Abelia

Innhold

Høring, Forskning

Publisert

FFAs innspill til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

FFA mener lovutkastet er gjennomarbeidet og slutter oss til hovedtrekkene i endringene slik de kommer fram i lovframlegget.

Vi takker for invitasjonen til å møte i komiteens åpne høring på Prop. 158 L (2015–2016) Lov om organisering av forskningsetisk arbeid og vil med dette oppsummere FFAs merknader til lovforslaget. For mer utfyllende viser vi til høringsuttalelse av 1.10.2015 samt tilleggskommentar sendt 30.06.2016.

FFA mener lovutkastet er gjennomarbeidet og slutter oss til hovedtrekkene i endringene slik de kommer fram i lovframlegget. Forskningsetikkloven er omfattende og vi velger å kommentere særlig på kap.5. Forskere og forskningsinstitusjonenes ansvar og kap.6. Forskningsinstitusjoners plikt til å behandle forskningsetiske saker.
FFA mener at lovforslaget er nyansert og at momenter i høringsuttalelsene fra FFA er svart opp på en god måte på de fleste punkter. I vår uttalelse påpekte vi bl.a. at loven bør regulere institusjonenes ansvar for forskningsetikk, men ikke regulere hvordan den enkelte institusjon skal organisere arbeidet. Forskning foregår i ulike typer institusjoner med en stor variasjon i størrelse og kompleksitet. Det må gis rom for å organiserer det forskningsetiske arbeidet på ulike måter, tilpasset mangfoldet av forskningsinstitusjoner. Lovforslaget sier at forskningsinstitusjonene har et ansvar, skal ha et redelighetsutvalg og retningslinjer for behandling av mulig uredelighet. Ut over dette, er det opp til institusjonene å gi arbeidet en hensiktsmessig organisering. Dette mener vi balanserer behovet for tydelig plassering av ansvaret og samtidig at detaljene i organisering overlates til institusjonene. Ikke minst ansvaret for å bygge kultur for god forskningsetikk må finne sin lokale løsning.

Lovforslaget fastslår at Forvaltningsloven gjelder for forskningsetiske saker i forskningsinstitusjonene. Det er et spørsmål om også private forskningsinstitutter er underlagt Forvaltningsloven. Denne problemstillingen er ikke tydelig svart opp. Det slås videre fast at FEK er et forvaltningsorgan og forvaltningsloven gjelder. Det innebærer at berørte parter skal gis anledning til å uttale seg før FEK avgir uttalelse. Dette er en viktig klargjøring.

FFA er enig i presiseringene i dokumentet av at FEK (NENT, NESH, NEM) skal primært arbeide forebyggende og rådgivende for å fremme god og etisk forsvarlig forskning, mens Granskingsutvalget skal behandle konkrete saker om mulig uredelighet. Vi er også enige i at FEK bør utarbeide felles nasjonale forskningsetiske retningslinjer med ev fagspesifikke retningslinjer i vedlegg. FFA mener at dette viktige presiseringer som vil rydde i rolleforståelsene og legge til rette for godt samspill mellom forskningsinstitusjon, FEK og Granskingsutvalget. Styrking av oppgaver knyttet til veiledning for forskere og –institusjoner, støttes. FFA vil oppfordre FEK til også å tilby opplæring i forskningsetikk for forskere, gjerne ved hjelp av e-læringsmoduler.
FFA gikk i vår høringsuttalelse imot klagerett i redelighetssaker, mens lovframlegget fastlegger klagerett i alvorlige saker med Granskingsutvalget som klageinstans.

Videre gikk FFA imot rapporteringsplikt for forskningsinstitusjonene for alle saker som om mulig forskningsetisk uredelighet. Når lovutkastet slår fast klagerett og rapporteringsplikt til Granskingsutvalget for alle saker om mulig alvorlig brudd på forskningsetiske normer, mener FFA mener dette er hensiktsmessig, gitt at alvorlig gis en hensiktsmessig avgrensning.

De viktigste konsekvensene for forskningsinstituttene av lovendringen vil være:
  • Forskningsinstituttene må operasjonalisere det forskningsetiske ansvaret. Forskningsinstituttene kan samarbeide om etablering av redelighetsutvalg, noe som vil være viktig særlig for de mindre instituttene. Noen institutter har et slikt utvalg i dag, andre vil etablere et utvalg alene eller i samarbeid med nærliggende institutt eller UH-institusjon. Det må avklares om Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren kan utgjøre redelighetsutvalget hvis noen institutter ønsker det.
  • Alle institutter skal ha retningslinjer for arbeidet og skal ha rutiner for rapportering. Alle institutter skal også arbeide med opplæring og bevisstgjøring av sine ansatte og andre som arbeider på instituttets prosjekter. FFA utvikler nå en enkel e-læringsmodul for forskningsetisk dilemmatrening. Vi mener at FEK bør oppfordres til å tilby jevnlig etikkopplæring for forskere.
  • FFA har utarbeidet en veileder for forskningsetisk arbeid i instituttene (2015). Pba ny lov vil FFA revidere veilederen og utvikle forslag til praktiske samarbeidsløsninger lokalt og nasjonalt.

Last ned publikasjon

Her kan du laste ned notatet i .pdf-format

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: