Abelia

Innhold

Vedtekter

Innovasjon

Publisert

Vedtekter for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Revidert i årsmøtet 15.3 2011.

§ 1 FORMÅL

FIN skal være en interesseorganisasjon for innovasjonsselskaper. FIN skal være en ideell organisasjon uten økonomisk formål.

FIN skal spesielt arbeide for:

 • økt satsing og større bevilgninger til innovasjon i Norge
 • bedre rammebetingelser for innovasjon
 • mer risikokapital til nyetableringer
 • at medlemmene kan styrke hverandre (felles strategier)
 • et nært og godt samarbeid med virkemiddelapparatet og myndighetene
 • et nært og godt samarbeid med etablert næringsliv

§ 2 MEDLEMMER

Medlemmer i FIN er norske innovasjonsselskaper med en forretningsidé som omfatter det å skape og å bidra til at kunnskapsintensive vekstbedrifter lykkes. Dette må omfatte en eller flere av følgende hovedoppgaver (a-e):

nettverksoperatør for innovasjons- og ekspertiseprogrammer
kommersialisering av ideer basert på forsknings- og utviklingsresultater fra næringsliv, akademia og/eller offentlige institusjoner.
utvikling av bedrifter gjennom inkubatorvirksomhet.
tilby eller forvalte risikokapital/ fond til bedrifter som inngår i medlemmenes portefølje
tilrettelegging av nyskapingsarenaer hvor foregående aktiviteter a-d skal gjennomføres.

Styret i FIN avgjør søknader om medlemskap i foreningen. Styrets beslutning kan ikke påklages.

§ 3 SPONSORER OG VIRKEMIDDELAKTØRER

Sponsorer og virkemiddelaktører som støtter FIN kan delta i foreningens aktiviteter slik styret til en hver tid bestemmer. Nærmere regler og betingelser for sponsorer og virkemiddelaktører fastlegges av styret med mindre de følger av vedtektene.

§ 4 STYRE

FIN ledes av et styre bestående av inntil 6 styremedlemmer. Inntil 2 av styremedlemmene kan være ledere av programområder. Daglig leder og leder av et programområde hos et medlem er valgbare styremedlemmer. Det velges ikke vararepresentanter. Styremedlemmers funksjonstid er 2 år og med mulighet for gjenvalg. Styrets sammensetning skal representere medlemsmassen på en hensiktsmessig måte. FIN vil arbeide for å oppnå en best mulig fordeling av kvinner og menn i sitt styre, i fagrupper og i foreningens aktiviteter.

 • Styrets leder velges av årsmøtet for 2 år av gangen og med mulighet for gjenvalg.
 • Styret skal ha ansvaret for den daglige ledelse av FIN i henhold til budsjett vedtatt av årsmøtet.

§ 5 TEGNING AV FORENINGEN

Foreningen tegnes av styrets formann og et styremedlem eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet har til oppgave å;

 • godkjenne beretning, regnskap og budsjett
 • vedta vedtektsendringer
 • oppnevne revisor
 • fastsette kontingentens størrelse
 • velge styreleder og styremedlemmer
 • velge valgkomité
 • fastsette godtgjørelse til styret, herunder fastsette maksimal timesats (ref § 7).

Sponsorer og virkemiddelaktører inviteres til årsmøtet men har ikke stemmerett.

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Medlem som ikke kan møte kan la seg representere ved fullmektig. Skriftlig fullmakt må medbringes på møtet eller være oversendt styreleder før møtet.

Styret skal forberede saksinnleggene til årsmøtet med unntak av forslag til styremedlemmer som forberedes av valgkomiteen. Tidspunktet med dagsorden for årsmøtet skal kunngjøres så tidlig som mulig og senest 14 dager før møtet skal finne sted. Saksunderlag og valgkomiteens innstilling skal oversendes medlemmene senest tre arbeidsdager før årsmøtet.

§ 7 GODTGJØRELSER

Selskapet som det enkelte styremedlem representerer dekker arbeidskostnaden for deltagelse i styremøtene. Ekstrautgifter for styremedlemmet i forbindelse med reise til styremøtene dekkes av foreningen. For oppgaver ut over møtene og innenfor rammer som avtales i styret og som styret må påse at det er dekning for kan foreningen betale en godtgjørelse som tilsvarer 1,6 pro mille av nominell årslønn minus en egeninnsats på 25 %. Timesatsen begrenses oppad til en sats som fastsettes av årsmøtet.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

Beslutning om endring av vedtekter fattes med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Hvis det i løpet av året skulle oppstå uforutsette saker som styret etter beste skjønn mener burde være behandlet i årsmøte skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Hvis styret etter enstemmig vurdering mener saken kan vente skal den behandles på kommende ordinære årsmøte. Frist for kunngjøring med dagsorden av ekstraordinært årsmøte er en uke.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: