Abelia

Innhold

Høring

Publisert

Innspill til e-helseloven

Abelia mener at lovforslaget fremstår problematisk, med vidtrekkende negative konsekvenser for fremtidig innovasjon og næringsutvikling.

Bakgrunn

Helse er Norges største sektor, og er blant sektorene med aller størst behov for omstilling og innovasjon. Det er bred enighet om at det økende presset på helse- og omsorgstjenesten ikke kan løses gjennom stadig økende bevilgninger, men gjennom å se på hvordan oppgavene kan løses på nye og bedre måter. Digitale prosesser og innovasjon vil derfor stå i sentrum for fremtidens helsetjeneste, og utviklingen av ehelse-løsninger har et stort eksportpotensial. Men e-helseloven er ikke svaret. Tvert i mot. Allerede i høringsrunden i vinter møtte lovforslaget massiv motstand, fra nær sagt alle kanter: Legeforeningen, helsepersonell, pasienter og et samlet næringsliv var nær samstemte: Dette var feil medisin, og forslaget vil i stedet kunne gi lavere innovasjonsevne, flere forsinkelser og tregere digitalisering. Likevel ble forslaget oversendt Stortinget, nærmest uten endringer.

Styringen av IT-utviklingen i helsesektoren er for tiden under ekstern evaluering. Riksrevisjonen jobber med en bred gjennomgang som ventes lagt frem over jul. Den nåværende strategien – med mye detaljstyring, silotenkning og ovenfra-og-ned-perspektiv gir ikke de gode løsningene som skal fungere i praksis lokalt der tjenestene utføres og pasientene er og bor.

Abelia mener:

  • Lovforslaget vil gi utilsiktede negative konsekvenser for innovasjon, for konkurranse i markedet og derigjennom muligheten for å lykkes med omstilling i helsetjenesten.
  • Lovforslaget er dårlig begrunnet og mangelfullt utredet, og må sendes tilbake og utredes på et bredere faglig grunnlag. Det finnes langt mer effektive tilnærminger til måloppnåelse.
  • Alternativt bør paragrafene 4, 5 og 9 tas ut av lovforslaget, samtidig som det følger merknader som begrenser de potensielle skadene loven vil få for muligheten til å lykkes godt med digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.
Nærmere om innholdet

Ved første blikk kan formålet med lovforslaget synes tilforlatelig: Det sies at formålet er å styrke digitalisering i helse- og omsorgssektoren; at loven skal bidra til å sikre at systemer snakker sammen slik at data følger pasienten; at den skal bidra til tydeligere nasjonal kontroll med e-helseløsningene osv. I tillegg synes det å være et særlig formål å lovfeste Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett sine mandater og styringsmidler. Ved nærmere ettersyn fremstår lovforslaget problematisk, med vidtrekkende negative konsekvenser for fremtidig innovasjon og næringsutvikling.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: