Det grønne skiftet

Politisk sak, Bærekraft

Publisert

Myndighetene og næringslivet må samarbeide om å ta Norge i den grønnere retning.

Myndighetene og næringslivet må samarbeide om å ta Norge i den grønnere retning.

Myndighetene og næringslivet må samarbeide om å ta Norge i den grønnere retning.

Vår påvirkning på klimaet utgjør vår tids største utfordring. Det stiller det store krav til omstilling i næringslivet for å finne bærekraftige løsninger. Samtidig gir det norske bedrifter muligheter til utvikling av nye produkter og tjenester som har et globalt marked.

Abelia mener myndigheter og næringsliv må samarbeid om å ta Norge i en grønnere retning. Myndighetene må legge bedre til rette for et bærekraftig næringsliv, og stille strengere krav til bærekraft og innovasjon i sine anskaffelser. Næringslivet må finne fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, samtidig som de reduserer sitt klimatiske fotavtrykk

Abelia mener spesielt tre områder blir sentrale fremover:

 • Delingsøkonomi og ressurseffektivitet
  Det grønne skiftet handler først og fremst om bedre bruk av ressursene: Vi må gjøre mer med mindre. Naturressurser må brukes der de gir størst nytte, med minst mulig svinn. Ny teknologi gir oss gode muligheter for å produsere maskiner og prosesser som er langt mer effektive i sin omgang med energi og ressurser. 

 • Sirkulær økonomi
  Dagens økonomi er i stor grad lineær fra produksjon til destruksjon, og kjennetegnes av "bruk og kast". Nå vokser det imidlertid frem en sirkulær økonomi  der ressursene går inn i et kretsløp. Ny teknologi og tjenesteproduksjon gir muligheter for å bruke ressursene bedre og flere ganger gjennom utvidet levetid for produkter til gjenvinning av materialer som nye råvarer.

 • Smarte byer og samfunn
  Over halvparten av jordens befolkning bor allerede i byer, og frem mot 2040 vil andelen stige til 70 prosent. Det ligger store muligheter for de som kan utvikle tjenester og infrastruktur for smarte byer og bærekraftige samfunn. 

Det finnes en rekke barrier som hindrer et grønt skifte:

 • Umodne markeder og begrenset kapitaltilgang
  Dette utfordrer utvikling og kommersialisering av nye produkter og tjenester. Det kreves mye forskning og utvikling for å finne bærekraftige løsninger, og da er det nødvendig med investeringer og etterspørsel som kan stimulere dette.

 • Innovative offentlige innkjøp
  Offentlig sektor kjøpte varer og tjenester for 462 milliarder kroner i 2014. En slik innkjøpsmakt kan brukes til å stiller sterkere krav til innovasjon og bærekraft i bestillingene. Imidlertid er offentlige innkjøpere ofte fokusert på allerede kjente løsninger til lavest mulig pris, mens bærekraft sjelden inngår som kriterium. Lite fleksible offentlige innkjøpsprosesser gir ikke tilstrekkelig rom for innovasjon og utvikling.

 • Omstilling er vanskelig og smertefullt
  Mange aktører i næringslivet vil oppleve som langt mer konfortabelt å fortsette med dagens etablerte og vellykkede forretningsmodeller. Med begrenset krav til omstilling fra myndighetene, er det få incentiver til å endre en butikk som går rimelig bra. Det vil også være formålstjenlig for solnedgangsaktører å legge kjepper i hjulene for nye fremtidsrettede aktører som utfordrer deres markeder.

Abelia mener:

 1. Staten må bruke sitt eierskap i norsk næringsliv for å dreie det i bærekraftig retning.
 2. Norge bør sette et prosentmål for hvor mye av Statens pensjonsfond - utland som skal invetseres i grønne næringer.
 3. Kommersialiseringen av miljøvennlig forskning må styrkes gjennom å øke presåkornfondet med 50 millioner kroner og Forskningsrådets FORNY2020-program med 90 millioner kroner.
 4. Det bør utarbeides en offentlig utredning (NOU) for delingsøkonomi som vektlegger grønne muligheter, utfordringer og konsekvenser. Områder som skatt, arbeidsliv og forbrukerrettigheter står sentralt.
 5. Det bør etableres en tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser på 75 millioner kroner.
 6. Det bør legges 500 millioner kroner i et såkornfond for grønn teknologi.
 7. Det bør settes av minst 130 millioner kroner i statsbudsjettet 2017 til forskning innen klima, miljø og miljøvennlig energi. Samtidig bør det være en opptrappingsplan slik at klimaforskning styrkes med én milliard kroner over de neste fem årene.
 8. Det bør innføres miljøkrav for offentlige anskaffelser, for eksempel gjennom krav om klimavennlige bygg fra Statsbygg og Forsvarsbygg. Alle statlige anskaffelser på bygg må inkludere livsregnskap.
 9. Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge bør trappes opp til 500 millioner kroner innen 2018, med en økning på 100 millioner i statsbudsjettet 2017.
 10. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO KS har gitt god effekt, og må få tildelt økte midler. Det må settes måltall for bruk av innovative offentlige anskaffelser.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: