Grunnlaget legges i barnehagen

Politisk sak, Utdanning

Publisert

Kunnskapsbarnehagen Espira.

Kunnskapsbarnehagen Espira er en av landets største private barnehagekjeder. Kjeden driver 81 barnehager for 7500 barn og med 2000 ansatte. FOTO: www.espira.no

Vi må sørge for at barna får det best tenkelige utgangspunktet.

En god barnehage er viktig på flere områder. I den trygge og inspirerende barnehagen legges det første grunnlaget for livslang læring. Samtidig er den en viktig barndomsarena der barn møter et sosialt fellesskap, lek og omsorg.

Studier viser at barnehager med et godt pedagogisk tilbud også bidrar til å utjevne sosiale forskjeller ved at flere får forutsetninger for å lykkes i utdanning og senere i yrkeslivet. Tidlig innsats gir resultater, og er en langt bedre investering enn "reparasjon" senere i livet.

Dagens barnehagebarn skal leve av kunnskap. Innen dagens barn er blitt voksne, vil mye være annerledes. Vi kan ikke lære dem alt de trenger å vite, men vi kan bidra til at de lærer å lære. På grunn av renters rente-effekt er tidlig investering i små barns læring det mest effektive virkemiddelet vi har for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv. Ludvigsen-utvalget anbefaler fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelsen av skolens innhold. Barnehagen legger et godt grunnlag på alle disse fire områdene:

  • fagspesifikk kompetanse
  • kompetanse i å lære
  • kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
  • kompetanse i å utforske og skape

Kompetanseheving og inkludering

Det er bred faglig enighet om at barnehagen er første steg i utdanningsløpet, og er avgjørende for elevenes grunnleggende ferdigheter. Vi lærer fra vi er født, og vi lærer mest de seks første årene av livet. Derfor må vi sørge for at barna får det best tenkelige utgangspunktet. Det betyr at det må stilles tydelige krav til innhold og kvalitet i barnehagene. Nok kompetente ansatte er nøkkelen til en god barnehage. Andelen av barnehagelærere bør derfor økes.

Hvordan barnehagen organiserer og utnytter tilgjengelige ressurser og kompetansen til det faglige personalet, er viktig for å sikre at barnehagen i størst mulig grad lykkes i å nå overordnede mål. Det handler om tydelig, bevisst og profesjonell ledelse og ledere som anser seg selv som premissleverandører for kvalitet i arbeidet med barna. Samtidig som kvalitet i form av bemanning og utdanningsnivå er viktig, er det også ønskelig at vi stadig jobber for en mer likeverdig kvalitet på de indre aktivitetene i barnehagen. Dette gjelder bl.a. relasjonene mellom de ansatte og barna, samt samarbeid mellom barnehagen og foreldre. Sikre og stabile ansatte er av stor betydning for barnas opplevelse av stabilitet, trygghet og tillit, som igjen er en viktig forutsetning for utvikling og læring.

Ansatte med god kompetanse er altså en avgjørende faktor for barnehagens kvalitet. Kompetanse er et arbeids¬giver¬ansvar og det er viktig at det ikke rokkes ved dette. For å sikre at private barnehageeiere får likeverdig mulighet til å iverksette kompetansetiltak i sine barnehager, i tråd med statlige strategier og føringer, anbefaler Abelia at om lag halvparten av midlene som skal gå til kompetanseheving, går til kompetanseheving i de private barnehagene. Det bør utvikles en fast ordning der barnehageeiere kan søke finansiering av kompetansetiltak for sine barnehager direkte fra Utdanningsdirektoratet.

Barn som sliter med språket får ofte vansker med å fungere sosialt. Det gjør barnet lite mottakelig for læring. Dette er det spesielt viktig å ta hensyn til med det økende antallet flerkulturelle i norske barnehager. Ettersom vi vet at gode barnehager bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, støtter Abelia OECDs forslag om at Norge må gjøre mer for å nå ut til sårbare grupper som fortsatt ikke bruker barnehagen.

Forskning og uavhengig tilsyn

Det er bra, men også helt nødvendig, at vi har mye og god kunnskap om barnehage. Det har de siste årene blitt satset betydelig på forskningsmidler til barnehagesektoren. Vi vet allikevel fremdeles for lite om innhold og kvalitet i barnehager, og hvilke faktorer som er viktige for barnas trivsel og læring på sikt. Dette bør prioriteres.

Det er behov for et mest mulig uavhengig tilsyn av norske barnehager. Dette løses ikke best på kommunalt nivå slik det er i dag. Det er ikke hensiktsmessig at kommunene driver tilsyn av egen og konkurrerende virksomhet. Det bør derfor etableres et uavhengig statlig barnehagetilsyn.

Forutsigbar finansiering

Det er nødvendig med en forutsigbar finansieringsordning for private barnehager. Finansieringssystemet av barnehagene sikrer ikke at overføringene kommer barna til gode. Vi trenger et system som belønner kvalitet og utvikling. I dag oppmuntres kommunene til å kutte i barnehagekvalitet fordi manglende kvalitetskrav gjør det mulig, og fordi det er økonomisk effektivt. For hver krone som spares pr. barn i en kommunal barnehage, spares det samtidig en krone i overføring til et barn i en privat barnehage. Økonomisk effektivitet belønnes fremfor kvalitet i relasjon med barn. Dette er en systemfeil som bør rettes på.

Fem tiltak

Utdanningsløpet starter i barnehagen. Å satse på barnehage bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, og til at flere får forutsetninger for å lykkes i utdanning og senere i yrkeslivet. Fornyingen av Norge innen 2021 fordrer at følgende tiltak prioriteres:

  • Innføre rullerende opptak, som gir en sømløs overgang fra foreldrepermisjon og oppstart i barnehagen. Dette vil gi økt sysselsetting og bedre bruk av befolkningens kompetanse.
  • En nasjonal satsning på kompetanseheving av ansatte i barnehagen – hvor om lag halvparten av satsningen skal gå til kompetanseheving i de private barnehagene.
  • Utvikle et fast system der barnehageeiere kan søke finansiering av kompetansetiltak for sine barnehager direkte fra Utdanningsdirektoratet.
  • Prioritere forskning på innhold og kvalitet i barnehagesektoren.
  • Etablere et uavhengig barnehagetilsyn.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: