Dignio - Knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen

Kvinne i legeuniform ser i kamera.

Da koronakrisen traff med tidligere ukjent kraft måtte man tenke nytt for å hindre helsetjenesten i å knele. Aldri har det vært større behov for avstandsoppfølging av pasienter. Et robust system, enorm innsats fra helsepersonell og hurtig innovasjon viste seg å være en reddende kombinasjon.

Dignio er i dag en norsk suksesshistorie for avstandsoppfølging av pasienter i Norge. Selskapet har kontorer i Fredrikstad, Oslo, Shanghai og Birmingham. Med enkle løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

I koronakrisens første fase ble det gitt mye oppmerksomhet til antall sengeplasser og respiratorer som et tegn på om helsetjenesten kunne håndtere smitteøkningen eller ikke. TV-bilder fra land som Italia og Spania der sykehus var på randen av sammenbrudd understreket alvoret. Da ble det minst like viktig å sørge for at så mange som mulig kunne behandles hjemmefra. Med behandling hjemmefra fikk man begrenset smitte og gitt hjelp ved sykehusene til de som trengte det aller mest. Sammen med gode samarbeidspartnere i helsetjenesten fikk Dignio muligheten til å bidra til at koronasyke ble fulgt opp uten å forlate hjemmet. Bare i Oslo kommune har 25.000 korona-smittede og nærkontakter blitt fulgt opp med Dignio sin løsning siden mai i fjor.

Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Vi bor og lever i kommunene. Det er her de store oppgavene venter. Eldrebølge, ensomhet, utenforskap, rus og psykiatri spiser allerede opp kommunenes budsjetter. Et behov for redesign av hvordan vi leverer, praktiserer og tenker rundt omsorgstjenester dukker opp over hele Norden.

Omsorgsrevolusjonen muliggjør nytenking og innovasjon der omsorg skjer på nye måter og på andre arenaer enn bare i helse- og omsorgstjenesten, og med andre aktører enn bare helsepersonell. Endring av demografi og nye krav fra innbyggere ogstatsfinanseringindikerer at et skifte mot forebyggende og proaktiv omsorg blir avgjørende.

Koronapandemien har vist at det er mulig å få til endring om vi må. Pandemien har også vist de ansatte i kommunene allerede gjør så godt de kan. De kan ikke løpe fortere.

For å lykkes må vi mobilisere alle krefter.Vi må tenke forbi dagens diskusjon med offentlig og privat: det blir ikke flere sykepleiere om de bytter arbeidsgiver.Staten, folk flest og alle ledige ressurser i samfunnet må trekkes med.

Det kommer en revolusjon enten vi vil eller ikke. Men vi kan velge om vi skal ha hendene på rattet og videreutvikle vår nordiske velferdsmodell, eller vi kan “la det skje” og” se hva som skjer”. Vi må sørge for at vi fortsetter å tilby utmerket omsorg og posisjonere Norge som ledende for resten av verden når vi nærmer oss en usikker fremtid.

Sammen må vi evne å definere tydelige, forløsende og inspirerende mål som bidrar til gode og sunne liv for alle. #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med? 

Se opptaket fra webinaret her

Dignios løsninger var godt gjennomtestet fra før og klare for bred skalering. Konseptet er utviklet og testet i Norge med banebrytende resultater. Tjenestene følges opp av spesialtrente sykepleiere som kommuniserer digitalt med brukerne og gir raskere oppfølging og hjelp. Slik reduseres antall besøk til sykehus. Erfaringer fra uttesting i Oslo kommune viste blant annet at pasientinnleggelser til sykehus gikk ned med over 30 prosent, mens antall liggedøgn på sykehus gikk ned med nesten 40 prosent. Samtidig ble det mer fornøyde brukere.

Dignios konsept er et godt eksempel på omstillingsutfordringen Norge står foran og hva Norge trenger mer av. Omtrent en av tre nordmenn må jobbe i helse og omsorg i 2060 om vi ikke endre måten vi leverer omsorg på, ifølge regjeringens Perspektivmelding. Allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber ca. en av fem i sektoren.

Dignio har i dag avtale med mer enn 200 norske kommuner. Likevel, potensialet for mer digital hjemmeoppfølging og nye brukerrettede tjenester er langt mye større. For virkelig å kunne skalere denne type løsninger må finansieringsordninger endres. Kommunesektoren synes å ha lite investeringsmidler for å gjennomføre denne type omlegginger. Sykehus og fastleger må få refusjon for bruk, om ikke blir slike løsninger tapt inntekt for dem og dermed et effektiv disincentiv. I tillegg bør man vurdere ulike incentivmodeller for hjemmetjenesten for å komme i gang, f.eks refusjons- eller stipendordninger.

Se også: Abelia gjennomfører en podcastserie #Nedtelling til digitaliseringsvalget der næringspolitisk direktør i Abelia gjennomfører 1:1 samtaler med sentrale politikere i de politiske partiene. I episode 1 med Masud Gharhkhani (Ap) diskuterer de offentlig/privat samarbeid for bedre velferd.

Se også: Sammen med en rekke andre aktører har Abelia en møteserie i tre deler på omstillingen av Norge der vi ser til nabolandene for å lære, deretter til Norge på hvilke muligheter som finnes i de nye næringene.

Dignio bidrar til å løse samfunnsutfordringer. Les mer: 

Aldringens belastning på helse og omsorgssektoren

  • Helse og omsorg er en arbeidsintensiv sektor. Omtrent en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060 ifølge Perspektivmeldingen, og allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber omtrent en av fem i sektoren.
  • Stor mangel på kvalifisert arbeidskraft: NAVs bedriftsundersøkelse viser at det er høyest mangel på arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg. I 2021 er denne mangelen estimert til 13500 fagarbeidere.
  • Stor arbeidsbelastning, særlig i omsorg: Omsorg er i dag manuelt produksjonsarbeid. Store kompetanse- og omstillingsbehov i vente. Det gjenspeiles i et høyt sykefravær i omsorgsyrker på 11 prosent.
  • Press på offentlige budsjetter: Helseutgiftene (372 milliarder kr) utgjorde 17,6 % av de totale offentlige utgiftene i 2019. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov og forventninger vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke.
  • Behov for samhandling mellom tjenestene
  • Innsats fra pårørende: Pårørende spiller allerede en sentral rolle i dagens velferdsmodell. Rundt 800 000 personer er til enhver tid i en situasjon der de hjelper en eller flere syke eller eldre i egen familie eller omgangskrets. Verdien av disse rundt 110 000 årsverkene er formidabel.
  • Andre drivere: Økning i livsstils og kroniske sykdommer, rus og psykiatri og sosiale ulikheter i helse

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor

Digitaliseringen og teknologiutviklingen åpner for nytt og bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: