Digitalisering av offentlig sektor

For å opprettholde en offentlig sektor som kan yte gode tjenester til alle og møte eldrebølgen vil digitalisering være helt avgjørende.

Våre viktigste politikkforslag:

  • Midler fra avbyråkratiseringskuttet bør gå til en nasjonal medfinansieringsordning for alle nivåer i det offentlige Norge. Offentlige virksomheter som får avbyråkratiseringskutt bør samtidig få mulighet til å søke om medfinansiering av digitaliseringsprosjekter som gir produktivitetsgevinster.
  • En gradvis økning i avbyråkratiseringskuttet fra ca 0,6 prosent til tre prosent. Man bør skjerme utgiftsområder som direkte fremmer næringsutvikling og forskning og utvikling (FoU).
  • En politisk og juridisk utredning om utskillelse av statlig IKT-rådgivning, drift og utvikling. Det offentlige må styre og bestille, ikke drifte og utvikle.

Abelia mener IKT er avgjørende for å skape et konkurransedyktig samfunn, og for å møte våre viktigste utfordringer innen samferdsel, miljø, skole, helse og omsorg, samt internasjonal konkurransedyktighet. IKT bidrar til å utvikle miljøvennlige, smarte og bærekraftige løsninger.

Befolkningen digitaliseres stadig mer, og privat bruk av digitale verktøy gjør at våre forventninger om medvirkning, automatisering og smidighet i offentlig tjenesteyting stiger. Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser bør sørge for at ansatte i staten kan jobbe enklere og mer effektivt, og at innbyggere og næringsliv får gode og enkle tjenester. Den offentlige tjenesteytingen er sterkt preget av lite samhandling mellom ulike sektorer i byråkratiet. Det bør ikke være en innbyggers oppgave å forstå hvordan det offentlige er organisert for å kunne gjennomføre de tjenester en har behov for som innbygger.

I stedet bør norsk offentlig sektor i sitt arbeid med å bruke mindre penger og jobbe smartere benytte anledningen til å sikre reell brukerretting i design av tjenestene som skal ytes. Kunnskapen i en sterkt konkurranseutsatt IKT-næring bør benyttes til det fulle.

Digitalisering av kommuner

Abelia er bekymret for kommunenes svake satsing på digitalisering. Kommunene har ansvar for mange viktige områder som treffer innbyggerne i deres hverdag, de er avhengig av sunn økonomi og de er politisk mektige. Derfor er mange fornøyde med at kommunene kom godt ut av forslag til statsbudsjett for 2016. Imidlertid vet vi at kun 0,2 prosent av de kommunale helsebudsjettene brukes på IKT-drift og -investeringer. I tillegg er det dokumentert en mangel på IKT-kompetanse og -forståelse hos beslutningstakere i offentlig sektor. Denne kombinasjon av frie midler til kommunene og lav prioritet, kompetanse og forståelse for IKT, er dårlig nytt for digitaliserings- og omstillingsarbeidet.

Sterk byråkrativekst

Økningen i andel offentlige ansatte fører til at offentlig sektor utfører stadig flere oppgaver, og går inn på nye områder der det allerede finnes et velfungerende marked. En bærekraftig og velfungerende offentlig sektors primære oppgave må fortsatt være å levere gode tjenester til hele befolkningen, ikke å utvikle dem selv. 

Denne grafen viser byråkrativeksten fra 1994 -2014.

Abelia mener norske politikere må klargjøre hva som skal være statens oppgaver og hva som skal overlates til markedet. Vi må bort fra å tenke hvordan det offentlige kan yte tjenestene Norge vil ha, og over til å tenke hvem kan yte de beste tjenestene for det Norge faktisk trenger. Abelia mener svaret ofte vil være næringslivet. Kunnskaps- og teknologibedriftene må slippe til, og de må få lov til å blomstre. Store offentlige fagmiljøer som konkurrerer om kompetansen og kundene i velfungerende private markeder bør unngås. Resultatet av mindre offentlig inngripen blir et mer innovativt næringsliv og smartere løsninger i det offentlige.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: