Abelia

Innhold

FFAs høringsinnspill til industrimeldingen

Høringsuttalelse fra Forskningsinstituttenes fellesarena FFA til St. Meld. 27 (2016-2017) Industrien- grønnere, smartere og mer nyskapende

Vi takker for muligheten til å gi høringsinnspill til St.Meld. 27 (2016-2017) Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende.

Anbefaling fra FFA

Forskningsinstituttenes Fellesarena anmoder komiteen om å øke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene fra dagens 7% til internasjonalt nivå på 25% over en 5-års periode for å:

 • utnytte forskningsinstituttenes kompetanse og samarbeidsnettverk i næringslivet til en kobler- og katalysatorrolle for industriens forsknings- og innovasjonskapasitet og derved øke næringslivets egen forskningsinvestering på sikt
 • etablere likeverdig konkurranse med tilsvarende forskningsinstitutter i Europa, som har 25% - 40% basisbevilgning fra sine myndigheter
 • øke forskningsinstituttenes langsiktighet i faglig utvikling slik at instituttene kan bidra til å utvikle det ufødte næringslivet som hverken instituttene eller industrien har mulighet til å finansiere på egen hånd

FFA mener det er viktig at regjeringen i en tid med store behov for omstilling og fornying legger frem en egen melding for industrien under overskriften "ruste Norge for lavutslippsamfunnet". FFA er enig i hovedinnretningen i meldingen og vil støtter meldingens tydelige vektlegging på forskning og innovasjon. Vi vil særlig understøtte følgende forslag som kommer fram i meldingen:

 • videreføre den kraftige satsingen på næringsrelevant forskning og innovasjon. Særlig er BIA et virkemiddel hvor bevilgningene ikke er tilstrekkelige og hvor forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet og god relevans i dag ikke får finansiering, med det resultat at bedriftenes 50% finansiering heller ikke benyttes. Vi støtter Digital21 og Prosess21 som viktige prosesser for å identifisere potensiale og legge utviklingsstrategier i et bredt samspill av næringsliv, forskning og offentlig virksomhet.
 • videreføre satsingen på de innovasjonspolitiske tiltakene som har høyest effekt og effektive og velfungerende virkemiddelaktører. Ikke minst mener vi at sentra- og klyngesatsingen bør forsterkes og at Forskningsrådets konkurransearenaer må benyttes.
 • øke bevilgningene til muliggjørende teknologier, en avgjørende satsing både for eksisterende næringsliv og det ufødte næringslivet
 • styrke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene, både ved å ta opp SINTEF Raufoss Manufacturing AS i basisfinansieringsordningen så fremt de oppfyller kvalitetskravene, og øke nivået på basisbevilgningen til europeisk nivå i en 5-årig opptrappingsplan
 • gjøre en samlet vurdering av instituttsektorens rolle i forsknings- og innovasjonssystemet og vurdere om sektoren er godt tilpasset fremtidige behov. Instituttene pekes på av OECD som et konkurransefortrinn for næringslivet, men hvor potensialet ikke utnyttes pga svak instituttpolitikk
 • styrke infrastrukturen til næringslivets behov for testing, pilotering, visualisering og stimulering gjennom å etablere katapultsentre
 • fortsette å mobilisere næringslivet til økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og legge til rette for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • legge frem en egen romstrategi i 2017 og legge til rette for internasjonalt samarbeid i romvirksomheten
 • utarbeide en stortingsmelding for en mer helhetlig anskaffelsespolitikk. FFA mener at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser bør gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger, som dermed vil stimulere FoI i både offentlig sektor og ikke minst i leverandørindustrien, som igjen kan eksporteres.

Avslutningsvis vil vi oppfordre til at Langtidsplanens tematiske prioriteringer blir videreført og konkretisert gjennom forpliktende oppfølging og budsjettmessig opptrapping, slik at verdensledende forskningsmiljø blir bygget på områder som er viktige for framtidig norsk næringsliv, som innen Hav og Muliggjørende teknologier.

Last ned hele høringsinnspillet her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: