Abelia

Innhold

Høring, Forskning

Publisert

Høringsuttalelse fra FFA til revisjon av vedtektene for Norges forskningsråd

FFA mener at utnevnelse av Forskningsrådets hovedstyre må skje med et best mulig utvalg av kvalifiserte kandidater.

FFA takker for muligheten tilå gi uttalelse og gir idet følgende våre merknader til forslag til endring av vedtektene for Forskningsrådet. 

FFA har ingen merknad til at oppnevning av Forskningsrådets hovedstyre flyttes fra Kongen ved kongelig resolusjon til Kunnskapsdepartementet, gitt at en sikrer tverrdepartemental deltakelse i forarbeidet til oppnevningen.

FFA mener at utnevnelse av Forskningsrådets hovedstyre må skje med et best mulig utvalg av kvalifiserte kandidater. Det kan oppnås ved å konsultere for eksempel næringslivets organisasjoner, kommunesektorens organisasjon,helseregionene, UHR og FFA.Konsultasjon bør skje enten ved å invitere bredt tilå spille inn kandidater, eller ved oppnevning av en valgkomite. En valgkomite kan bidra til et bredt utvalg av kandidater og tilå utforme et helhetlig forslag til sammensetning av hovedstyret. Det vil fremdeles være mulig for utnevnende organ å gjøre egne vurderinger på tvers av valgkomiteens forslag. En valgkomite bør være sammensatt av personer med variert bakgrunn fra de ulike forskningssektorene,næringsliv og samfunnet for øvrig. Forskningsrådets vedtekter §4 bør regulere slik konsultasjon.

FFA mener at Forskningsrådets vedtekter §4 bør si noe om sammensetningen av hovedstyret. Dette kan gjøres ved at vedtektene fastslår at hovedstyret skal settes sammen av personer med bred innsikt igrunnleggende og anvendt forskning,næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig og skal reflektere de forskningsutførende sektorene og brukere av forskningen .Alternativt kan instruks for en ev valgkomite regulere det samme.
FFA mener at forslaget om forskriftsfesting av dagens praksis mht klagerett §9 er fornuftig. FFA vil foreslå at en samtidig med at en gjør vedtektsendringene som er utredet fra
Kunnskapsdepartementet, også gjør følgende endringer i Forskningsrådets vedtekter for å oppdatere vedtektene i henhold tildagens praksis:

§2 a) Hovedoppgaver endres slik at den samsvarer bedre med formålet i§1,til:
Norges forskningsråd skal
a) ivareta grunnleggende og anvendt forskning, arbeide for utvikling av fag og disipliner og for flerfaglighet iforskning

§3 Organisering, pkt b) endres til:
b) forskning og innovasjon iog for næringslivet og offentlig sektor

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: