Rammevilkår for anvendt forskning

Politisk sak, Forskning

Publisert

Vindmøller

Investering i næringsrettet forskning gir god avkastning, både for den enkelte bedrift og bransje og for samfunnet. Abelia mener at forskning for og med næringslivet må stimuleres.

Forskningsrådets næringsrettede virkemidler virker. Derfor må det legges mer kraft i dem. Avkastningen av offentlige investeringer i næringsrettet forskning er stor. Avhengig av type virkemiddel, utløser offentlige forskningsmidler i størrelsesorden 3-10 gangen i private forskningsmidler. Næringslivets investering i forskning gir økt verdiskaping med tilsvarende faktor.

For at Norge skal ta ut potensialet for modernisering og effektivisering som ligger i anvendt forskning rettet mot offentlig sektor, må også finansiering av denne styrkes. Abelia mener at forsknings- og innovasjonstiltak rettet mot offentlig sektor må styrkes, på samme måte som en styrker næringsrettet forskning og innovasjon. Abelia etterlyser særlig en styrking av den tematiske forskningen som skal bidra til å møte de store samfunnsutfordringene.

Abelia mener at...

...virkemidler for økt næringsrettet forskning må økes, med vekt på virkemidler som Skatte-FUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB), Sentre for SFI og Stim-EU, som alle bidrar til økt forskningsaktivitet i næringslivet.

Basisbevilgning til forskningsinstituttene

Norske forskningsinstitutter er selvstendige virksomheter, typisk organisert som stiftelser eller aksjeselskaper. Abelia er bekymret for utviklingen av basisbevilgningen til instituttene. I 2015 og 2016 er denne bevilgningen redusert som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering i staten.

I forslag til statsbudsjett for 2016 heter det:

"Reduksjon i direkte forskningsbevilgninger som basisbevilgningen til forskningsinstituttene bidrar ikke til mål om effektivisering eller avbyråkratisering i statlig forvaltning eller administrasjon. Derimot medfører kutt i basisbevilgningen redusert akademisk frihet, svekket evne til langsiktig kunnskapsoppbygging og svekket mulighet til å bygge fremragende forskningsmiljø innen anvendt forskning."

Forskningsinstituttene konkurrerer i et åpent forskningsmarked, nasjonalt og internasjonalt. Denne konkurransen representer sterke insitamenter til effektiv ressursbruk. De forskningsinstituttene som er kvalifisert for å motta basisbevilgning fra Forskningsrådet, mottar i gjennomsnitt 10 prosent basisbevilgning.

De forskningsinstituttene en samarbeider med og konkurrerer med i andre europeiske land, mottar fra 17 til 70prosent basisbevilgning. Basisbevilgningen benyttes etter klare kriterier til kvalitetsutvikling i forskningen, som vitenskapelig publisering, egenfinansiering av PhD-stipend, egenandel i internasjonale forskningsprosjekter mv.

Abelia mener at...

...basisbevilgningen til forskningsinstituttene bør heves og harmoniseres med de instituttene en samarbeider og konkurrerer mest med i Europa.

Forskningsmidler må fordeles i åpen konkurranse 

Offentlige forskningsmidler må lyses ut gjennom Forskningsrådets konkurransearenaer for å sikre best kvalitet, best samfunnsnytte og best ressursutnyttelse.

Direkte tildelinger til statlig eide miljøer stimulerer ikke konkurranse nasjonalt eller internasjonalt. Direkte tildeling svekker også tilliten til forskning. De beste ideene og de beste forskningsmiljøene må vinne fram. Da benyttes fellesskapets ressurser best og vi får best forskning ut av midlene.

Abelia mener at...

...økningen i forskningsmidler må fordeles gjennom Forskningsrådet, slik at fellesskapets midler styres mot den forskningen som har høyest kvalitet og gir mest samfunnsnytte.

PhD i instituttsektoren

Samfunnet må ha beredskap for å møte utfordringer med kunnskap, også utfordringer vi ikke kjenner innholdet i eller omfanget av i dag. Da må forskerutdanningen styrkes og i større grad rettes mot samfunnets behov. Flere NæringsPhD, OffentligPhD og InstituttPhD er viktig for å styrke næringslivets og offentlige virksomheters evne til å ta i bruk forskning.

Abelia mener at...

...antall PhDstillinger til næringslivet, offentlig sektor og forskningsinstituttene må økes for å øke omstillings- og innovasjonskapasiteten i samfunnet.

Skatt i instituttsektoren

Forskningsinstituttene og Skattedirektoratet har over tid avklart instituttenes skatteposisjon. Skattedirektoratets avklaring av skillet mellom skattepliktig og ikke-skattepliktig forskningsvirksomhet er gitt i form av en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet i 2014. FFA har utarbeidet et sammendrag til instituttene. Forskningsinstituttene er fritatt fra eiendomsskatt.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: