenkjennelig Abeliatråd fra statsministerens tale under pressekonferansen og gjennom mange av tiltakene. Jeg er glad for å kunne trekke frem grønn omstillingspakke, ekstraordinær grunnbevilgning til forskningsinstituttene og økning i fradragsordningen for investeringer i oppstartsbedrifter som tre kraftfulle gjennomslag, sier Søreide.

Abelia har tidligere spilt inn behov for å få større fart på offentlig sektors overgang til skyløsninger, digitalisering av forvaltningssystemer og økt tilgjengeliggjøring av data, og hadde håpet på større grep for fornying og digitalisering.

- Når det offentlige kjøper inn digitale løsninger og tjenester får vi dobbel effekt – bedriftene får oppdrag, og det offentlige kan hente ut gevinster på sikt. Offentlig sektor har store omstillingsbehov fremover, så på dette området må det skje mer, sier Søreide.

Alvorlig situasjon for ideell sektor

Abelia har sammen med flere av virksomhetene i ideell sektor bedt om at ideelle organisasjoner må inkluderes som en del av næringslivets kompensasjonsordning. Nok en gang overser dessverre regjeringen den betydningen ideell sektor har for innovasjon og samfunnsbygging, i utformingen av krisetiltakene.  

-Ideelle virksomheter gir viktige bidrag til mennesker i vanskelige situasjoner, og har mange ansatte som trues på samme måte som ansatte i kommersielle virksomheter. Stortinget har anmodet regjeringen om å innlemme ideelle virksomheter i kompensasjonsordningene, og det er skuffende at regjeringen ikke følger opp, sier Søreide.

Her er oversikt over noen av de viktigste tiltakene i dagens pakke.

 • Grønn omstillingspakke som blant annet inneholder 2 milliarder for teknologiutvikling i industrien gjennom Enova, 1 milliard til en «grønn plattform» i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og selskapet for industrivekst (Siva) og 600 millioner kroner til andre tiltak som grønn skipsfart (235 millioner), sirkulær økonomi (100 mill.), støtteordningen Klimasats (50 mill.), havvind (25 mill.) og Norwegian Energy Partners (20 mill.).
 • Bedring i kapitaltilgangen for oppstartsbedrifter gjennom økning i investeringsfradraget. Regjeringen foreslår å heve beløpsgrensene til 1 mill. kroner per investor, og at grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner. I tillegg foreslås det som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 at ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående.
 • En ekstraordinær grunnbevilgning til forskningsinstituttene: 260 millioner kroner til de næringsrettede instituttene, 30 millioner kroner til miljøinstituttene og 15 millioner kroner til primærnæringsinstitutter.
 • Endringer i dagpengeforskriften og utlendingsforskriften for å gi faglærte tredjelandsborgere rett til dagpenger under permittering.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til kommersialisering av forskning med 20 millioner kroner.
 • Forskningsrådet for økt bevilgning på 40 millioner til etablering av en helhetlig virkemiddelkjede for helseinnovasjon.
 • Det bevilges samlet 365 millioner til oppskytningsbase for småsatellitter ved Andøya SC. 282,6 millioner er investeringer og 83 millioner er statsstøtte. Det stilles en rekke krav og det er foreløpig ikke klart når det kan konkluderes med hvorvidt finansiering fra staten kan gjennomføres.
 • Regjeringen bevilger 77,5 mill. kroner for å øke omfanget av tilbud som raskt kan få permitterte og ledige over i utdanning. Regjeringen foreslår tre tiltak: 50 mill. kroner til nettbasert opplæring, 20 mill. kroner til bransjeprogram og 7,5 mill. kroner til modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen.
 • Regjeringen vil forlenge den midlertidige ordningen for å kombinere dagpenger med opplæring frem til 31. desember 2020, slik at ledige får mulighet til å ta utdanning uten å miste retten til dagpenger.
 • 90 millioner kroner til forsterkning av ekomnettet.
 • For å benytte ledig kapasitet og kompetanse i bygge- og eiendomsnæringen, og bidra til ytterligere digitalisering av plan- og byggesaker foreslås det en økt bevilgning til digitalisering av byggebransjen på 20 mill. kroner i 2020.

Les hel proposisjonen til Stortinget her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-127-s-20192020/id2704404/

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: