Abelia

Innhold

Høring om revisjon av vedtektene i Norges forskningsråd

Dette er høringsuttalelse fra FFA om revisjon av vedtektene for Norges forskningsråd.

Vi viser til høringsbrev av 4.juli 2018 og takker for muligheten til å avgi synspunkter på forslag til nye vedtekter for Forskningsrådet.

Styret i FFA er i all hovedsak enig i forslag til nye vedtekter for Forskningsrådet. Styret for Forskningsrådet bør være et strategisk organ med helhetlig ansvar og myndighet innenfor overordnede mandat og rammer. Et vedtektsfestet prinsipp om at hovedstyret fastsetter rådets organisering gis derfor tilslutning.

Styret i FFA er enig i at styret i Forskningsrådet må ha en bred geografisk og faglig sammensetning, men også bred sektortilhørighet, for å sikre legitimitet i styrets beslutninger. Styret i FFA mener derfor at Forskningsrådets vedtekter også må fastsette at sammensetningen på alle styrenivå i Forskningsrådet skal reflektere de ulike forskningsutførende sektorenes relative tyngde i bruken av Forskningsrådets midler. Dette mener vi er viktig for både legitimitet og kvalitet i styrets beslutninger.

For å få et best mulig sammensatt styre for Forskningsrådet, bør videre KD i forkant av oppnevning av nytt styre, innhente forslag til styremedlemmer fra en bredde av aktører. En slik prosess vil også styrke styrets legitimitet.

Forskningsrådets styre bør ha bred representasjon fra relevante sektorer og bør ha tilstrekkelig mange medlemmer til å ivareta dette. Vi tror det vil være lettere å ivareta god sektormessig representasjon hvis styret har 11 eller 13 medlemmer enn hvis det har 9 medlemmer.

Prinsipielt mener styret i FFA at styret i en virksomhet er et kollegialt organ. Alle styrets medlemmer er personlig valgt, bør ha samme rolle og trenger ikke ha vararepresentanter. Dette gjelder også styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Habilitetsregler vil regulere representanters rolle i relevante saker.

Last ned

Last ned høringsuttalelsen

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: