Abelia

Innhold

Høring, Teknologi og digitalisering

Publisert

Høringsinnspill fra Abelia: Endring av yrkestransportlova

Dessverre opplever vi at gjeldende regelverk er utdatert og til hinder for bruk av moderne løsninger innen transport.

Innledning

Abelia ønsker først å gi ros til regjeringen for arbeidet med å oppdatere regelverket knyttet til yrkestransport. Dessverre opplever vi at gjeldende regelverk er utdatert og til hinder for bruk av moderne løsninger innen transport. Regelverket har gitt Norge drosjetjenester som er for dyre og i utakt med forbrukerne. Regelverket er til hinder for nyvinning og etableringsfrihet. Initiativet til modernisering er derfor svært velkomment. Vi mener derimot at endringene er mangelfulle og at de ikke adresserer hovedutfordringene med dagens situasjon.

Innspill til foreslåtte endringer

Abelia ønsker modernisering av regelverket for yrkestransport velkomment. For Abelia er det mest vesentlige at markedsreguleringer tillater og understøtter innovasjon, ny teknologi, etableringsfrihet og er i takt med forbrukernes ønsker. Abelia har tidligere i prosessen gitt våre innspill til modernisering av regelverket, dette innspillet kan finnes her: https://www.abelia.no/bransjer/ikt/delingsokonomi/horinger/horingsinnspill-fra-abelia-om-fremtidig-drosjeregulering/

Vi organiserer vårt innspill i tråd med høringsnotatets kapittelinndeling.

Om kapittel 4.1 Samkjøring

Abelia støtter forslag som legger bedre til rette for samkjøring. Like fullt mener vi at forslaget om samkjøring i kapittel 4.1 i høringsnotatet er noe mangelfullt. Vi mener det bør åpnes for å ta vederlag som strekker seg ut over kun de faktiske kostnadene som kan knyttes til den enkelte reise.

Premisset som legges til grunn for forslaget er at den aktuelle reisen uansett hadde funnet sted. Det tas med dette ikke høyde for at beslutningen om å dele transport gjerne påvirkes av om flere skal reise. Eksempelvis vil en person kunne tenkes å benytte en annen form for transport på egenhånd, men dersom det identifiseres flere som skal samme sted kan det være mer hensiktsmessig å f.eks. kjøre bil med samkjøring. Dette vil si at premisset om at reisen uansett ville funnet sted er ikke tilstrekkelig presist, da samkjøring også kan fungere som motivasjon for å reise flere med samme transportform. Dette mener vi taler for at det bør kunne tas vederlag for kostnader utover kun den enkelte reise.

Høringsnotatet konstaterer at det er en rekke ønskelige samfunnsgevinster ved økt samkjøring. Dette er et syn vi støtter. Den begrensete tilrettelegging som det foreslås i høringsnotatet mener vi vil skape lite motivasjon til atferdsendring, og at vi dessverre vil se lite endring fra dagens situasjon og følgelig heller ikke høste av de samfunnsmessige gevinstene ved samkjøring. Dersom departementet ønsker å oppnå samfunnsgevinstene bør også regelverksendringene både understøtte og motivere til atferdsendring. Dette innebærer å tillate å ta vederlag utover kostnader forbundet med den enkelte reise. I tillegg til forslaget i avsnittet ovenfor foreslår Abelia å åpne for å ta fortjeneste utover kostnadene for samkjøring.

Om kapittel 4.2 Aldersgrense for drosjeløyve

Abelia er generelt positive til at arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, og med det fjerne hindre som representerer unødige begrensninger. I høringsnotatet anbefales det en økning av øvre aldersgrense for å inneha et drosjeløyve fra 70 til 75 år. I dag er det også en aldersgrense på kjøreseddel, og denne ivaretar dermed muligheten sjåfører har til å stå i arbeid til 75 år. Abelia opplever, i likhet med ESA, at dagens løyvesystem er et hinder for nyetablering og nyvinninger innenfor persontransport. En av egenskapene ved dagens løyvesystem er svært lav omløpshastighet på løyver. Det vil si at det tar lang tid før det åpner seg mulighet for etablerere å få løyver. Dette går bl.a. utover drosjenæringens attraktivitet for nye arbeidstakere. Viktigst i vårt syn er at dersom individuelle løyvehavere skal kunne ha enerett på et løyve enda lenger vil det ytterligere forsterke etableringsbarrieren. Abelia kan ikke støtte en lovendring som forverrer slike etableringsbarrierer.

Om kapittel 4.3

Oppheving av løyvehaver sin tilslutningsplikt og tilslutningsrett til drosjesentral
Abelia støtter forslaget til regelverksendring i høringsnotatets kapittel 4.3, "Oppheving av løyvehaver sin tilslutningsplikt og tilslutningsrett til drosjesentral". Vi mener det i tillegg bør legges til rette for at drosjer kan tilknytte seg flere sentraler på samme tid dersom det er ønskelig. Dette bør inkludere digitale formidlingsaktører som f.eks. Uber, Haxi eller andre tilsvarende aktører.

Ytterligere innspill

Krav om løyve og behovsprøving

Forslagene fra departementet i høringsnotatet er på noen områder et steg i riktig retning, men høringen adresserer dessverre ikke hovedutfordringen ved dagens reguleringer i markedet for persontransport. Hovedutfordringene er knyttet til løyvekravet og særlig behovsprøving. Disse utfordringene er godt utdypet i kapittel 7.1 av Delingsøkonomiutvalgets rapport, NOU 2017: 4 "Delingsøkonomien — muligheter og utfordringer" .

Abelia viser til Delingsøkonomiutvalgets vurderinger og støtter utvalgsflertallets forslag om å fjerne løyvekravet og med det også behovsprøvingen. Abelia vil også gi innspill til arbeidet med oppfølgingen av ESA sin konklusjon om behovsprøving i etterkant av denne høringen.

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler har lenge blitt sett på som et fremtidsutopi, men utviklingen de senere år har vært formidabel og slike kjøretøy er nå en realitet flere steder i verden. Uber tilbyr selvkjørende biler til sin transportformidling i Pittsburg, Tesla har varslet at deres nye personbiler vil ha alt utstyr som trengs for fullt ut autonom kjøring, og i mer hjemlige trakter har vi kunne se førerløse busser testes en rekke ulike steder.

Abelia mener dersom vi som samfunn skal kunne høste av godene som følger med muligheten for fullautonome kjøretøy så bør det legges til rette for samkjøring. Den store verdien knyttet til autonome kjøretøy ligger ikke å kun overlate styringen av kjøretøyet til en maskin. Det ligger i de mange bruksområdene som åpner seg – særlig når kjøretøyet ellers ville stått stille. En kan gjerne se for seg at flere samkjører til arbeidsplasser i nærheten av hverandre. Når alle passasjerer er levert vil bilen kunne kjøre videre og kjøre noen turer mot betaling via en transportformidlingstjeneste – uten en fører i førersetet. Dette ville gi forbrukere mulighet til å enklere finansiere sine biler, samt at det vil kunne spare betydelig med plass i tettsteder som ellers ville vært brukt til parkering. I tillegg vil det kunne gi store miljøbesparelser gjennom redusert produksjon og en rekke andre potensielle gevinster. Vi mener dette må sees i sammenheng med særlig samkjøring. Årsaken til dette er at når autonome kjøretøy blir utbredt så er det ikke slik at vi som samfunn vil ønske å erstatte ett kjøretøy med ett autonomt kjøretøy, men heller at hvert autonome kjøretøy skal kunne erstatte flere "vanlige" kjøretøy. Abelia leverer et eget høringssvar om autonome kjøretøy.

Videre arbeid

Abelia ser frem til fortsettelsen i arbeidet med modernisering av regelverket innen persontransport og merket oss at departementet tidligere har uttalt at offentlige prisopplysninger, alternativer til taksameter og forhåndsavtalte priser er tema som skal sees nærmere på men som ikke dekkes av forslagene i denne høringen. Videre har Delingsøkonomiutvalget foreslått flere tiltak innen persontransport, deriblant å fjerne løyvekrav. Abelia imøteser endringer i tråd med anbefalingene fra utvalget.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: