Grønn plattform styrkes med 100 millioner kroner

Nyhet, Forskning, Statsbudsjettet

Publisert

#205

Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA)

I revidert nasjonalbudsjett 2021, som ble lagt frem i dag, foreslår regjeringen å styrke grønn plattform med ytterligere 100 millioner kroner. - Bra, men ikke tilstrekkelig, mener Forskningsinstituttenes Fellesarena.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) å øke rammen for Grønn Plattform med 100 mill kr i 2021, derav 30 mill kr til Forskningsrådet, 60 mill kr til Innovasjon Norge og 10 mill kr til SIVA.

FFA mener Grønn Plattform vil være et treffsikkert virkemiddel for å møte utfordringene Norge står overfor etter pandemien, i et langsiktig perspektiv.

- Det er bra at grønn plattform styrkes, men utvidelsen er langt fra tilstrekkelig. Vi må satse mer på forskningssamarbeid for å skape et konkurransedyktig næringsliv som øker verdiskapingen innenfor rammene av bærekraft og lavutslippssamfunn, sier Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Landstad poengterer også at regjeringen burde økt rammen og satt en ny søknadsfrist for tilleggsbevilgningen til Forskningsrådet.

-En rekke bransjer og bedrifter har ikke hatt mulighet til å konkurrere i denne første søknadsrunden med søknadsfrist 12.mai. Grunnen er at søknadsfristen ble flyttet fra september til mai på svært kort varsel. I kombinasjon med at det kreves store konsortier og store søknadsbeløp pr prosjekt, er dette krevende for mange bedrifter, sier Landstad.

FFA mener det må lyses ut friske midler med ny søknadsfrist, slik at de innovative, mindre bedriftene også kan delta.

- Det vil være svært uheldig hvis det nye næringslivet som unge bransjer med nye ideer, mindre bedrifter og bedrifter uten etablert forskningssamarbeid, ikke får anledning til å delta i konkurransen om den store forsknings- og innovasjonssatsingen som Grønn Plattform innebærer, sier Landstad. Det vil Norge tape på.

FFA vil derfor foreslå at:

  • Grønn Plattform gis en tilleggsbevilgning på 250 mill NOK i RNB 2021, derav 150 mill NOK til Forskningsrådet.
  • Midlene lyses ut som hovedprosjekt i 2021 med tilstrekkelig tid mellom utlysning og søknadsfrist og mindre nedre ramme på prosjektstørrelse, slik at også bransjer uten sterke forskningstradisjoner kan delta i konkurransen.
  • For å sikre norske bedrifter et langsiktig konkurransefortrinn, må det stilles krav til forskningshøyde i prosjektene.

Om Grønn plattform

  • Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Plattformen er en egen inngang til virkemiddelapparatet for grønne prosjekter.
  • Tiltaket bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova.
  • Fra tidligere er det satt av 1 milliard kroner over fordelt over tre år til tiltaket.
  • I 2021 er det bevilget 333 millioner kroner til plattformen. Forslaget innebærer at bevilgningen for 2021 økes til 433 millioner kroner.

 

Les mer og søk om midler på www.gronnplattform.no  

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: