Abelia

Innhold

Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

#205

Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason / Utenriksdepartementet

Regjeringen utarbeider nasjonal strategi for kunstig intelligens. Her er Abelias innspill.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Abelia tok til orde for en norsk AI-strategi allerede i 2016, så dette mener vi er et riktig og viktig arbeid.

Kunstig intelligens (KI) som fagfelt har vokst enormt i omfang de siste årene. Takket være kraftigere og langt billigere regneressurser, større mengder tilgjengelige data og fremskritt i algoritmer og programvare har dette teknologifeltet opplevd en voldsom utbredelse på kort tid. Kunstig intelligens er blitt en av basisteknologiene for digitaliseringen av næringslivet. Teknologien gjøres stadig mer tilgjengelig for alle, og utgjør en del av kjernen i digital innovasjon og omstilling.

For at en nasjonal strategi for kunstig intelligens skal lykkes, mener vi at et tydelig eierskap i Kommunal- og moderniseringsdepartementet må suppleres med klare forpliktelser på tvers av departementer og styringsstrukturer. Kunstig intelligens gir store muligheter for fremtidig verdiskaping i næringslivet, og dersom vi i Norge skal kunne utnytte potensialet i teknologien er vi avhengige av samarbeid. Strategien må derfor legge opp til dialog og forankring i næringslivet og forskningsmiljøene.

En nasjonal strategi for kunstig intelligens bør også ta innover seg det omfattende arbeidet som allerede gjøres i privat sektor, samtidig som det bør legges opp til større grad av samhandling og partnerskap for å håndtere utfordringer i fellesskap. En vellykket strategi bør adressere helheten i det norske økosystemet for kunstig intelligens, fra etablerte norske og utenlandske teknologiselskaper, oppstartsselskap, små- og mellomstore bedrifter, inkubatorer, institutt- og UH-sektoren til offentlig sektors rolle som regulator og innkjøper. Strategien må være forpliktende på tvers av sektorer, og den må være en reell strategi med konkrete tiltak og satsinger.

Abelias innspilldokument foreslår konkrete tiltak vi mener vil hjelpe Norge med å lykkes med kunstig intelligens:

Data

 • Identifisere og fremheve eksempler på hvordan ulike etater har arbeidet med datadeling og tilgjengeliggjøring, og bruke disse som modeller for en tversektoriell satsing.
 • Opprette "data trusts" for lukkede data, etter modell fra Storbritannia.
 • Videreutvikle data.norge.no med kuratering- og standardiseringsveiledning, og incentivordninger for deling av data.
 • Klargjøre regler og vilkår for bruk av persondata i offentlig sektor.
 • Tydeliggjøre krav, og veilede virksomheter om anonymisering av data som inneholder personopplysninger.
 • Innføre krav om bruk av åpne standarder og APIer i offentlig dataforvaltning.
 • Opprette incentivordninger for offentlig, proaktiv datafangst med det formål å tilgjengeliggjøre dataen for forskning, næringsliv og offentlig forvaltning.
 • Bygge og tilgjengeliggjøre større offentlige treningsdatasett innen visse områder.

Det offentlige som motor

 • Utvikle nasjonale, tverrsektorielle systemer for elektronisk, brukerstyrt samtykke.
 • Øke bruken av innovative offentlige anskaffelser supplert med risikoavlastningsordninger.

Regelverk og standardisering

 • Støtte opp om bransjeinitiativ for standardisering innen KI og 5G.
 • Gjennomføre en regelverksgjennomgang med formål å legge til rette for digitalisering og ny næringsutvikling (digital vask).

Forskning

 • Etablere forskningssentre for næringsrettet digitalisering – FNDer – på kunstig intelligens og stordataanalyse, i tråd med Digital21 sine anbefalinger.
 • Opprettholde og styrke relevante programmer i forskningsrådet, definere kunstig intelligens som et tematisk mål og innføre løpende søknadsfrist på flere programmer.
 • Sikre full deltakelse i Horizon Europe og Digital Europe Programme for Norge.
 • Opprettholde og styrke de økonomiske rammene til grunnforskning.
 • Øke bevilgningene til utbygging av e-infrastruktur for forskningsformål.
 • Ta en ledende rolle arbeid for å fremme deling og sammenstilling av datasett på tvers av landegrenser og fortsette utviklingen av tilgang på regnekraft i det nordisk-baltiske KI-samarbeidet og EuroHPC

Utdanning

 • Opprette flere studieplasser innen IKT og tilgrensende fagfelt som matematikk og statistikk både på lavere og høyere nivå.
 • Ta initiativ til et partnerskap med næringslivet, akademia med formål å tilby flere og mer tilgjengelige utdanningsløp innen IKT.
 • Innføre incentivordninger for små- og mellomstore bedrifter, med hensikt å gjøre det mulig for flere å ta del i kompetansehevings- og omskoleringstiltak i tilknytning til arbeidsplassen.

Etikk

 • Sikre samarbeid rundt EUs og OECDs arbeid på KI-etikk og ansvarlig utvikling.
 • Etablere mekanismer for håndtering av, og veiledning i, etiske problemstillinger.
 • Skissere separate, oppfølgende prosesser for definering av nasjonale posisjoner på militær bruk av kunstig intelligens

Se hele Abelias innspillsdokument her: https://www.abelia.no/bransjer/teknologi-og-digitalisering/horinger/abelias-innspill-til-nasjonale-strategi-for-kunstig-intelligens/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: