Abelia

Innhold

Kontraktuelt overformynderi

#205

Advokat i Abelia, Tore Frellumstad

Det går uttrykkelig frem av regelverket for offentlige anskaffelser at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel benyttes. Når det offentlige selv anser seg best skikket til å utarbeide avtaler, er det et dypt skår i lovgivers intensjon.

Dette innlegget er tidligere publisert på bygg.no. Det er skrevet av Tore Frellumstad, advokat i Abelia.

Innenfor IKT har Difi tatt en sterk rolle i å utarbeide ensidige standardkontrakter. Til tross for at enkelte parter kan få anledning til å delta i referansegrupper, er dette en helt annen prosess enn Alexandra Klimek i Standard Norge beskriver i sin gjestekommentar: "Norsk Standard utarbeides i en grundig prosess med bred deltakelse fra alle interessenter, både private og offentlige, store og små. Hovedprinsippene i arbeidet er åpenhet, frivillighet og konsensus. Kontraktstandardene er balanserte, fordi alle relevante parter sikres likeverdig deltakelse i utviklingen av dem."

Abelia mener at standardavtaler skal utarbeides nettopp slik Klimek beskriver og det er bare Standard Norge som i dag kan sikre en slik prosess. Dessverre har Difi allerede fått regjeringens velsignelse til å undergrave hovedregelen i forskrift om offentlige anskaffelser. Flere andre offentlige aktører kan komme til å melde seg på banen med henvisning til Difi og vise til hvordan det offentlige uselvisk ivaretar alle parters interesser.

Når Bane NOR, Statens vegvesen, Difi og andre offentlige aktører utarbeider ensidige standardavtaler, svekker det forutsigbarheten i vilkårene. Det skapes uklarhet og grobunn for misforståelser. Ubalansen i vilkårene kan være konfliktfremmende og skape mistillit, samt føre til taktikkeri. Det vil igjen svekke nødvendig samarbeidsklima som er spesielt viktig mellom oppdragsgiver og leverandører.

Samfunnsøkonomisk er det uheldig at offentlige aktører, på vegne av staten, ikke er lojale mot hovedregelen om bruk av fremforhandlede kontrakter i regelverket for offentlige anskaffelser. Det kan bidra til en trend med økt konfliktnivå og alle de følger som det innebærer. Det er også nærliggende å trekke den slutning at leverandører velger bort offentlige oppdragsgivere til fordel for private med den konsekvens at konkurransen svekkes og leveransene blir dårligere.

For Abelia er det avgjørende å sikre at kontraktsstandardene er omforent gjennom en forutsigbar prosess i regi av en uavhengig aktør. Etter vårt syn vil samtlige parter ha felles interesse i å sikre en slik prosess. Det forutsetter imidlertid at alle setter seg rundt bordet dersom én aktør ber om det. De som ikke sitter ved bordet står som kjent på menyen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: