Abelia

Innhold

Dette skal Digital Agenda handle om!

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

21. september arrangerte Abelia i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet et seminar hvor medlemmene kunne gi sine innspill til regjeringens arbeid med den digitale agendaen.

21. september fikk Abelia besøk av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H). Abelias medlemmer fikk anledning til å gi sine innspill direkte til statssekretæren, som jobber med å få på plass den nye digitale agendaen for Norge. Norges gjeldende digitale strategi, "Digital agenda for Norge- IKT for vekst og verdiskaping" ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2013. Nå skal altså en ny retning stakes ut og legges frem for Stortinget i 2016, allerede 3 år etter forrige ble vedtatt.

Statssekretæren ga en oppdatering på arbeidet med den digitale agendaen, og kunne fortelle at et hovedpoengene med digitaliseringen er produktivitetsvekst. - Vi er et av verdens dyreste land å leve og produsere i. Det medfører at vi må automatisere og digitalisere for å skape vekst, sa Chaffey.

Samhandling for å unngå sektorisering

Statssekretæren lettet på sløret og kunne fortelle om departementets fokusområder og etterlyste også innspill fra bransjen på konkrete områder.

Dette er blant annet innen:

  • Skillet mellom hva det offentlige skal gjøre selv og hva markedet bør håndtere. Stikkordene stordrift, innovasjon og konkurranse vil være sentrale.
  • Offentlige IKT-prosjekter: størrelse, prioritering, styring, læring, gevinster
  • Felleskomponenter
  • Forholdet stat-kommune
  • Forholdet til styring og ledelse

Flere av deltagerne på møtet påpekte viktigheten av mer og bedre mer samordning for å unngå sektorisering. Dette støttet Chaffey.

- Det er ingen god ressursutnyttelse og det vil bli adressert i den nye digitale agendaen, sa han.

Abelias næringspolitiske direktør, Hilde Widerøe Wibe, er glad for at regjeringen er opptatt av å unngå sektorisering, men ønsker seg i tillegg en klarere grenseoppdragning mellom stat og næringsliv. - Vi trenger en politisk og juridisk gjennomgang av hva staten skal og ikke skal gjøre, sier Wibe.

Mer IKT-kompetanse 

Abelia har i lengre tid etterlyst mer IKT-kompetanse til å håndtere de store skiftene Norge står ovenfor. Wibe mener det er helt nødvendig at denne problemstillingen tas stilling til i arbeidet med den nye digitale agendaen.

- Det haster med å oppdimensjonere utdanning og forskning innen IKT. Styrking av teknologifag i skolen, flere studieplasser og satsing på muliggjørende teknologi er viktig for IKT-bedriftene, men enda viktigere for Norge som skal ta de mange mulighetene i bruk for å håndtere store samfunnsutfordringer, påpeker Wibe. 

Fire spørsmål til Chaffey:

Hva kan næringen forvente seg av innhold i Digital Agenda? 

- Vi ønsker å tydeliggjøre hvorfor IKT ikke er et tema bare for IT-avdelinger og andre spesielt interesserte, men at det er en helt sentral del av svaret på noen av de viktigste utfordringene våre i Norge. Vi ønsker å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor. Det er bare mulig dersom vi setter brukeren i sentrum når vi digitaliserer og sørger for at de som designer tjenestene ser offentlig sektor fra innbyggernes perspektiv, sier Chaffey. Dessuten er vi opptatt av at økt produktivitet er nøkkelen til økonomisk vekst og bedre velferdstjenester.

Økt produktivitet i et land som Norge handler ikke om at ansatte skal løpe enda fortere, men om å jobbe smartere i den forstand at kunnskap, teknologi og innovasjon må brukes til å få mye mer ut av ressursene vi bruker. Et eksempel: Lager vi gode selvbetjeningsløsninger der flertallet kan gjøre jobben selv blir det mer ressurser til overs som vi kan bruke på de oppgavene som virkelig trenger menneskelig innsats. I tillegg vil meldingen si noe om status for digitalisering på ulike sektorer og vi ønsker også å peke på noen utfordringer offentlig sektor har når det gjelder gjennomføring av store IKT-prosjekter og når det gjelder samspillet mellom stat og kommune. 

Er det noen tema i ny digital agenda som du er særlig opptatt av å få bransjens innspill på? 

- Jeg forventer innspill på mange områder, men en ting jeg vil trekke frem er hvordan en fornuftig arbeidsdeling mellom offentlig sektor og IKT-leverandører bør være. Jeg opplever at bransjen noen ganger ber om ting som kan være vanskelig å forene, sier Chaffey. Det snakkes både om behov for store offentlige investeringer i felles plattformer for å få til stordriftsfordeler, men samtidig får offentlig sektor også kritikk for å utvikle for mye og for stort selv og ikke slippe til den innovasjonen private kan bidra med gjennom nye løsninger. Grensen mellom hva som kan løses av markedet alene, hva som er naturlige offentlige monopoler og hva som krever gode partnerskapsmodeller og innovative innkjøpsordninger er viktige diskusjoner.

Er det noen områder som har vist seg å være særlig krevende å få til innenfor arbeidet med digitalisering? 

Digitale arbeidsprosesser har noen særtrekk som bidrar til at det kan være krevende, både i private og offentlige virksomheter. Digitale løsninger er gjerne billige i bruk, men koster å utvikle. Dette passer noen ganger dårlig sammen med tradisjonelle måter å ta investeringsbeslutninger og vedta budsjetter på, der alle er mest opptatt av seg selv og sitt budsjett, men krever mer samordning på tvers av sektorer. Vi ser også at det er krevende å realisere gevinster som ble lovet da prosjektene ble vedtatt fordi gevinster ikke kommer av seg selv når man kjøper ny teknologi, men krever at man omstiller organisasjonen og jobber på helt andre måter enn tidligere. Et svar på disse utfordringene er at vi trenger ledere i offentlig sektor som forstår hva teknologi gjør med organisasjonene og arbeidsprosessene deres.

Norge er i omstilling. Med lav oljepris blir det også liten utbygging, og vi ser ingeniører i verdensklasse som nå må finne nye områder å fokusere på. Hvordan ser du på rollen til ny digital agenda i denne sammenheng? 

Regjeringen har varslet at det kommer en del tiltak allerede i Statsbudsjettet som vil bidra til at vi tar vare på og utvikler kompetanse i en vanskeligere økonomisk situasjon, sier Chaffey. Det handler blant annet om forsknings- og innovasjonstiltak. Men Norges utfordring er ikke bare en lav oljepris på kort sikt, vi har en enda større langsiktig utfordring knyttet til en stadig lavere produksjon av olje og gass fra norsk sokkel. Det krever både en omstillingsvillig offentlig sektor som tar i bruk de digitale mulighetene som finnes, men det betyr også at vi må fjerne hindringer og legger til rette for innovasjon i næringslivet som er basert på bruk av digital teknologi. I et land med noen av verdens høyeste lønnskostnader, og som samtidig har et stort omstillingsbehov, har vi ikke råd til annet enn å ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk de mulighetene automatisering og digitalisering gir oss.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: