Abelia

Innhold

Innspill om forskning til statsbudsjettet 2019

Dette er FFAs innspill om forskning til statsbudsjettet for 2019.

Oppsummert har FFA tre hovedprioriteringer for Statsbudsjettet 2019. Anbefalingene er basert på OECDs anbefalinger for det norske innovasjons- og forskningssystemetinstituttevalueringer gjennomført av internasjonale panel i regi av Forskningsrådet, vår anbefaling for instituttpolitikken og FFAs innspill til revisjon av Langtidsplanen.

1. Offentlig investering i forskning økes til 1,25% fram til 2030

Offentlig investering i forskning økes fra 1% av BNP til 1,25% av BNP, og slik at denne veksten brukes til å stimulere til privat og offentlig investering i FoU. Verdiskapingspotensialet i anvendt forskning må tas ut. Kommersialisering og samfunnsanvendelse må gis prioritet gjennom økt vekt på virkemidler og prosesser for anvendelse. Virkemidlene må utvikles i samarbeid mellom aktørene og Forskningsrådet.

2. Øke basisbevilgningen til de selvstendige instituttene

Basisbevilgningen til alle forskningsinstitutter med basisbevilgning fra Forskningsrådet økes til 25% over en 5-års periode (målt i 2016-tall). Økningen i basisbevilgning bør rettes mot de prioriterte områdene i Langtidsplanen og dermed sikre at en bygger langsiktig anvendt forskning på de viktigste områdene for samfunnet. Ny strategisk basisbevilgning bør gis innretning etter dialog mellom departement/Forskningsråd og institutt. Deltakelse i EU-forskning bør gjøres mulig ved å gi deltakelse i EU-prosjekter samme rammebetingelser som norskfinansierte forskningsprosjekter, dvs fullkost. Stim-EU bør også endres slik at økt samarbeid mellom forskningsinstituttene og norske offentlige og private virksomheter i EU-prosjekter stimuleres. En forpliktende opptrappingsplan over 5 år forankres i Langtidsplanen. I 2019 betyr dette økning i basisbevilgningene i alle relevante departementer på til sammen 180 mill kr.

3. Etablere langsiktige forskningssentra for fremragende utfordringsdrevet forsking innrettet mot Langtidsplanens tematisk prioriterte områder.

Forskningen skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Senter på prioritert tema i Langtidsplanen utpekes etter åpen konkurranse i Forskningsrådet og gis en basisfinansiering på nivå med tilsvarende miljø i andre land (50%). Samlet ramme for alle de tematiske områdene utgjør minimum 250 mill NOK pr år. Størrelse og organisering vil avhenge av forskningsområde og forskningsmiljøene som inngår. Bevilgning pr senter kan variere fra 5 mill NOK til 15 mill NOK pr år.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: