Abelia

Innhold

Høring, Forskning

Publisert

Forslaget til statsbudsjett 2016 - forskning

Regjeringens budsjettforslag er en tydelig styrking av næringsrettet forskning og innovasjon, internasjonalt forskningssamarbeid med mer. Her kommentere vi noen momenter i budsjettforslaget.

Vi viser til vår anmodning om å møte i komiteens budsjetthøring og vil med dette kommentere regjeringens budsjettforslag ihht bruken av virkemiddelet "avbyråkratisering og effektivisering" av forskningsbevilgninger til fristilte forskningsinstitutter. Kap 287, 920 m.fl.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning må følges opp på alle prioriteringene

FFA er svært glad for at Langtidsplan for forskning og høyere utdanning er forpliktende på langsiktig bevilgning av ressurser tilforskning. Forslag til statsbudsjett 2016 følger godt opp realisering av Langtidsplanen ved styrking av den grunnleggende/verdensledende forskningen (science for science) og den næringsretta forskningen (science for competitiveness), samt på stimulering tilå delta i Horisont 2020. Derimot er Langtidsplanens satsing på forskning for å løse de store samfunnsutfordringene (science for society) svakere i2016-budsjettet. FFA mener at:

  • Langtidsplanen må gi konkrete opptrappi nger også på områdene Klima og miljøvennli g energi og Fornyel se i offentlig sektor. Vi mener det må etableres forpliktende økonomiske rammer også på disse områdene.

Fremtidens samfunnsliv og næringsliv kjenner vi ikke,men vi vet at det vil være kunnskapsbasert. Regjeringens mål om at forskning skal utgjøre 3% av BNP innen 2030 er ambisiøst og viktig på veien mot et kunnskapsbasert samfunn. Med regjeringens budsjettforslag for 2016 nås målet om 1% av BNP til offentlig finansiert forskning,et viktig skritt. Skal 3% målet nås, må den offentlige forskningsinnsatsen øke ytterligere i en overgangsperiode for å utløse investering iforskning i og for næringslivet. Veksten må rettes mot næringsrettet forskning og stimulere næringslivet tilå øke sin forskningsaktivitet og -investering.Løsningen ligger i samspill mellom private og offentlige virksomheter og forskningsmiljøene, nasjonalt og internasjonalt. FFA mener at:

  • For at Norge skal gjennomføre de nødvendige l angsi ktige omstilli ngene i næringslivet. mener vi at myndighetenes forskningsi nnsats må utgjøre 1 , 2% av BNP i en overgangsperiode.
Basisbevilgning til forskningsinstituttene må ikke reduseres

FFA er glad for at basisbevilgningen til de selvstendige forskningsinstituttene er videreført med helårskompensasjon for inkludering av nytt institutt iordningen,Uni Research. Norske selvstendige forskningsi nstitutter har en basisbevilgning på 10% igjennomsnitt, som er meget lavt iforhold tilde forskningsmiljøer en samarbeider og konkurrerer med nasjonalt og internasjonalt.

Effektivisering i statlig virksomhet

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at departementene opprettholder nivået på basisbevilgning til forskningsinstituttene med kompensasjon for prisøkning, men deretter har en lagt tilgrunn en reduksjon i basisbevilgningen tilinstituttene på 0,5% som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Det heter iforslag til statsbudsjett del I) kap 8.1at
"Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen gir insentiver til mer effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for prioriteringer istatsbudsjettet. Reformen innebærer at deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres ide årlige budsjettene tilfellesskapet. Den årlige overføringen til fellesskapet settes til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Samlet sett er overføringen tilfellesskapet som følge av reformen beregnet til 1,5 mrd. kroner i 2016. Kravet om

mindre byråkrati og mer igjen for pengene gjelder alle statlige virksomheter som mottar driftsbevilgninger fra statsbudsjettet. Det legges til grunn atforslaget gjelder forvaltningens driftsutgifter på postene 01til 29. Nettobudsjetterte virksomheter som universiteter, høyskoler ogforskningsinstitusjoner er inkludert i reformen."

De fristilte forskningsinstituttene er ikke del av statsforvaltningen, ei heller nettobudsjetterte virksomheter. Forskningsinstituttene er selvstendige enheter, typisk stiftelser eller aksjeselskaper med ikke-erverv tilformål. Budsjettpostene for basisbevilgningene til forskningsinstituttene ligger på postene 50-57. Basisbevilgningen benyttes etter klare kriterier tilkvalitetsutvikling iforskningen,som vitenskapelig publisering,egenfinansiering av PhD­ stipend,egenandel iinternasjonale forskningsprosjekter mv. Reduksjon i direkte forskningsbevilgninger som basisbevilgningen til forskningsinstituttene vil ikke bidra til mål om effektivisering eller avbyråkratiseri ng istatlig forvaltning eller administrasjon. Derimot vilkutt i basisbevilgningen medføre redusert akademisk frihet, svekket
evne til langsiktig kunnskapsoppbyggi ng og svekket effekt av økte bevilgninger tilStim-EU,fordi grunnbevilgningen også inngår iegenandelen i Horisont 2020 prosjekter. Dette tror vi ikke var hensikten med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Det vil være en vanskelig oppgave å skille ut basisbevilgningen til forskningsinstituttene idet framlagte forslaget til statsbudsjett. FFA har derfor følgende forslag:

  • Basisbevilgni ngen til forskni ngsinstituttene bli r priskompensert. Teknisk reduks jon på 0,5% i basisbevilgn i ngen til forskningsinstitutter i de ulike departementene blir i2016 kompensert med tilsvarende beløp med tillegg for 0,5% på den aktuelle posten for basisbevilgning.
  • Fra 2017 inngår i kke basisbevilgni ngen i grunnlaget for tiltak for avbyråkratisering og effektiviseri ng i statli ge virksomheter.
SkatteFUNN som virkemiddel i kunnskapsbaserte næringer

SkatteFUNN er et effektivt virkemiddel for økt FoU-aktivitet i næringslivet og det er positivt at fradragsrammene foreslås økt i 2016. For de kunnskapsbaserte bedriftene, virker likevel de lave timeratene iSkatteFUNN ordningen begrensende på bruken av SkatteFUNN-ordningen. FFA mener derfor at:

  • For at Skatte-FUNN skal være et godt virkemiddel for bedriftene, må timesatsene i Skatte FUNN økes ti l samme nivå som satsene innenfor Forskningsrådets prosjekter.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: