Abelia om Norge mot 2025

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Regjeringen har satt ned utvalget «Norge mot 2025», som nylig leverte sin rapport. Abelia mener at rapporten mangler en plan for hva vi som nasjon skal gjøre med de utfordringer som beskrives.

Rapporten ser på grunnlaget for verdiskaping, produksjon,
sysselsetting og velferd etter pandemien.

Koronapandemien har vært et kraftig sjokk for norske bedrifter og husholdninger. Staten har blitt påført enorme utgifter. Samtidig ser vi at koronakrisen også har stimulert til endring som ikke bare er negativ. Om dette hersker det bred enighet, og utredningen om Norge mot 2025 gir i likhet med regjeringens perspektivmelding en god oversikt. 

Derimot setter ingen av disse dokumentene en retning for Norge. Det legges ikke opp til noen plan for hva vi som nasjon skal gjøre med de utfordringer som beskrives med et snevert økonomisk analyseapparat. 

Dette tok vi for kort tid opp i et høringsinnspill til regjeringen. Blant våre hovedpunkter var følgende:

  • Skal Norge møte utfordringene som skisseres av utvalget mener Abelia det er et behov for en storsatsing på forskning, innovasjon og utvikling. Norsk økonomi må få flere ben å stå på, noe vi får gjennom ny kunnskap, nye løsninger for fremtidig næringsliv og norske arbeidsplasser.
  • Vi trenger en mer kraftfull reorientering av det næringsrettede virkemiddelapparatet for å støtte oppunder de store utfordringene norsk økonomi står overfor: Det må være mer tverrfaglig, kunnskapsbasert, eksportrettet og tilrettelegge for en diversifisert næringsstruktur.
  • Abelia støtter en tilnærming gjennom såkalte samfunnsoppdrag eller 'missions', hvor offentlige virksomheter i samarbeid med næringsliv og ideelle kunnskapsmiljøer setter en retning for hvordan vi kan løse store sektorovergripende samfunnsutfordringer i fellesskap.
  • Det haster bygge digitaliseringskompetansen gjennom blant annet å øke antall studieplasser og tilbudet av spesialiserte IKT utdanninger. Kvaliteten og arbeidsrelevansen i IKT-utdanningene må styrkes, samtidig må det finnes flere muligheter til kompetanseutvikling og omskolering. 

Les hele høringsinnspillet fra Abelia til rapporten "Norge mot 2025" her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: