Abelia

Innhold

Regjeringserklæringen og barnehagene

Nyhet, Utdanning

Publisert

Regjeringen vil satse på kompetanseheving for økt kvalitet i barnehagen, og sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la i går frem en felles politisk plattform for en ny regjering.

Barnehagene er bredt omtalt i regjeringserklæringen med konkrete tiltak i alt fra utdanning til helse og omsorg, kultur, integrering og bekjempelse av fattigdom.

– Spesielt positivt er det at de legger vekt på en fortsatt satsning på kompetanseheving for økt kvalitet i barnehagen og at de ønsker å sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler, sier Knut Erik Beyer-Arnesen som har fagansvar for barnehager i Abelia.

– Det er en positiv overraskelse at de åpner for å evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene. Det gir en ny åpning for å arbeide for at tilsynsansvaret flyttes til statlig nivå, slik at vi kan komme bort ifra kommunene sin svært problematiske dobbeltrolle som tilsynsmyndighet og eier av egne barnehager, sier han.

Her følger et utdrag om barnehagene i regjeringserklæringen:

Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek, læring og utvikling på barns premisser. Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud, og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Gode sosiale ferdigheter og forståelse for egne og andres grenser er viktig kompetanse barnehagen kan gi barna, og regjeringen vil fremheve viktigheten av trening i sosial kompetanse. Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Læring må skje gjennom lek, og den enkelte barnehage må ha frihet til å lage tilpassede opplegg.

Regjeringen vil:

 • Følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene.
 • Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart.

I tillegg er barnehagene omtalt med forslag til tiltak i kapitlene om helse- og omsorg, kultur integrering og bekjempelse av fattigdom:

 • Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
 • Prøve ut ordninger med å gjennomføre fireårskontrollen i barnehager.
 • Sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg.
 • Stille nasjonale krav til tilfredsstillende norskkunnskap der det er nødvendig av hensyn til helse, sikkerhet og kvalitet i tilbudet, herunder i helsesektoren og i barnehager. Kommunene må som arbeidsgiver sikre at ansatte har nødvendig språkkunnskap for å ivareta sine oppgaver, for eksempel gjennom kompetansehevende tiltak.
 • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: