Abelia

Innhold

Har du innspill om IKT-sikkerhet?

#005

Abelia og NHO inviterer medlemsbedrifter til å spille inn synspunkter og prioriteringer i forbindelse med tre pågående høringer om IKT-sikkerhet.

IKT-sikkerhet i alle ledd

Rapporten IKT-sikkerhet i alle ledd  (NOU 2018:14) ser på spørsmålet om det eksisterende regelverket på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om dette ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene.

Rapporten konkluderer med at dagens regulering av nasjonal IKT-sikkerhet er mangelfull, og anbefaler at det lages en ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. Det foreslås også at det bør innføres krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffer.

Videre foreslår rapporten at det nedsettes et nytt lovutvalg som skal utrede krav om IKT-sikkerhet til alle norske virksomheter. Den anbefaler at det etableres et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter for å styrke koordinering og samordning mellom aktørene.

Utkast til lov som gjennomfører NIS-Direktivet i Norsk rett

Lovforslaget om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer gjennomfører EUs NIS-direktiv i Norge. Direktivet er ikke et en del av EØS-avtalen, og Norge er dermed ikke forpliktet til å implementere det. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling om direktivet skal gjennomføres.

Loven gjør at tilbydere av samfunnsviktige tjenester som energi, transport, helse, banktjenester og vannforsyning mm. blir pålagt å gjennomføre sikkerhetstiltak og varsle om alvorlige hendelser. Dette gjelder også tilbydere av digitale tjenester som nettbaserte markedsplasser, søkemotorer og skytjenester. Hvis forslaget blir vedtatt, risikerer man bøter og gebyr dersom selskapet ikke gjennomfører riktige sikkerhetstiltak eller unngår å varsle om alvorlige hendelser.

Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Forslaget om ny lov for etterretningstjenesten er veldig omfattende, og legger opp til lovfesting av metodebruk, deling av informasjon og kontroll av virksomheten.

Forslaget innebærer også opprettelsen og regulering av det mange kjenner som digitalt grenseforsvar. Det reiser flere viktige spørsmål knyttet til personvern og kostnader for næringslivet, i tillegg til hvilken rolle og ansvar næringslivet skal ha.

 Ønsker innspill fra medlemmer

Abelia og NHO jobber nå med svar på høringene, og vi ønsker å få innspill fra våre medlemsbedrifter. Send inn dine innspill eller ta direkte kontakt med oss.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: