Høringsnotat til utdannings- og forskningskomiteen om  forskning i statsbudsjettet 2020 fra FFA

Les FFA sine budsjettinnspill sendt til Stortingets Utdannings- og forskningskomité her.

Oppsummert har FFA følgende konkrete forslag for 2020:

  • For å realisere Stortingets mål om nødvendige langsiktige omstillinger i næringsliv og samfunn, må myndighetenes forskningsinnsats trappes opp, ikke ned, i en overgangsfase til 2030. Økningen må styrke forskning på bærekraftige miljøløsninger for samfunnet og grønn omstilling i næringslivet og som bidrar til modernisering i offentlig sektor. Veksten i forskningsmidlene må fordeles via Forskningsrådets konkurransearenaer. For å dekke de økte kostnadene, bør en se på muligheten for endringer i Skattefunn og omdisponere til andre FoU-virkemidler som gir størst addisjonalitet, innrettet mot samfunnets grønne skifte
  • På Kunnskapsdepartementets budsjett, gis basisbevilgningen til de samfunnsvitenskapelige instituttene en økning ut over regjeringens budsjettforslag (kap 287, post 57) på kr 5 mill kr i 2020, til 223 mill kr.
  • Stim-EU pilot utvides i 2020 til å gjelde alle forskningsinstitutter med mindre enn 25% basisbevilgning
  • Basisbevilgningen til alle forskningsinstitutter med basisbevilgning fra Forskningsrådet økes til 25% over en 5-års periode. Økningen i basisbevilgning skal rettes mot de prioriterte områdene i Langtidsplanen og sikre at en bygger langsiktig anvendt forskning på de viktigste områdene for samfunnet
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-ordningen) styrkes i 2020 med 40 mill kr på Kap 285, post 53

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: