Digital læring i skolen

Politisk sak, Utdanning

Publisert

Akademiet tilbyr videregående opplæring via ni videregående skoler, åtte privatistskoler, samt egen nettstudie-virksomhet. Les mer på Akademiet.no.

Læringsteknologi gjør det mulig å oppnå tilrettelagt opplæring for hver enkelt elev.

Det er store, og for en stor del ubrukte muligheter, i å utvikle gode metoder og pedagogikk som kan utnytte mulighetsrommet i digitale læremidler og systemer. Her ligger et stort potensial for å løse skolens kanskje største utfordring – nemlig å tilpasse undervisningen til det nivået elevene befinner seg på til enhver tid slik at en kan utløse potensialet i hver enkelt elev.

Abelia organiserer edtech-bedrifter som utvikler digitale læremidler og systemer for læringsanalyse. I tillegg har vi mange og innovative skoler som utvikler metodikk for å integrere digitale læremidler og læringsanalyse som en del av skolens læringsmiljø.

Ved å koble disse miljøene sammen bidrar Abelia til å utvikle morgendagens skole og nye og bedre muligheter integrere livslang læring i arbeidslivet.

Må utvikle læringsanalyse

Ludvigsen-utvalget er opptatt av dette mulighetsrommet og formulerer det slik: " Et område som læringsanalyse vil kunne brukes for å forbedre arbeidet med underveisvurdering. Det vil si at man ved bruk av digitale verktøy kan følge elevenes utvikling over tid i form av mange observasjoner og resultater. Slik teknologi kan endre vilkårene for læring, undervisning og underveisvurdering i skolen og krever ny kompetanse hos lærere." 

Derfor må arbeidet med å utvikle gode metoder og pedagogikk som kan utnytte mulighetene i digitale læremidler og systemer forsterkes. De pedagogiske metodene må integreres i den øvrige undervisningen, og lærerne og skolelederne sin kompetanse må styrkes.

Viktige innsatsfaktorer i en nasjonal strategi for Norge

Sentrale suksessfaktorer for å styrke norsk utdanning gjennom digitalt støttet læring er:

 1. Heve lærerne sin pedagogiske kompetanse i å ta bruk digitale læremidler og systemer for læringsanalyse
 2. Etablere nettverk for overføring av beste praksis
 3. Stimulere et marked for utvikling av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse
 4. Forenklede rapporteringsløsninger som frigjør mer lærertid til elevene

(artikkelen fortsetter med utdypning av punktene under bildet)

Undervisning ved Campus Kristiania.

Del 1: Styrke lærerutdanningen og etter- og videreutdanningen til lærere

Abelia anbefaler:

 • IKT som fag og pedagogisk bruk av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse må inn som krav i lærerutdanningene.
 • IKT som fag og pedagogisk bruk av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse må tilbys i etter- og videreutdanning gjennom lærerløftet.

Lærerutdanningen henger sterkt etter. På de fleste lærerutdanningene er IKT-emner og bruk av digitale læremidler og systemer ikke obligatoriske og ligger på siden av den øvrige undervisningen. 

Ifølge en rapport fra Senter for IKT i utdanningen viser det seg å være ren bingo, og basert på personlige interesser, om en lærerstudent er digitalt kompetent eller ikke.

Abelia sine edtech-bedrifter sliter med å få til samarbeid pga. manglende evne og vilje hos lærerhøyskolene. Heldigvis finnes det positivet unntak. Bl.a. finnes det miljøer ved HiOA, HiØ, HSH og HiST som har kompetanse som en med fordel kunne ta utgangspunkt i. Like viktig som lærerutdanningen er selvsagt etter- og videreutdanningen av lærerne. Dette bør derfor inn i lærerløftet.

Del 2: Nettverk for utveksling av god praksis

Abelia anbefaler:

 • Utvikle et nasjonalt system for spredning av beste praksis innen bruk av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse i undervisningen.
 • Etablere nettverk for erfaringsutveksling for henholdsvis lærere, skoleledere og skoleeiere.

I dag er det mulig å søke om midler til å utvikle nye metoder gjennom pilotprosjekter. I liten eller ingen grad gis det støtte til å spre de gode erfaringene til andre skoler.

Det må derfor utvikles et system for spredning av beste praksis, hvor bl.a. lærere kan komme sammen og utveksle erfaringer i hvordan de best kan ta i bruk og integrere digitale læremidler i undervisningen.

En måte å gjøre det på er å etablere nettverk for erfaringsutveksling for henholdsvis lærere, skoleledere og skoleeiere som de har gjort i Danmark. Den siste ICILS-undersøkelsen viser da også at danske lærere anvender digitale verktøy og læremidler 3-4 ganger så mye som norske lærere.

Mens hele 37% av danske lærere deltar i praksisnettverk om bruk av IKT i undervisningen, er det tilsvarende i Norge kun er 7% ifølge den samme rapporten.

Del 3: Marked for digitale læringsmidler

Abelia anbefaler:

 • Opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører som tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav, og hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd.
 • Senter for IKT i utdanningen får ansvar for å kvalitetssikre de digitale læremidlene etter gitte kriterier, og får driftsansvaret for den nasjonale portalen.
 •  NDLA organiseres som en selvstendig og frittstående juridisk enhet hvor de vil kunne konkurrere på lik linje med andre forlag og aktører som utvikler digitale læremidler.


Digitale læremidler er godt egnet til differensiering av undervisningen. Det offentlige NDLA har i dag et tilnærmet monopol på digitale læremidler i videregående skole. Dette stimulerer ikke til utvikling av læremidler av høy kvalitet, med den konsekvens at størstedelen av bransjen for utvikling av digitale læremidler holder seg borte fra det norske skolemarkedet. Det vurderes å innføre et tilsvarende system med et offentlig forlag for grunnskolene. Det vil vesentlig forsterke problemet.

I Danmark har de valgt en annen modell. Der har staten etablert en institusjon som har til oppgave å sette tydelige kvalitetskrav til digitale læremidler. Disse kravene økes og spisses år for år. På denne måten styrer de utviklingen mot ønskede digitale læremidler med stadig høyere faglig og pedagogisk kvalitet.

Forlagene som blir vurdert å leve opp til disse kriteriene får tilgang til en felles offentlig portal for digitale læremidler. Portalen gir god informasjon om hvert enkelt læremiddel. Innen gitte årlige rammer finansierer staten og kommunene skolene slik at de kan kjøpe digitale læremidler gjennom denne portalen. 

Samtidig er den digitale læremiddelbransjen i Danmark i rivende utvikling. Flere forlag vokser seg sterke nok til å konkurrere internasjonalt og bidrar dermed til arbeidsplasser, verdiskaping og eksportinntekter. En tilsvarende modell skulle vi gjerne ha sett i Norge. Det hadde vært en vesentlig styrke for miljøene rundt Oslo Edtech Cluster som nylig har oppnådd Arena-status av Innovasjon Norge.

Del 4: Bedre rapporteringsløsninger som frigjør mer lærertid til elevene

Abelia anbefaler

 • Det må iverksettes et digitaliseringsprosjekt med mål å både strømlinjeforme rapportering og lette den administrative byrden for lærere knyttet til rapportering. 

Rapporten "Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren"viser tydelig hvordan det i dag rapporteres og dokumenteres i IT-systemer som ikke snakker sammen. Dette skaper unødvendige prosesser som stjeler tid, forsinker mulighetene til å motta, vurdere og beslutte basert på rapporter fra skolene. 

Det tilbys løsninger som kan automatisere deler av rapporteringen lærere må gjøre, og kan hentes ut igjen gjennom hele linjen helt opp til departement i form av forståelige analyser. Dette gir både lærerne mer tid til elevene, det gir forvaltning og politisk ledelse bedre og mer oppdatert beslutningsgrunnlag.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: