Naturressurser til salgs

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Hege Skryseth

Hege Skryseth er daglig leder i Kongsberg Digital.

Norge har svært gode forutsetninger for å gjøre fornybar energi til en viktig kilde til inntekter i fremtiden, skriver Hege Skryseth.

Vi sitter på ressurser og kompetanse som verden både trenger og vil ha.

I likhet med hva olje og gass har vært og fortsatt er, er fornybare energiressurser en av Norges viktigste ressurser og fremtidige konkurransefortrinn. Energiforvaltning er vel så mye næringspolitikk som det er energipolitikk.

Norge og norsk sokkel besitter enorme energiressurser: olje og gass på norsk sokkel og vannkraft i elver og vassdrag, og vi har gode forutsetninger for utbygging av vindkraft på land og til havs, og også for solenergi, bergenergi og andre fornybare energikilder.

Vårt fremste flaggskip

Vannkraften, som i dag er vårt desidert fremste flaggskip innen fornybarområdet, er ikke bare en energiressurs for Norge, den er også «Europas batteri» ifølge visepresidenten i EUs energikommisjon, Maros Sefcovic.

Vi besitter en ressurs vi kan eksportere og som vi har verdensledende kompetanse på. Fornybarnæringen sysselsetter mer enn 20.000 i Norge i dag, og langt flere kan og bør det bli.

Innen fornybar energi har vi tilsvarende attraktive ressurser som det olje og gass er og har vært. Store internasjonale aktører ser med stor interesse på fornybarfeltet og konkurransen om å levere tjenester og løsninger, og også for å kjøpe ressursene med betydelige investeringsmuskler.

I 2015 ble det ifølge konsulentselskapet EY investert 329 milliarder dollar i fornybar energi, ny rekord. Det er betydelige bevegelser innen fornybarfeltet, og investeringstakten øker.

Eksportvare for Norge

Vindparken som er under utbygging på Tellenes i Rogaland, vil ved ferdigstillelse i 2017 være den største operative vindparken i Norge.

Nylig ble denne vindparken kjøpt opp av det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, et av verdens største investeringsfond og ledende innen fornybar energi. Med i avtalen kom en 12-årsavtale med Google om kjøp av energi fra parken, slik at også denne energiressursen er en eksportvare for Norge.

Vi skal ikke ha overdreven proteksjonisme på disse ressursene, men vi skal ha et veldig bevisst forhold til hvordan vi forvalter ressursene og den kompetansen som eksisterer og som også skal videreutvikles innen fornybarområdet.

Vi ville ikke hatt den kompetansen vi har innen olje- og gassdomenet hvis vi hadde solgt ut ressursene, tjent pengene der og da, og sittet på utsiden mens feltene ble bygget ut og teknologien og kompetansen utviklet.

Energiforbruk fra fornybare kilder

Gitt energiprognosene for fremtiden hvor fornybare ressurser tar en stadig økende andel av energiforbruket til fossile energikilder, sitter vi på ressurser og kompetanse som verden både trenger og vil ha. Det er ikke overraskende at store internasjonale selskaper som for eksempel BlackRock, ser store muligheter innen dette området.

Nylig besøkte jeg India, og et av verdens mest folkerike land har ambisiøse mål om hurtig utbygging av bærekraftig energiproduksjon for en befolkning på over én milliard med et hurtig voksende energibehov.

Innen 2030 skal landet få 40 prosent av sitt energiforbruk fra fornybare kilder, og bare innen 2022 skal de doble dagens vindkraftproduksjon. India er en av flere nasjoner som ser utenfor egne landegrenser når det gjelder investeringer og kompetanse.

Kina, USA og Tyskland er andre store nasjoner som har vedtatte mål som stiller store krav til utbygging og ikke minst kompetanse innen fornybarfeltet. Norge har også ambisiøse mål for omstilling til lavutslippssamfunnet.

En kilde til viktige inntekter i fremtiden

Regjeringens energimelding som ble presentert tidligere i år, er og blir svært viktig. Dette var den første meldingen på mange år, og den kommer på et kritisk tidspunkt. Vi trenger en omfattende, aktiv, dynamisk og helhetlig politikk på området som tar for seg hele spekteret innen fornybarfeltet – produksjon til eget forbruk, eksport, investeringer og kompetanseutvikling.

Innen sistnevnte kategori er det et stort spekter av digitale tjenester med betydelig forretningsmuligheter for Norge gitt forutsetningene innen det digitale og de fornybare energikildene vi besitter. Det ligger store muligheter innen fornybarsegmentet, og Norge har svært gode forutsetninger for å gjøre fornybar energi til en viktig kilde til inntekter i fremtiden.

For å styrke posisjonen vår ytterligere, må vi intensivere innovasjonstakten, og vi må ha et tett samarbeid mellom myndigheter, næringsaktører og virkemiddelapparat.

Energi er ikke lenger bare et spørsmål om eget forbruk, det er vel så mye aktiv næringspolitikk.

Hege Skryseth er administrerende direktør for Kongsberg Digital, et selskap som er del av Kongsberg Gruppen hvor Skryseth i tillegg er Chief Digital Officer. Hun er også styremedlem i Abelia.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: