Abelia mener om teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor

Digital omstilling har gjort tiden moden for et nytt blikk på samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor i Norge. Skal vi klare å møte fremtidens utfordringer må vi sikre god samhandling og tydelig oppgavefordeling og forutsigbarhet mellom de ulike sektorene. Vi må være sammen om verdiskapingen.

Digitalisering endrer offentlige tjenester, private markeder og viktige samfunnsfunksjoner. Det endrer derfor også interaksjonspunktene mellom offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøene og ideell sektor. Kunnskapen omkring digitalisering og god dataforvaltning åpner muligheter for en rekke nye verdiøkende tjenester. 

Dersom vi skal få mest og best mulig tjenester gjennom både bruk av teknologi og etableringen av ny kunnskap på området, er det avgjørende at det tas et kritisk blikk på hvilke løsninger som mangler og trengs, og hvordan disse kan løses i et godt samspill mellom offentlig og private aktører

Abelia mener at regelverket for offentlige anskaffelser ikke legger begrensninger når det gjelder å oppnå en rekke viktige politiske målsettinger. Særlig viktig er innovasjon for kunnskapsnæringen. Myndighetene må stimulere til mer bruk av forskning og innovasjon i offentlige anskaffelser for bedre og mer bærekraftige tjenester til innbyggerne, og et innovativt næringsliv. 

EU mener at potensialet for innovasjonsinnkjøp er enormt, også gjennom førkommersialiseringsaktiviteter. Bransjer som er avhengige av salg til offentlig sektor kan derfor styres mot innovasjon og bruk av ny teknologi gjennom den offentlige etterspørselen. Mandatet for offentlige innkjøp må derfor være tydelig på at både forskning og innovasjon er både en sentral drivkraft for bærekraftig vekst og et viktig virkemiddel for å øke avkastningen av offentlige investeringer.

Det må bygges en kultur for prøving og feiling i samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et slikt tiltak kan være å etablere såkalte test-beds, hvor teknologileverandører kan jobbe sammen med aktører i offentlig sektor som helsetjenestene, skolene eller byråkratiet i å utvikle teknologi sammen med brukerne. Slik blir også brukerne av teknologien involvert, og blir tilpasset deres behov.

Det er svært begrenset oversikt over hvem som kjøper, hva som kjøpes og hvem som selger, til tross for at det utgjør 1/6 av BNP. For næringslivet er det svært viktig å kjenne til omfanget av anskaffelser innenfor ulike områder. Det samme gjelder kjennskap til anskaffelsesprosedyrer, krav og kriterier, mulighetsrom for å kunne legge inn elementer av forskning og innovasjon samt kontraktsvilkår. Informasjonen bidrar til bedre konkurranse.

Abelia mener derfor: 

  • Det må gjøres en vurdering på hvor langt inn i verdikjedene det offentlige kan gå, hvilke tjenester som skal leveres av det offentlige og hvordan. 
  • Det må innføres sterkere tilsyn med det offentliges rolle i påvirkning av markedet gjennom støtteordninger, regelverk og levering av tjenester i konkurranse med private aktører.   
  • Offentlige anskaffelser og standardavtaler må fremme gode samarbeidsmodeller og innovative løsninger.  
  • Det må innføres risikoavlastningsordninger for å øke tryggheten hos offentlige innkjøpere ved innovative anskaffelser.  
  • Norge må få en langt bedre oversikt over offentlige anskaffelser, gjerne etter modell fra Sverige.  
  • Offentlige anskaffelser må legge til rette for sirkulære livsløp i materialer og produkter.  
  • Det bør vurderes tiltak for å få offentlig sektor til å i større grad gå fra vellykkede piloter innen digitalisering til skalering. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: