Abelia

Innhold

Høringsinnspill om Meld. St. 38: IKT-sikkerhet - et felles ansvar

Digitalisering gir oss en mer effektiv offentlig sektor, et mer konkurransedyktig næringsliv, høyere produktivitet og en raskere omstillingsdyktig befolkning. Men digitalisering gjør oss også mer sårbare.

Det er derfor positivt at Regjeringen i juni fjor la fram den første stortingsmeldingen som utelukkende omhandler IKT-sikkerhet: Meld.St.38 "IKT-sikkerhet - et felles ansvar".

På et overordnet plan handler IKT-sikkerhet om å kunne beskytte den enkelte borger og nasjonen som helhet mot digitale sårbarheter og angrep. Abelia har gjennom flere år påpekt at både myndigheter og privat næringsliv må ta det digitale trusselbildet innover seg i større grad.

Det er derfor prisverdig at både regjering og storting de senere årene har satt langt sterkere fokus på IKT-sikkerhet. Det har blant annet kommet flere rapporter som omhandler IKT-sikkerhet for eksempel NOU 2015:13 "Digital sårbarhet – sikkert samfunn" også omtalt som Lysneutvalget, og Meld.St 10 (2016-2017) "Risiko i et trygt samfunn".

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: