Vår politiske helseresept

Politisk sak, Helse

Publisert

Abelia arbeider sammen med en rekke ledende helseaktører i Norge, deriblant kreftlyngen Oslo Cancer Cluster. FOTO: Oslo Cancer Cluster

Vi krever en tydelig avklaring på hvilke rolle det offentlige skal spille i helsemarkedet.

Abelia har satt 10 politiske helsekrav. Her er de gruppert på hvilke nytte de vil ha for våre medlemsbedrifter:

Privat helsemarked

  • Rolleavklaringer: Dialog rundt større offentlige satsinger. For eksempel et "Hermansenutvalg" for helsenæringen. Hva kan markedet løse bedre? Hva kan vi lære av andre næringer? 
  • Åpne standarder: Kreve åpne standarder fra alle leverandører, som samtidig gir rom for innovasjon. Offentlige helsesystemer (f.eks. journalsystemer) må åpne for samhandling med tredjepartsaktører. 
  • Møteplasser: Det er behov for strategiske møteplasser og bedre samspill slik at næringslivet kan utnyttes som en konstruktiv løsnings- og innovasjonspartner. 

Velferdsteknologi

  • Trygg og sikker alderdom: Innføre skattefradrag og/eller tilskuddsordning etter modell fra Enova for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem.
  • Stimulere offentlig kjøp av velferdsteknologi: Det må etableres en statlig risikoavlastende tilskuddsordning på 500 millioner kroner i året. Dette skal sikre forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi fra det offentlige, på linje med Hagen-utvalgets anbefaling og det danske "Fonden for velferdsteknologi". 

Næringsutvikling

  • Styrke ordninger: Styrke koblingen forskning/kommersialisering innen helse gjennom å øke presåkornfondet (med 50 mill.) og Forskningsrådets FORNY2020-program med 90 mill.
  • Nye ordninger: Det bør innføres nye ordninger etter mal av for eksempel Small Business Innovation Research (SBIR) i USA, The Small Business Research Initiative (SBRI) i Storbritannia og lignende ordninger i Nederland. Dette er provenynøytrale ordninger som er særlig innovasjonsfremmende både for nye løsninger i offentlig sektor og for utvikling av et sterkt næringsliv.
  • Leverandørutvikling: Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og kommunesektorens organisasjon KS har gitt god effekt, og må få tildelt økte midler. Det må settes måltall for bruk av innovative offentlige anskaffelser i helseforetakene og kommunene.

Ny helseklynge

  • Presisjonsmedisin: Norge må etablere en verdikjede for fremtidens helse, såkalt presisjonsmedisin. 
  • Frigjøre helsedata: Frigjøre helsedata for å skape innovasjon. Det bør legges aktivt til rette for tilgjengeliggjøring av anonymiserte data som grunnlag for næringsutvikling. I den forbindelse er det viktig at lovverket tydeliggjøres og tilpasses slik at vi får et forutsigbart og tydelig skille mellom data som kan være åpent tilgjengelige og de som ikke kan det.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: