Sikkerhet

Teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder, og er grunnlag for økt produktivitet i både næringsliv og offentlig sektor.

Våre to viktigste politiske saker

  • Datasikkerhet bør bli obligatorisk fag ved alle institusjoner i Norge som underviser i IKT fag.
  • Politiets kunnskap og kapasitet innen datakriminalitet må styrkes slik at virksomheter kan ha tiltro til at det nytter å politianmelde angrep.

Den samme teknologien gjør oss imidlertid sårbare både som enkeltpersoner og nasjon. Vårt åpne digitaliserte samfunn er langt mer sårbart enn vi liker å tro.

Det totale risiko- og sårbarhetsbildet i Norge er blitt mer komplekst. På flere områder er trusselen økende eller vedvarende høy. Etterretningstrusselen fra andre stater har ifølge NSM økt, trusselbildet er mer komplisert, aktørene mer avanserte, og sentrale samfunnsområder mer utsatt. Det trengs et krafttak for økt bevissthet og kompetanse rundt datasikkerhet. I dag er det en rekke institusjoner som underviser i IKT-fag i Norge. Noen få tilbyr bachelor- og mastergrader i datasikkerhet, andre har ikke dette fagtilbudet. Abelia mener det ikke kan være tilfeldig om morgendagens teknologer har hatt formell opplæring innen datasikkerhet.

Datasikkerhet må bli obligatorisk for alle IKT-studenter.

Den siste tiden har det dukket opp flere saker der uvedkommende har hatt tilgang til sensitive data om nordmenn og norske selskaper gjennom IT-kontrakter. Det er vikig og riktig at disse sakene gjennomgås grundig slik at vi lærer av eventuelle feil. Abelia er imildertid bekymret for at det utvikler seg en ubegrunnet "panikk" i offentlig sektor. Mangel på kunnskap om IT-sikkerhet kan medføre at man vegrer seg for å ta i bruk nettskyer, frykter samarbeid med internasjonale selskaper, eller utsetter innovative løsninger fordi "noe kan skje". Dersom nødvendige digitale prosjekter skrotes vil det i beste fall forsinke, og i verste fall forhindre at brukere får bedre løsninger. Løsningen på usikre IT-prosjekter er derfor ikke å slutte med IT-prosjekter. Det er heller ikke å holde utenlandske aktører ute eller drive all utvikling i offentlig regi. Svaret er å sørge for at prosjektene blir sikrere.

Vi har klart å implementere og ivareta strenge krav til sikkerhet i internasjonale bransjer før, enten det er olje, shipping eller flytransport. Nå må vi gjøre det samme innen IT.
Christine Korme, Direktør digitalisering og fornying i Abelia

Abelia ser fram til regjeringens to varslede tiltak:

  • Nasjonal strategi for IKT-sikkerhet med en tilhørende handlingsplan.
  • Kompetansestrategien for IKT- sikkerhet.

Regjeringen sier at disse tiltakene også vil innebære bevisstgjøringsaktiviteter rettet mot befolkningen og virksomheter. IT-sikkerhetskompetanse og bevisstgjøring er etter Abelias mening de to områdene der det virkelig haster å komme i gang.

Abelia mener norske myndigheter har et særlig ansvar for å utforme sikkerhetstiltak på en slik måte at disse ikke unødvendig eller utilsiktet hindrer forretningsdrift. En god balanse mellom næringsutvikling og sikkerhetskrav – særlig med tanke på utenlandske selskapers etablering i Norge – er avgjørende i norsk nærings- og sikkerhetspolitikk. Norge må være et attraktivt sted å investere og drive næringsvirksomhet, også sett med internasjonale øyne.

Abelia oppfordrer virksomheter som har vært utsatt for angrep til å anmelde forholdet til politiet. Et fåtall virksomheter gjør det i dag. Årsakene er sammensatte, men en forklaring som går igjen er at virksomhetene ikke har tiltro til at det er mulig å finne gjerningspersonen. Abelia mener bedrifter må utvise åpenhet. Dette vil øke bevissthet rundt problematikken generelt, og trolig øke anmeldelsesfrekvensen spesielt.

Forum for Digital Sikkerhet

Abelia har opprettet et Forum for Digital Sikkerhet sammen med Abelia-medlem Watchcom. Store og betydningsfulle aktører innenfor det norske tech-miljøet og toneangivende statlige institusjoner er invitert med. Formålet er å samle noen av de mest markante teknologilederne i sikkerhets-Norge for å lytte, lære og dele erfaringer og tanker om samfunnets IKT-sikkerhet. Målet med forumet er både å inspirere til økt sikkerhet og innovasjon i teknologinæringen, samt skape en sterkere bevissthet om problemstillinger og muligheter hos forumets deltakere.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: