Abelia

Innhold

Høring, Teknologi og digitalisering

Publisert

Høringsinnspill fra Abelia: Risiko i et trygt samfunn

En rekke av de tiltakene regjeringen varsler er positive. Abelia ser fram til oppfølgingen av Lyseutvalgets rapport som kommer i løpet av året.

Christine Korme, direktør digitalisering og fornying i Abelia i høring på Stortinget. Video: stortinget.no

Innledning

Det er svært mye bra i Stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn". Abelia organiserer bedrifter innenfor teknologi og kunnskapsnæringen og vi ønsker derfor primært til å belyse forhold omtalt i kapitel 6 som omhandler Digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet.

En rekke av de tiltakene regjeringen varsler er positive. Abelia ser fram til oppfølgingen av Lyseutvalgets rapport som kommer i løpet av året. Og vi mener det er riktig å utarbeide en ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet med en tilhørende handlingsplan - for å nevne to av tiltakene. Det vi ser spesielt fram til er den varslede kompetansestrategien for IKT- sikkerhet. Regjeringen sier at dette tiltaket også vil innebære bevisstgjørings-aktiviteter rettet mot befolkningen og virksomheter. IT sikkerhets-kompetanse og bevisstgjøring er etter Abelias mening de to områdene der det virkelig haster å komme i gang.

En sterk satsning på IKT-sikkerhets kompetanse

Det har i løpet av de siste par årene kommet en rekke meldinger og rapporter som berører IT-sikkerhet. Lysneutvalget, Traavikutvalget, Datakrimstrategien og nå "Risiko i et trygt samfunn". Samtlige rapporter og meldinger har det til felles at mangel på IT-kompetanse framheves og da mangel på IT-sikkerhetskompetanse i særdeleshet. Den manglende IT-kompetansen og i særdeleshet IT-sikkerhetskompetanse i Norge, svekker justissektoren, den svekker den almene tilliten til vår rettsoppfatning og den gjør oss som nasjon mer sårbare. For når politiet har for lav kompetanse og kapasitet til å etterforske, mister de berørte troen på at det er bryet verd å anmelde, de kriminelle vil føle de har større spillerom og vi blir mer sårbare. Det er et problem i et av verdens mest digitaliserte land.

Abelia synes som sagt det er flott med en nasjonal kompetansestrategi for IKT-sikkerhet slik regjeringen varsler. Og vi er glad for at det kom studieplasser til CCIS på Gjøvik i statsbudsjettet, men vi savner en sterkere satsning. Det må opprettes flere IT-studieplasser. Abelia foreslo i statsbudsjetthøringen høsten 2016 1000 nye IT-studieplasser. Flere studieplasser til IT og til IT-sikkerhet spesielt, er altså helt sentrale tiltak for norsk sikkerhet og beredskap og for at Norge skal forbli et trygt samfunn der folk har tillit f.eks. politiet.

Sikkerhetskultur

Uønskede datahendelser er dessverre blitt en del av hverdagen – noe Stortinget nylig har fått erfare. Allikevel er befolkningens og virksomheters bevissthet rundt denne problematikken relativt lavt. Det vet vi blant annet fra Mørketallsundersøkelsene og tall fra NSM. Nylig beskrev PST bevisstheten og holdningen til virksomhetene de kom i kontakt med etter data- angrep som "overraskende lav og til dels svært naiv". IT-næringen føler nok på sin side at den i årevis har gjentatt sine råd om å skifte passord og oppgradere til siste versjon, så ofte den bare har kunnet. Mange av angrepene skyldes menneskelige feil og kunne vært unngått dersom vi alle fulgte slike enkle råd.

Abelia mener at vi i Norge mangler en sikkerhetskultur. NorSis belyser i sin rapport "The Norwegian Cybersecurity Culture" dette svært godt. I undersøkelsen svarer 74% at de ikke tror at det å ha en sikker PC gjør nettet som helhet sikrere. Vi ser altså ikke en sammenheng mellom våre egne individuelle handlinger og samfunnets kollektive sikkerhet. Vi ser ikke ut til å forstå at hver enkelt av oss utgjør en potensiell sårbarhet som kan skade helheten.

Sikkerhetsopplæringen er i dag ofte overlatt til virksomheter. Da faller gamle og unge utenfor, viser undersøkelsen fra NorSis. God sikkerhetsopplæring i både barnehage og grunnskole vil være en mulig løsning på denne utfordringen. Men undersøkelsen viser også at den sikkerhetsopplæringen som faktisk gis i dag - ikke alltid har ønsket effekt. NorSis har et godt poeng når de sier at sikkerhetsopplæringen i langt større grad burde være verdibasert og bør reflektere at det er våre felles sentrale samfunnsverdier som settes under press ved dataangrep. Verdier som trygghet, tillit, samhold og tilhørighet. Det er grunn til å tro at økt fokus på felleskapets potensielle verditap ved dataangrep kan ha en gunstig effekt på den enkeltes adferd på nett. I Norge har vi god erfaring med holdnings- og opplysningskampanjer. En slik kampanje kan være et av flere virkemidler for å bygge den sikkerhetskulturen vi sårt trenger i Norge. Kort oppsummert mener Abelia at økt Sikkerhetsopplæring i hele læringsløpet, flere IT-studieplasser og verdibasert sikkerhetskommunikasjon mot befolkning og virksomheter, er sentrale tiltak for å beholde Norge som det trygge samfunnet vi ønsker.

Systemer for krisekommunikasjon

Kapittel 5 i meldingen omhandler kommunikasjon til befolkningen under kriser. I meldingen legges det vekt på at det nå er viktigere enn noen gang å levere tydelig, tilgjengelig, åpen og etterrettelig informasjon fra myndighetene til befolkningen. Det er bra, men Abelia stusser litt på at SMS, i en befolkning der så godt som alle har mobiltelefon, ikke er drøftet nærmere. Det finnes i dag verktøy som kan nå alle norske SIM kort for eksempel – altså informasjon som kan mottas uten at mottaker har foretatt seg noe for å ta den imot. Vi savner en drøfting av dette og vil også vise til skriftlig innspill til komiteen fra ett av våre medlemmer som jobber med akkurat slike problemstillinger.

Forutsigbar støtte til beredskapsorganisasjonene

I stortingsmeldingens kap. 5 er det en henvisning til regjeringens forslag om at de tre beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres faste prosentandeler av Norsk Tippings spilleoverskudd. Dette forslaget kom som en del av pengespillmeldingen regjeringen la frem før jul, og er en direkte oppfølging av det samme forslaget Stoltenberg 2-regjeringen la frem i 2013. Abelia representerer over 1700 virksomheter i kunnskapsnæringen, herunder bl.a. en rekke aktører i frivillig og ideell sektor inkludert Redningsselskapet (RS). Vi håper regjeringens forslag får bred støtte på Stortinget slik at Redningsselskapet kan få ro og forutsigbarhet rundt rammevilkårene sine.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: