Abelia

Innhold

Ny rapport om livslang læring

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Jan Tore Sanner (Foto: Marte Garmann)

Markussen-utvalget har denne uken overlevert sin rapport om livslang læring til regjeringen. Abelias medlemmer har gitt verdifulle innspill til utvalgets utredning, som nå går ut på høring med frist 23.09.

Regjeringen satte i 2018 ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. Utvalget har vært bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere. Seniorforsker Simen Markussen fra Frischsenteret har ledet utvalget.

Arbeidet inngår i regjeringens arbeid med reformen; "Lære hele livet", og tirsdag 4. juni overleverte utvalget NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Det finnes allerede mange gode ordninger for kompetanseheving, og vi i utvalget har ikke begynt på bar bakke. Rapporten representerer ikke en revolusjon, men inneholder et stort potensial til å forberede de ordningene vi allerede har. Vi vet ikke hva fremtiden bringer, og da er det viktig med et fleksibelt og skalerbart system. Dagens regelverk og finansieringsordning hindrer innovasjon og et godt tilbud som når frem til flest mulig, sier seniorforsker Simen Markussen.

Innspill fra Abelias medlemmer

Markussen har vært innleder på Abelias rundebord i serien "Læringslivet", der Abelias medlemmer fikk anledning til å gi innspill til hvilke utfordringer de møter når det gjelder kompetansebygging. Under rundebordet, løftet Abelias medlemmer blant annet frem at det er behov for mekanismer som gjør det enklere å bane seg inn i formell utdanning igjen dersom man tar en pause, og at det må jobbes for å få på plass en forventningserklæring mellom næringsliv og utdanning.

 

Rapporten lanserer flere forslag som er ment å stimulere til livslang læring:

Program for arbeidslivsdrevet kompetansepåbygging
Det foreslås å opprette et program der etterspørrere og tilbydere kan søke om midler til ulike prosjekttyper rettet mot flere faser ved utvikling av nye fleksible utdannings- og opplæringstilbud. Programmet er tenkt å være på om lag 700-800 millioner kroner, og vil følge en opptrappingsplan. Tilskuddene fra Programmet kan gå til alle tilbydere av utdanning og opplæring, både formelle og ikke-formelle, offentlig og private.

Det skal lønne seg for utdanningsinstitusjonene å tilby mindre emner
Utvalget foreslår også at det skal tilbys emner som er mindre enn hva som normalt tilbys i dag. Det foreslås derfor at den resultatbaserte komponenten i finansieringssystemet endres slik at det i større grad vil bære seg økonomisk å tilby mindre emner. Det vil fortsatt være opp til utdanningsinstitusjonene å avgjøre når det er hensiktsmessig å dele opp emner i mindre deler, eller opprette nye emner av mindre omfang.

Fagskoler for livslang læring
Fagskoleutdanning, høyere yrkesfaglig utdanning, er utviklet i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv, og er derfor spesielt godt egnet til å oppnå målet om livslang læring. Det er både et ønske og et behov for at fagskoleutdanning skal være ettertraktet og fremtidsrettet, og at flere velger å ta en fagskoleutdanning. Utvalget mener det er flere forhold som står i veien for dette, og som begrenser fagskolenes rolle i livslang læring.

Derfor foreslår utvalget at fagskolene skal kunne tilby utdanning i små moduler på samme måte som universiteter og høyskoler kan, og foreslår at 30-poengsgrensen fjernes. Utvalget registrerer at prosessen for godkjenning av nye studier hos NOKUT tar for lang tid. For å gjøre prosessen raskere foreslår derfor utvalget at fagskoler kan søke om selvakkrediteringsrett, på lik linje med UH-institusjoner.

For fagskolene er det i likhet med universitets- og høyskolesektoren etablert en mekanisme for resultatfinansiering. Mange steder stopper imidlertid insentivmekanismen hos fylkeskommunen slik at den enkelte skole, som er den aktøren som trolig har størst påvirkningskraft på hvorvidt skolen driver effektivt, ikke gis noe direkte insentiv. Utvalget foreslår at dette endres slik at den resultatbaserte finanseringen forlenges fra skoleeier og ut til hver enkelt skole.

– Forslagene er en god oppfølging av regjeringens uttalte intensjoner om å gi høyere yrkesfaglig utdanning en viktig rolle i kompetansereformen, sier styreleder for Forum for Fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Godkjenning av ikke formell-opplæring
Utvalget vil også gjøre det mer attraktivt for individer og virksomheter å investere i ikke-formell kompetanse. Det er i dag langt flere som tar ikke-formell opplæring enn formell opplæring, samtidig som ikke-formell opplæring spiler en viktig rolle for kompetansen i arbeidslivet. Konkret betyr dette ulike typer kurs. Kursene er ikke underlagt en formell godkjenning av NOKUT, og gir derfor heller ikke uttelling i form av studiepoeng.

Utvalget foreslår derfor å utrede en ordning for godkjenning av ikke-formelle opplæringstilbud. Tilbyderne skal kunne søke om å få tilbud godkjent, og godkjenningsprosessen innebærer at tilbudet vurderes opp mot en kvalitetsstandard. Da vil også forutsetningene være til stede for at det Nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil bli utvidet til et Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Kvalifikasjonene kursene gir vil da kunne plassert på et bestemt nivå på lik linje med blant annet fagskole-, høyskole- og universitetsutdanning. En slik godkjenningsordning bør forvaltes av en offentlig etat. Det er gjort et betydelig arbeid på dette i både Sverige og Danmark. Samtidig skal markedet for ikke-formell opplæring gjøres mer oversiktlig.

– Dersom disse forslagene blir gjennomført kan Nasjonal Kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring endelig leve opp til navnet sitt. Det vil også innebære en viktig annerkjennelse av de mange kvalifikasjonene som oppnås gjennom jevnlig kompetanseheving i arbeids- og næringslivet, som partene i arbeidslivet har arbeidet for i mange år, sier leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

Behov for fleksible videreutdanningstilbud
Utvalget mener at fagskolene og UH-sektoren i større grad bør drive utvikling som tar i bruk ny teknologi i undervisning, i pedagogikk, og i distribusjon av tilbud. I dag finnes det ikke insentiver som er direkte rettet inn mot digitalisering, hverken for å ta i bruk ny teknologi for nye læringsprosesser, eller for distribusjon av utdanning. Utvalget foreslår derfor å opprette en konkurransearena hvor tilbydere av utdanning og opplæring kan søke om utviklingsmidler til denne typen arbeid.

– Den teknologiske utviklingen krever at både ansatte og bedrifter må fornye sin kompetanse. Dette er en spennende satsning som både kan stimulere kvaliteten på videreutdanningstilbudene, samt markedet de tilbys i. Det som er viktig fremover, er å sørge for at videreutdanningstilbudene nettopp blir fleksible, og ikke gjøres avhengig av tid eller sted, sier Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

Lånekasse for livslang læring
I rapporten argumenteres det for at Lånekassen først og fremst er tilpasset unge som utdanner seg på heltid, og er lite egnet for godt voksne arbeidstakere som ofte har flere forpliktelser enn unge. Dersom jobb og fritid skal velges vekk til fordel for utdanning, er det behov for støtte til korte kurs som kan tas ved siden av tilnærmet full jobb. I tillegg trenger de eldre studentene en inntektssikring som er høyere enn hva Lånekassen tilbyr i dag. Utvalget foreslår en rekke endringer i Lånekassen, hvor det blant annet foreslås at ikke-formell utdanning skal gi rett på studiestøtte og at det innføres et tilleggslån utover den vanlige studiestøtten. For å kvalifisere for tilleggslån, må man fylle 30 år i studieåret man søker støtte for. Kravet om minimum 50 prosent studiebelastning for å få studiestøtte foreslås fjernet for alle studenter, og at man skal få støtte for alle utdanninger som gir studiepoeng, uavhengig av lengde.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: