Abelia

Innhold

Krisepakke 3 - Økt offentlig innkjøpskraft

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Stortinget ble 31. mars enige om en ny krisepakke for næringslivet. Pakken inneholder en rekke vedtak og anmodninger om offentlige investeringer som vil bidra til å holde hjulene i gang.

- Det offentlige bruker årlig godt over 500 milliarder på anskaffelser, og Abelia har flere ganger spilt inn at tempoet på investeringer og anskaffelser i det offentlige må holdes oppe dersom vi skal klare å holde hjulene i gang. Vi er derfor fornøyde med at det legges opp til forsering av viktige investeringer i vedlikehold og igangsettelse av prosjekter, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

 - Slike tiltak bidrar til å opprettholde inntektene til leverandørene, samtidig som de er viktige for å sette fart på teknologiutviklingen og sikre Norges fremtidlige innovasjonskraft og omstillingsevne. Flere av prosjektene vil også kunne bidra til å redusere utslipp og bidra til det grønne skiftet, sier Søreide. 

Tiltak rettet mot utbygging og vedlikehold av infrastruktur og bygg 

 • Komiteen fremmer forslag om midlertidig å styrke bevilgningen til bredbåndsutbygging med 150 mill. kroner 
 • Komiteen ber regjeringen om å se på dimensjoneringen av tiltakene i fase tre opp mot kapasiteten i ulike bransjer, og å planlegge slik at det er etterspørselsstimulerende prosjekter er klare dersom det blir nødvendig 
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan forseres. 
 • Stortinget ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger 
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg 

Tiltak rettet mot investeringer i utslippsreduserende teknologi 

 • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter. 
 • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring og presentere denne senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 i forbindelse med statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger 
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake, senest i statsbudsjettet 2021, med en utredning og mulige finansieringsmodeller som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind 

Tiltak rettet mot investeringer i digitalisering og digital sikkerhet 

 • Det foreslslås å øke bevilgningen til NSM med 5 mill. kroner til tiltak innenfor digital sikkerhet 
 • Det foreslås å øke bevilgningen til ulike digitaliseringstiltak som skal bidra til å begrense smitte og behandle og følge opp syke under koronaepidemien med 80 mill. kroner 
 • Det foreslås en søknadsbasert ordning hvor offentlige og private tilbydere av utdanning kan gis støtte til å raskt utvikle og gjennomføre tilpassede digitale opplegg for arbeidstakere særlig utsatt for permittering og ledighet. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: