Abelia

Innhold

Norge må følge opp EUs digitale strategi

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

I dag la Kommisjonen frem sin digitale indre markedsstrategi for Europa.

- Utvikling og bruk av digitale teknologier står helt sentralt i omstillingen av økonomien både i EU og i Norge, for å fremme vekst og sysselsetting. Det er derfor prisverdig at Europakommisjonen nå lanserer flere grep for å harmonisere den digitale økonomien i EU, sier adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

- Strategien har imidlertid for stor vekt på forbrukernes rettigheter på bekostning av hensynet til investeringer og innovasjon. Skal Europa klare å skape den økte veksten Kommisjonen har som målsetting, må den sørge for at leverandører og tjenestetilbydere har incentiver til å investere. Reguleringen som innføres må ikke påføre bedriftene ekstra kostnader, sier adm. direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Håkon Haugli i Abelia mener strategien i større grad bør balansere behovene til næringsliv og forbrukere. Han peker på at en ubalansert regulering av områder som nettnøytralitet, geoblocing (geografisk tilgangsbegrensning av digitalt innhold), ehandel og roaming-priser, kan bidra til å svekke den europeiske industrien og dermed redusere - snarere enn å øke - veksttakten og næringsutviklingen i Europa. Forbrukerne må sikres beskyttelse uten at det etableres sær-europeiske hindre for næringsutvikling.

Europakommisjonens utgangspunkt er at EU må dra bedre nytte av de store mulighetene som digitale teknologier åpner for, og at det viktigste politiske grepet er å harmonisere reguleringer på tvers av EU-landene innenfor områder som telekommunikasjon (inkludert frekvensforvaltning), copyright, databeskyttelse, forbrukervern, ehandel og konkurranselov.

Fragmenterte digitale markeder og barrierer reduserer veksttakten i EU. Kommisjonen anslår at en fjerning av de digitale barrierene kan bidra til å skape 3,8 millioner jobber, redusere offentlig administrative kostnader med 15-20 prosent og bidra til en BNP-vekst i Europa tilsvarende 340 milliarder euro.

- For norsk næringsliv er det viktig at den norske regjeringen følger opp med en tilsvarende satsing på digitale teknologier i Norge, og jobber for en næringsvennlig regulering som åpner for ny tjenesteutvikling og et felles digitalt marked på like vilkår sier Skogen Lund.

- Det er for eksempel viktig at Europakommisjonen nå ikke ytterligere utsetter implementeringen av ny regulering av telekommunikasjonsmarkedet. Det må settes en konkret tidtabell for implementering av en ny regulering, og det er behov for en modernisering av regelverket som reflekterer at telekommunikasjonsmarkedet er et modent marked, sier Skogen Lund.

- Det viktigste Norge kan gjøre for å utnytte de mange mulighetene som oppstår ved bruk av ny teknologi er å satse på kompetanse. Jo høyere den digitale og tekniske kompetansen er i befolkningen, jo bedre kan vi tilpasse oss endringer i nærings- og markedsstruktur og dermed opprettholde grunnlaget for verdiskaping og velferd. Norske myndigheter bør ha en offensiv satsing på teknologi og IKT-kompetanse i hele utdanningskjeden, i forskningen og i arbeidslivet, sier Haugli.

Les også hva NHO skriver om saken

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: