- Det er en flott når en som arbeider ved de praksisnære forskningsinstituttene også kan forsvare doktorgraden i det instituttet der han faktisk har utført doktorgradsarbeidet. Honnør til Aalborg Universitet, gradsgivende institusjon, som velger å legge disputasen til Sogndal. Det illustrerer også at god forskning kan skje utenfor de store byene, forskningen er global, sier Landstad.

Miljøproblemene løst eller flyttet?

Walnum forsvarer sin doktorgrad med avhandlingen «Fixing or transferring environmental problems in the transport sector?». Avhandlingen adresser hvordan negative miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom «forskyvingseffekter» knyttet til transport. Med forskyvingseffekter menes at miljøproblemene blir flyttet over på andre områder.

Transport står globalt for ca. 25 prosent av de energirelaterte klimagassutslippene, og over halvparten av verdens oljeforbruk. Videre har klimagassutslipp knyttet til transport økt mest sammenlignet med andre sektorer i perioden 1970-2010. Skal en lykkes med drastisk reduksjon av klimagassutslipp, er det derfor sentralt å få til utslippsreduksjoner i transportsektoren.

Les mer om Walnum og hans avhandling her