Abelia

Innhold

Budsjettinnspill 2021: Familie og kulturkomiteen

Det er bra regjeringen nå oppfyller sine forpliktelser for momskompensasjon til frivilligheten. Abelia skulle derimot sett at dette rettighetsfestes.

2020 har vært et unntaksår for hele samfunnet, og det gjelder i høyeste grad også frivillige og ideelle organisasjoner. Selv om koronapandemien har lagt en demper på mye av den tradisjonelle aktiviteten, har store deler av frivilligheten trappet opp sin aktivitet. De har bistått i helseberedskapen og har nådd ut til de mest sårbare og isolerte blant borgerne. De har fulgt opp pasienter med kjøretilbud og tilrettelagt oppfølging, tatt i bruk sitt markedsføringsapparat til å ringe medlemmer i vanskelige situasjoner, innført målrettede og mye brukte telefon- og digitale løsninger, i tillegg til å ha bistått med koronarespons i kommunene. De har bistått med beredskap i en situasjon der det har vært uvanlig mye aktivitet i fjell og natur, og har tilpasset velferdstilbudet de leverer og som samfunnet er avhengig av at fungerer godt.

Samtidig som frivillige og ideelle organisasjoner har snudd opp ned på mye av sin virksomhet og innført nye tilbud, har de tapt inntekter, ikke minst knyttet til innsamling og ekstern finansiering som er en viktig inntektskilde for mange. Mange organisasjoner har fått reduserte inntekter til aktivitet for sosiale tiltak og bærekraft i mange år framover. Mens kompensasjonsordningene for næringslivet har vært generelle og relativt forutsigbare, har det vært store hull i ordningene for ikke-skattepliktige aktører, til det som nå er et mangfold av ordninger og prosjektmidler. Ideelle og frivillige virksomheter en betydelig bidragsyter i norsk økonomi, og står for rundt 4 prosent av BNP. De er høyst profesjonelle organisasjoner og arbeidsgivere for over 90 000 årsverk som betaler sin skatt på linje med andre arbeidstakere. Abelia mener at staten verken kan eller bør ta ansvar for alle inntektene som har bortfalt under koronaepidemien. Men det må være et mål at ordningene treffer virksomheter som har ulike organisasjonsformer mest mulig likt.

Dette må bli en lærdom vi tar med oss etter krisen, og statsbudsjettet for 2021 gir et utgangspunkt for tiltak som anerkjenner frivillig og ideell sektors mangfold av aktiviteter, samfunnsmessig betydning og uavhengig egenart.

Kap. 315 Frivillighetsformål, post 70

Abelia mener det er positivt at regjeringen foreslår å trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige og ideelle organisasjoner med nesten 120 millioner kroner og dermed å innfri målet på 1,8 mrd. kroner, varslet i Frivillighetsmeldingen. Ordningen er enkel, forutsigbar og relativt ubyråkratisk. I tillegg treffer den bredt, og vi har den siste tiden sett hvor mangfoldig frivilligheten er og hvor vanskelig det er å få ordninger til å treffe bredt. Det er et argument for ytterligere styrking. Abelia mener ordningen må fullfinansieres og rettighetsfestes. Momskompensasjonsordningen skal kompensere frivillige og ideelle organisasjoner for momskostnader slik at de i større grad likestilles med næringslivsaktører som har momsplikt og dermed kan gjøre fradrag fra inngående merverdiavgift. En regelstyrt ordning er et premiss for likebehandling.

I 2021 tilsier bevilgningen at organisasjonene – avhengig av søknadsgrad – blir kompensert i underkant av 85 prosent av momsutgiftene. Stortinget bør i høst øke ambisjonene og rettighetsfeste en høyere kompensasjonsgrad, med mål om opptrapping til 100 prosent.

Abelia foreslår følgende:

  • 315 post 70 markeres som overslagsbevilgning.
  • Stortinget ber regjeringen i 2021 sikre at organisasjoner med rett på kompensasjon innvilges kompensasjon på 85 prosent av merverdiutgiftene i grunnlagsåret.
  • Stortinget ber regjeringen trappe merverdiavgiftskompensasjonen videre opp, med mål om fullfinansiering og rettighetsbasert kompensasjon i 2024.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Regjeringen foreslår til sammen 2,25 milliarder kroner til stimuleringstiltak for kultur, idrett og frivillighet, hvor 1,185 milliarder går til idrett og frivillige organisasjoner. Det er positivt at regjeringen er lydhøre og imøtekommer behovet for å stimulere til aktivitet i organisasjonslivet, men det er avgjørende hvordan ordningene innrettes.

De nye ordningene må baseres på det reelle behovet blant frivillige og ideelle aktører. Vi opplevde i 2020 at store deler av frivillig og ideell sektor falt utenfor de kompensasjonsordningene som ble etablerte, enten fordi de ikke var skattepliktige og dermed ikke ble likestilte med arbeidsgivere i næringslivet eller fordi viktige og inntektsgivende aktiviteter ikke kunne defineres som arrangementer slik reglene krevde. Dette gjelder særlig innsamlingsaktivitet og mindre arrangementer som er viktig for lokal frivillighet. Dette har også gitt seg utslag i hvor mange som har sett seg tjent med å søke. Ser vi bort fra idretten og Røde Kors sine mange lokale foreninger, er det kun 12 av Abelias over 100 øvrige ideelle medlemmer som har søkt, og mange av dem med få søknader fra få lokallag. Dette indikerer at ordningen treffer dårlig.

Ordningene må ha som mål å sikre og videreføre den ordinære aktiviteten som foregår i organisasjonene, og tilpasse den til en situasjon med økt smittevern, opplæring i en helt ny situasjon for mange, og utvikling av digitale tilbud. De må ikke legge opp til mer prosjektorientering og et økt søknadsbyråkrati. Det gir kortsiktighet i aktiviteten, og beslaglegger ressurser til administrasjon og prosjektutvikling – ressurser som ellers ville blitt brukt til formål også det offentlige har interesse av at blir gjort. Momskompensasjonsordningen har en godt etablert infrastruktur og oppleves å treffe bredden av aktivitet i organisasjonslivet. Ved å bruke denne mekanismen også ved fordeling av stimuleringsmidler, vil man sikre at pengene kommer raskt ut og at de tas i bruk umiddelbart, til det beste for organisasjonene og for samfunnet. 1/3 av de varslede stimuleringsmidlene vil for øvrig om lag tilsvare antatt differanse fra regjeringens forslag til fullfinansiert momskompensasjon for neste år.

Abelia foreslår følgende:

  • Stortinget ber regjeringen fordele minst 1/3 av stimuleringsmidlene for idrett og frivillighet gjennom samme beregningsordning som for merverdiavgiftskompensasjon.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at stimuleringsordningene for idrett og frivillighet treffer bredden i organisasjonslivet, også organisasjoner som opplever svekket aktivitet og inntektsgrunnlag fordi de baserer seg på innsamling eller har høy aktivitet utenfor landets grenser, samt lokal aktivitet uten kostnadskrevende arrangementer.

Andre saker

Vi gjør også komiteen oppmerksom på at det i skatteproposisjonen omtales en sak med potensielt stor betydning for ideelle aktører innen utdanning, helse og velferd ("Merverdiavgiftskompensasjon i undervisningssektoren mv."), der det varsles en bredere gjennomgang av områder der private og ideelle virksomheter omfattes av kompensasjonsordningen for kommunesektoren ettersom de leverer lovpålagte oppgaver. For Abelia er det viktig at gjennomgangen ikke fører til en innstramming av regelverket og til at private og ideelles rett til kompensasjon blir svekket, ettersom det setter verdifull kompetanse hos tjenesteleverandørene i fare.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: